„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Uchwała XXXIX Kongresu PPS 

Zadania PPS
 

Warszawa, 16 grudnia 2006 roku 

 Zadania Partii to zadania każdego członka ikażdego koła PPS.   

 

I.  Zadania ideowe i polityczne 

  -  wyrażać i upowszechniać dążenia ideowe PPS  (Deklaracja ideowa PPS, historyczna ciągłość celów i dążeń), 

  -  prowadzić krytykę kapitalizmu, a szczególnie jego neoliberalnej wersji (List do socjalistów polskich), 

  - formułować projekt polskiej drogi do socjalistycznych stosunków społecznych i gospodarczych, 

  - budować społeczną gospodarkę rynkową jako system, w którym może być zachowana równowaga interesów  pomiędzy „pracą” i „kapitałem”;      dążyć doprzewagi „pracy” nad „kapitałem”, 

   - budować świadomość społeczną, aby socjalizm stał się demokratycznym wyborem większości obywateli, 

   - wyjaśniać dlaczego lewica socjaldemokratyczna zawiodła oczekiwania społeczne i nie reprezentowała interesów ludzi pracy po 1989 roku. 

II. Zadania w sferze społecznej i gospodarczej 

 

   - odpowiedzieć na dążenia społeczne i budować Polskę i Europę socjalną, które charakteryzuje:  

               -stabilne, bezpieczne państwo dobrobytu, gwarantujące każdemu zatrudnienie przy społecznie użytecznej pracy, bezpłatne leczenie
                i edukację, system ubezpieczeń
społecznych,    

              -ludowładztwo (w miejsce dyktatury kapitału), 

              -wolności obywatelskie, 

   - do osiągnięcia tego dążenia stosować odpowiednie instrumenty prawne i ekonomiczne, którymi dysponują władze państwowe. 

      Są toprzykładowo: 

        - progresywne podatki  (dochodowy, spadkowy i inne) 

        - podatek od przepływów kapitału spekulacyjnego, 

        - ograniczenie praw spadkowych, 

        - minimalna płaca gwarantowana, 

        - rozbijaniemonopoli i zmów cenowych, 

        - obrona rodzimej produkcji, 

        - uspołecznienie infrastruktury gospodarczej i społecznej (energetyka, transport,górnictwo, telekomunikacja, banki,  ubezpieczenia,                           szkolnictwo, dziedzictwo kulturowe), 

        - równoprawność sektorów własności państwowej, komunalnej, spółdzielczej i prywatnej, 

        - rozwój edukacji i nauki – inwestycja w przyszłość, 

        -  główne problemy społeczne, a w szczególności walka z biedą i bezrobociem są rozwiązywane także  przez władze samorządowe.
           Zadaniem PPS jest inspirowanie i monitorowanie działalności władz samorządowych,  

  - bronić dotychczasowych zdobyczy socjalnych (ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, opieka społeczna, bezpłatne szkolnictwo, czas                   pracy). 

   - wspierać istniejące i tworzyć nowe organizacje społeczne, które będą odpowiadać na potrzeby ludzi pracy.
     PPS ma być inicjatorem różnych form samoorganizowania się społeczeństwa w celu zaspokojenia stwierdzonych potrzeb.  

     Z inicjatywy PPS powinny powstawać: 

            -organizacje zajmujące się poprawą sytuacji społecznej  i ekonomicznej środowisk lokalnych czy zawodowych, 

            -organizacje, towarzystwa i wydawnictwa zajmujące się edukacją, kulturą i nauką.  

  - współdziałać ze związkami zawodowymi, 

  - rozwijać wszystkie formy spółdzielczości. 

 

      PPS jest inicjatorem i organizatorem akcji społecznych i politycznych – zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Podejmuje działania prawne, korzysta ze środków masowego przekazu, organizuje wystąpienia i publicznie wyraża swoje stanowisko w różnychsprawach. Podejmuje zorganizowane działania w obronie ludzi pracy i polskiej racji stanu. 

 

 

III. Odbudowa Partii 

 

     PPS to ludzie.To członkowie i sympatycy, którzy są przekonani do społecznych i etycznych wartości socjalizmu. 

     Było wiele okoliczności, które spowodowały, że PPS nie odbudowała się po 1989 roku.
Istnieje potrzeba odbudowy ruchu socjalistycznego. Jest on  Polsce potrzebny.  

      Jako główne kierunki działań dla odbudowy Partii należy wymienić: 

  - odbudowę więzi socjalistów polskich z  PPS  przez zakładanie kół terenowych, 

  - nawiązywanie współpracy ze związkami zawodowymi i spółdzielczością, 

  - uczestniczenie w działalności organizacji społecznych, 

  - zbliżenie  PPS do młodzieży,  

  - prowadzenie dyskusji ideowych i politycznych, 

  - wydawanie i upowszechnianie materiałów politycznych opracowanych w PPS i przedruki innych autorów, 

  - organizowanie własnych manifestacji politycznych i udział w manifestacjach lewicy, 

  - udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych, 

- nawiązanie współpracy z organizacjami i partiami pozaparlamentarnej lewicy oraz podjęcie próby sformułowania trwałego porozumienia programowego.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW