„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Statut dc.

§41 
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia: 
   1. Składa się z minimum 5 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika;
   2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 
     a) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
     b) realizowanie uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia;
     c) realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału;
     d) opracowywanie planów działania i planów finansowych;
     e) zarządzanie majątkiem i funduszami, które są w dyspozycji Oddziału, zgodnie z obowiązującymi                   przepisami. 
§42 
Do reprezentowania Oddziału na zewnątrz upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału łącznie w tym Prezes. 

§ 43
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

§44
Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału. 
§45 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
   1. Składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i           sekretarza.
   2. Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym                 uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
   3. Przedkłada Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie, posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w         sprawie udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium.
   4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Oddziałowa Komisja Rewizyjna przedkłada Komisji Rewizyjnej i         Zarządowi Stowarzyszenia.
   5. Oddziałowa Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami                           pokontrolnymi oraz żądać wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
   6. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji,           ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
   7. Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności         co najmniej połowy jej członków.
§46 
Oddział działa na podstawie osobowych pełnomocnictw, wydanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek i fundusze 
Stowarzyszenia 

§47 

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
   1. Nieruchomości.
   2. Ruchomości.
   3. Fundusze. 
§48 
Na fundusz Stowarzyszenia składa się:
   1. Wpisowe i składki członkowskie.
   2. Darowizny, zapisy, spadki.
   3. Środki pochodzące z ofiarności publicznej.
   4. Dotacje.
§49 
Stowarzyszenia może otrzymywać dotację zgodnie z zasadami, określonymi w odrębnych przepisach. 

§50 
Zarząd może tworzyć fundusze celowe ze środków będących w jego dyspozycji.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§51
Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

§52 
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
(Statut uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 23 lutego 2008 roku, 
ze zmianami uchwalonymi w dniu 3 czerwca 2008 roku oraz w dniu 18 grudnia 2014 roku)
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW