„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

O Stowarzyszeniu

  Założyciele Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego tworząc je kierowali się ogólnym przesłaniem, jakie wypływa z myśli i działań tego wybitnego polityka, który w przełomowych dla Polski latach tworzenia niepodległego bytu po I Wojnie Światowej wskazywał na znaczenie kształtowania świadomości społecznej mas ludowych. Dotarcie do szerokich warstw robotniczych i chłopskich, do niedawna rozdzielonych granicami obcych mocarstw, w oparciu o idee sprawiedliwości społecznej i szeroką edukację polityczną, miało wg niego tworzyć w przyszłości podstawy budowy nowego społeczeństwa ludzi wolnych zarówno w sensie narodowym, jak też społecznym. Te przesłanki towarzyszyły mu od pierwszych dni wolności, kiedy w początkach listopada 1918 r. stawał na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Rzeczypospolitej.
         
   Ignacy Daszyński, głęboko przekonany o sile parlamentaryzmu, którego orędownikiem był do końca swych dni, wskazywał na konieczność uświadomienia sobie przez ludzi znaczenia demokratycznych mechanizmów, które w perspektywie miały zabezpieczyć także sprawiedliwe stosunki gospodarcze. To edukacja polityczna i ekonomiczna społeczeństwa w oparciu o popularyzację idei sprawiedliwości społecznej powinny prowadzić do wdrażania w życie idei socjalistycznych, jako najbardziej progresywnych rozwiązań ustrojowych w naszym kraju.

  Tymi ogólnymi przesłaniami, wypływającymi z myśli i działań I.Daszyńskiego, kieruje się Stowarzyszenie jego imienia, które w swojej działalności podejmuje na co dzień współpracę z Polską Partią Socjalistyczną 
 PPS, partią swojego patrona oraz z innymi środowiskami Lewicy.  
    W dotychczasowych działaniach, szczególnie poprzez organizowanie różnorodnych spotkań i konferencji w celu tworzenia płaszczyzny wymiany myśli i poglądów, poszukuje efektywnych dróg rozwoju postępowej myśli politycznej. Realizując swój program, Stowarzyszenie chce skupiać się na realizowaniu inicjatyw, które służą kształtowaniu prospołecznych i obywatelskich postaw i poglądów w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży motywując do aktywnej pracy dla dobra demokratycznego społeczeństwa.

W tym roku minie 100. rocznica utworzenia w listopadzie 1918 roku 
pierwszego w odrodzonej Polsce rządu lubelskiego - 
z Premierem Ignacym Daszyńskim.

Poprzyjmy to wydarzenie darowizną na rzecz Stowarzyszenia!

Dane formalne Stowarzyszenia:
KRS: 0000306692
Konto bankowe: 
 Bank Zachodni WBK S.A. 
 74 1090 1753 0000 0001 0880 0266
Na przelewie należy napisać: "darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego"
"(...) Socjalizm to nauka, która powiada, że ustrój dzisiejszy jest niesprawiedliwy i oparty na wyzysku pracy przez kapitał. Nauka ta okazuje dalej, że społeczeństwa ludzkie zmieniają się i dążą powoli do tego, aby uporządkować stosunki pracy jak najkorzystniej dla narodów. Najkorzystniejszym i najrozumniejszym jest taki porządek, żeby cały naród posiadał fabryki, warsztaty, grunta i lasy i aby na nich rozumnie gospodarowano, tak aby ten, co pracuje, dostał cały owoc swej pracy i tylko na wspólne cele dobrobytu, zdrowia i oświaty oddawał pewną część swojej pracy. (...)"
(Ignacy Daszyński: Pogadanka o socjalizmie)           Zobacz także >>

Ignacy Daszyński (1866-1936) – działacz społeczny i polityczny, współtwórca polskiego ruchu socjalistycznego i przez lata jeden z jego liderów, publicysta i teoretyk polskiego socjalizmu, poseł i marszałek Sejmu, premier pierwszego rządu odrodzonej Polski.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW