„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Uchwały i stanowiska PPS - 2017 r.

23 czerwca 2017 - Prezydium Rady Naczelnej i CKW PPS

W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i CKW Polskiej Partii Socjalistycznej. Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do mających się odbyć w 2018 roku wyborów samorządowych. Przyjęto także "Stanowisko Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej w sprawie propozycji zmian w systemie zdrowotnym proponowanych przez Ministra Zdrowia" - patrz plik do pobrania w zakładce "W sprawie propozycji zmian w systemie zdrowotnym..."  >>>

Rozważano też tematy: o aktualnej sytuacji na lewicy i możliwości współpracy partii i organizacji lewicy, sprawę obchodów 125 lecia PPS, które przypada w listopadzie 2017 roku oraz organizację konferencji programowej partii.
Podczas posiedzenia omówiono kompleks problemów, jakie towarzyszyć będą przygotowaniom do kampanii wyborczej do samorządów w 2018 roku. Dokonano oceny możliwości organizacyjnych partii. Prezydium wsparło koncepcję możliwej współpracy PPS z innymi ugrupowaniami lewicy w ramach planowanej koalicji „SLD - Lewica Razem” w wyborach na szczeblu województw z możliwością samodzielności decydowania o koalicjach organizacji terenowych PPS na niższych szczeblach samorządowych.
Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę jednoczenia wysiłków lewicy w walce o takie ideały jak wolność, równość i sprawiedliwość społeczna w związku z trwającą coraz silniej ofensywą prawicy, zmierzającą do pozakonstytucyjnego systemu sprawowania władzy.
Prezydium zaakceptowało pełną koncepcję obchodów 125 lecia PPS zaprezentowaną przez Komisję Historyczną. Planuje się zorganizowanie 4 konferencji merytorycznych dotyczących roli i udziału PPS i ludzi PPS w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918, jak też odbudowy kraju po zniszczeniach II wojny światowej.
Uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej PPS z okazji rocznicy połączone z konferencją merytoryczną planowane jest na 9 grudnia 2017 roku. Aktualnie jest w trakcie przygotowania wydawnictwo albumowe „Wielcy Socjaliści” prezentujące w oparciu o publikacje „Przeglądu Socjalistycznego” 40 sylwetek polskich bohaterów narodowych wywodzących się z PPS.
Prezydium RN PPS podjęło decyzję o trybie pracy organów partii w II półroczu 2017 roku.
22 kwietnia 2017 - Rada Naczelna PPS
W dniu 22 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Dyskutowano o aktualnej sytuacji na lewicy w kontekście przekształceń sceny politycznej po ostatnich wyborach parlamentarnych.

 • Zwrócono uwagę, że dziś wyborca może identyfikować się w zasadzie z jedną z partii konserwatywnych, bowiem podział sceny politycznej ma charakter dwubiegunowy. Bardzo małą rolę odgrywa narracja lewicowa. Przyjęto konkluzję, że Polska lewica różnych orientacji ideowych powinna zrobić wszystko, aby w zbliżających się kampaniach wyborczych do samorządu i do Parlamentu nawiązać współpracę i tworzyć alternatywę wobec prawicy. Lewica powinna skutecznie dążyć do reprezentacji interesów ludzi pracy wobec narastającej ekspansji kapitału i korporacji międzynarodowych.                                        
 • Podkreślono w uchwale pozytywne znaczenie udziału PPS i przedstawicieli partii w obradach II Kongresu Lewicy, Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy i istotnego znaczenia dla integracji ideowej lewicy – Porozumienia Socjalistów.

 • Podczas posiedzenia przyjęto następujące uchwały i stanowiska:
  - Cele i zadania PPS - Cele i zadania dla polskiej lewicy
  - Odezwa 1 Majowy Polskiej Partii Socjalistycznej                                                                                       - PPS na Lewicy - Stanowisko Rady Naczelnej PPS: „Nie ma wroga na lewicy”                                         - Stanowisko Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej w sprawie wyborów samorządowych             - Apel Rady Naczelnej PPS do członków i sympatyków Polskiej Partii Socjalistycznej w Wielkiej Brytanii w związku z wyborami do Izby Gmin
 • W związku z planowanymi na późną jesień 2017 roku obchodami 125 rocznicy powstania PPS postanowiono powołać zespół programowy, który przygotuje w oparciu o opracowania Komisji Programowej i Komisji Historycznej założenia organizacji konferencji programowo-historycznej i uroczystego posiedzenia Rady Naczelnej z tej okazji.
  W związku z obchodami jubileuszu Kongresu Paryskiego i powstania PPS w roku 1892 realizowany jest aktualnie program konferencji merytorycznych, których celem jest przypomnienie o wielkim historycznym dorobku PPS dla sprawy niepodległości Polski i realizacji w praktyce państwa idei sprawiedliwości społecznej.Polska Partia Socjalistyczna jest aktualnie, mimo wielu mylnych informacji, najstarszą partią polityczną w Polsce, zachowującą rejestrację, tradycję i założenia programowe wypracowane 125 lat temu.

4 lutego 2017 - Rada Naczelna PPS
     
   Dnia 4 lutego 2017 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Omówiono aktualną sytuację polityczną w kraju, przyjęto uchwały m.in. program obchodów 125. rocznicy powstania PPS, która przypada w listopadzie br. 
   
   Podczas obrad omówiono następujące bloki problemów:
 • udział PPS w II Kongresie Lewicy. Rada zaakceptowała uczestnictwo przedstawicieli PPS w Kongresie, z satysfakcją podkreślono aktywność partii i innych organizacji socjalistycznych w Kongresie i ich pozytywny wpływ na lewicowe treści wyartykułowane w uchwałach Kongresu. Szczególnie podkreślono perspektywę, jaką daje dalsza aktywność PPS na Forum Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy oraz podjęcie wspólnych prac nad programem pozwalającym na odbudowanie pozycji lewicy na forum publicznym.
 • omówiono aktualną sytuację polityczną w kraju i na forum międzynarodowym. Zwrócono uwagę na szczególnie szkodliwą dla Polski i spraw Polski zagranicą walkę polityczną pomiędzy ugrupowaniami jednej orientacji politycznej. Ma ona charakter walki o władzę i nie przybliża perspektywy poprawy życia ludzi pracy. Przyjęto w tej sprawie uchwałę oraz dwa stanowiska: „Lewicowość i socjalizm” oraz „O aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i politycznej Polski. O polskiej lewicy”.
 • Rada Naczelna zaakceptowała skierowany na ręce prezesa ZNP list z wyrazami poparcia dla nauczycieli walczących o swoje prawa zagrożone wdrażaną reformą edukacji.
 • Rada przyjęła zaprezentowany przez Komisję Historyczną PPS program obchodów 125 rocznicy Kongresu Paryskiego i powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Uroczysta konferencja z okazji rocznicy przewidziana jest w listopadzie br.
 • Rada przedyskutowała wstępnie sprawę działań PPS w obszarze programowym, z założeniem potrzeby nowelizacji i uaktualnienia dokumentów programowych m.in. Deklaracji Ideowej i Deklaracji Programowej.
 • Rada wysłuchała i przyjęła sprawozdanie Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS za rok 2016.
 • Rada na wniosek CKW PPS przyjęła uchwały organizacyjne dotyczące rozpoczęcia przygotowań na szczeblu rad wojewódzkich i komitetów okręgowych do wyborów samorządowych oraz organizacji z inicjatywy PPS wespół z innymi ugrupowaniami lewicy spotkań mających na celu rozwinięcie idei współpracy na lewicy zainicjowanej podczas II Kongresu Lewicy. Przyjęto plan pracy na rok 2017. Następne posiedzenie Rady Naczelnej PPS zaplanowano na 22 kwietnia w Warszawie.
   
   W obradach poza członkami Rady Naczelnej uczestniczyli członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej PPS
oraz Centralnego Sądu Partyjnego oraz przedstawiciele organizacji wojewódzkich PPS.

   Obradom przewodniczył przewodniczący Rady – Bogusław Gorski. Obecny był przewodniczący CKW PPS – Mirosław Nizielski.
Stanowisko Rady Naczelnej PPS
na temat
CELE I ZADANIA PPS
CELE I ZADANIA DLA POLSKIEJ LEWICY
przyjęte na posiedzeniu 
 w dniu 22 kwietnia 2017 roku
 Pojęcia „lewica” i „prawica” powstały w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej w roku 1789. Wówczas we francuskim Zgromadzeniu Narodowym po lewej stronie zasiadali przedstawiciele chłopów i mieszczaństwa. Reprezentowali 99 % Francuzów i żądali zmiany systemu społeczno-politycznego i gospodarczego. Po prawej stronie byli przedstawiciele szlachty, arystokracji i duchowieństwa. Od tego czasu „lewica” to siły polityczne dążące do sprawiedliwości społecznej, a więc ugrupowania republikańskie, socjalistyczne i antykapitalistyczne . „Prawica” to siły polityczne, które konserwują niesprawiedliwe stosunki społeczne i gospodarcze, czyli obecnie – kapitalizm. (...)

Uchwała
Rady Naczelnej PPS w sprawie 
aktualnej sytuacji politycznej

Polska Partia Socjalistyczna z ogromnym niepokojem odnotowuje to wszystko, co dzieje się od dłuższego czasu na scenie politycznej. Uważamy, że dotychczasowe konflikty i incydenty nie służą umocnieniu autorytetu i siły Państwa Polskiego, nie służą również społeczeństwu. (...)
Uważamy, że jest czas na zwarcie szeregów lewicy.  (...)

Warszawa 4 lutego 2017 roku

Stanowisko na temat 
„LEWICOWOŚĆ I SOCJALIZM” 
opracowane przez 
prof. Marię Szyszkowską 
i przyjęte przez 
Radę Naczelną PPS 
na posiedzeniu 
w dniu 4 lutego 2017 roku
(...) Niewątpliwie wyróżnikiem lewicowości jest domaganie się równości nie tylko formalnoprawnej w sprawach tak fundamentalnych jak oświata i lecznictwo bez względu na wiek pacjenta. Przedstawiciele lewicy troszczą się o tych, których egzystencja jest zagrożona. (...)

"O aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i politycznej Polski. 
O polskiej lewicy"
Materiał przyjęty przez RN PPS 
w dniu 4 lutego 2017 roku
(...) Lewicę w Polsce trzeba zbudować. Lewicę jako reprezentanta interesów ludzi pracy. (...) Trzeba budować siłę polityczną, która przedstawi projekt polityczny skierowany do ogółu społeczeństwa. Projekt ten powinien szczególnie bronić ludzi poszkodowanych w wyniku transformacji i zawierać ofertę dla młodzieży. (...)

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW