„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Statut

 Statut 
 Stowarzyszenia
 imienia Ignacego Daszyńskiego 
z naniesionymi zmianami dokonanymi przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 grudnia 2014 roku
 
Rozdział I 
 Postanowienia ogólne 
 
§1 
 1. Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego jest organizacją społeczną i w dalszej części zwane jest Stowarzyszeniem. 
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 z 10 kwietnia 1989 r.) oraz Ustawy z 10 stycznia 1996 r. „O zmianie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 27 z 8 marca 1996 r.) z późniejszymi zmianami. 
 
§2 
  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 
§3 
  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto st. Warszawa. 
 
§4 
 1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 
 2. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP. 
 3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania Oddziałów Terenowych. 

§5 
  Stowarzyszenie określa formy swej działalności, strukturę organizacyjną, uchwala akty wewnętrzne.

§6 
  Stowarzyszenie używa:
 1. Pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego " .
 2. Płaskiej pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego " i z adresem . 

§7 
 1. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych. 
 2. Stowarzyszenie ma prawo organizować zgromadzenia publiczne. 
 3. Stowarzyszenie jest stroną w postępowaniu administracyjnym. 
 4. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej w celu ochrony zakresu i zasad działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego statutowych celów.. 

§8 
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§9
Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie myśli społecznej, którą wyrażał socjalista, premier i marszałek Sejmu w II Rzeczpospolitej Ignacy Daszyński. Był on współtwórcą i przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej. Traktował nierozerwalnie walkę o niepodległą Polskę z walką o sprawiedliwość społeczną.
Dlatego celem Stowarzyszenia jest prowadzenie własnej działalności i wspieranie inicjatyw, ruchów, partii politycznych i ugrupowań które:
 • dążą do urzeczywistniania w praktyce, w ramach państwa demokratycznego, idei                      sprawiedliwości i równości wszystkich Polaków;
 • sprzyjają upowszechnieniu wiedzy i nauk, służących człowiekowi i określeniu jego miejsca w społeczeństwie obywatelskim;
 • sprzyjają wdrażaniu w praktyce społecznej zasad demokratycznych, obowiązujących w państwie prawa;
 • pogłębiają wiedzę o współczesnym świecie i służą rozwojowi społeczeństw demokratycznych.

Celem Stowarzyszenia jest także:

 • upowszechnianie ideałów wspólnotowych i propagowanie integracji obywatelskiej,
 • upowszechnianie i ochrona praw pracowniczych i konsumenckich,upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i praw samorządowych,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarki społecznej, w tym rozwój spółdzielni socjalnych;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Stowarzyszenie stawia sobie także za cel przedstawianie środowiskom zawodowym, młodzieży, inteligencji idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, a których intencją jest obrona interesów ludzi pracy i budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Idee i wartości, którym służył Ignacy Daszyński głosi współczesna Polska Partia Socjalistyczna. Dlatego Stowarzyszenie będzie wspierać działalność statutową PPS.

§10
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1. Działania dla kształtowania prospołecznych i obywatelskich postaw i poglądów w społeczeństwie,        zwłaszcza wśród młodzieży oraz przygotowywanie jej do aktywnej pracy dla dobra demokratycznej      Polski;
2. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia, których zadaniem będzie                        przygotowywanie młodzieży społeczeństwa do aktywności obywatelskiej;
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, kształcenia i badań w dziedzinie nauk                  społecznych, i humanistycznych; i ekonomii społecznej;
4. Rozwijanie działalności popularyzatorskiej i oświatowej poprzez wydawnictwa i różne formy                  szkolenia oraz konferencje, seminaria i spotkania;
5. Organizowanie klubów wiedzy społecznej i historycznej, organizowanie spotkań i dyskusji na                tematy społeczno-polityczne i gospodarcze;
6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, które mają podobne cele statutowe;
7. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej,
8. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej , a        w  szczególności grup samopomocowych, placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
9. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w cha¬rakterze wolontariuszy oraz two¬rzenie        warunków dla ich działalności,
10. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia w formach dopuszczonych prawem.

§11

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalność        pożytku publicznego zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe na zasadach                  przewidzianych prawem.
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może        być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

   1. 58.11.Z Wydawanie książek
   2. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
   3. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
   4. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana
   5. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
   6. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i                            technicznych
   7. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
   8. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
   9. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   10. 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
   11. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
   12. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   13. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
   14. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
   15. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
   16. 91.01.A Działalność bibliotek
   17. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

   1. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i                                       targowiskami,
   2. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
   3. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
   4. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
   5. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
   6. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 
   7. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna                                działalność wspomagająca prowadzenie biura 
   8. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   9. 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
   10. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   11. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób                                              niepełnosprawnych
   12. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
   13. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób                                            niepełnosprawnych
   14. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
   15. 91.02.Z Działalność muzeów 
   16. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
   17. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną i w rozmiarach służących              realizacji celów statutowych, z której zarobek może być przeznaczany wyłącznie na te cele.
7. Stowarzyszenie może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych oraz spółdzielniach osób            prawnych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczony wyłącznie na cele                  statutowe Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ,
ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, który interesuje      się działalnością społeczną lub oświatową oraz złożył pisemną deklarację, zawierającą                          zobowiązanie do realizacji celów Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz                  Stowarzyszenia;
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec mający lub nie mający miejsca      zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
3. Uzyskanie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. Podejmować zgodne ze Statutem inicjatywy dotyczące działalności Stowarzyszenia.
2. Wybierać i być wybieranym do władz.

§15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wyraża          zainteresowanie działalnością stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub        rzeczową oraz złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający - osoby prawne - działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego                          przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach organów Stowarzyszenia z głosem              doradczym.

§16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. Realizować cele Stowarzyszenia oraz przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz                      Stowarzyszenia.
2. Opłacać składki członkowskie.

§17
Członkowie wspierający mają obowiązek:

1. Wywiązywać się z zadeklarowanej współpracy i z przyjętych zobowiązań finansowych.
2. Przestrzegać Statutu i regulaminów władz Stowarzyszenia. 

§18
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

   1. Oświadczenia o wystąpieniu, złożonym na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
   2. Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.
   3. Wykluczenia za nieprzestrzeganie Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
   4. Śmierci.
   5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania decyzji. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie , członkostwo ulega zawieszeniu. 

§19

   1. Za aktywną działalność społeczną na rzecz stowarzyszenia Zarząd może nadać godność                     honorowego członka Stowarzyszenia.
   2. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
   3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłaty składki członkowskiej.
   4. Pozbawienie tytułu członka honorowego może nastąpić za nieprzestrzeganie Statutu lub                       działanie na szkodę Stowarzyszenia. 

Rozdział IV
Władze Statutowe Stowarzyszenia

§20


1. Władze Stowarzyszenia to:
      Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
      Zarząd Stowarzyszenia,
      Komisja Rewizyjna.
2. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia będzie większa niż 200, głównym organem statutowym stanie      się Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Stowarzyszenia.
3. Delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym przez Zebrania Członków Oddziałów Stowarzyszenia.
4. Delegatów wybiera się w proporcji: 1delegat na 5 członków. Klucz wyborczy delegatów na Walne          Zgromadzenie Delegatów Członków Stowarzyszenia, zależny od stanu osobowego oddziałów              terenowych zatwierdza Zarząd.
5. Mandat delegata trwa do następnego Walnego Zgromadzenia.
6. Delegatami są także członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§21
W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Stowarzyszenia, Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

§22

   1. Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie, a swoje decyzje wyrażają w formie uchwał, które               zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. uprawnionych             do głosowania. Głosowania są jawne, chyba, że Statut stanowi inaczej.
   2. Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu tajnym. Za wybranych uważa się tych                     kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych.
   3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
   4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, te organy statutowe mają prawo         kooptacji nowych członków, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków władz                               pochodzących z wyboru.

§23

   1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd stosownie do potrzeb ale co                     najmniej raz do roku.
   2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zobowiązany jest                         powiadomić pisemnie wszystkich członków z wyprzedzeniem 14 dni.
   3. Zarządy oddziałów i członkowie Stowarzyszenia mogą wystąpić do Zarządu z wnioskiem o                   uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym                   terminem obrad.
   4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy,               bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na żądanie 1/3 członków.
   5. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia mają                     obowiązek uzasadnić swój wniosek.
   6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia należy odbyć nie później niż w ciągu 6           tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

§24

   1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest władne do                             podejmowania uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad przy obecności co najmniej połowy         liczby członków.
   2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów jeśli Statut nie            stanowi inaczej.
   3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym              goście, zaproszeni przez Zarząd oraz Członkowie Wspierający Stowarzyszenia.
   4. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są protokołowane. 

§25
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:

   1. Zatwierdza porządek dzienny i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
   2. Uchwala program działania Stowarzyszenia.
   3. Uchwala Statut względnie dokonuje w nim zmian.
   4. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz - na                   wniosek tejże Komisji - podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
   5. Określa liczbę członków władz i dokonuje wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
   6. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia.
   7. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
   8. Rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd i Członków Stowarzyszenia.

§26
Zarząd Stowarzyszenia:

   1. Składa się z minimum 7 członków. Wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym: prezesa,                 dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
   2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
   3. Uchwały podejmowane przez Zarząd obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia 

§27

   1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem i reprezentuje go na                   zewnątrz.
   2. Zarząd ma prawo do podejmowania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
   3. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał, wynikających z postanowień Statutu i uchwał Walnego         Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
   4. Do kompetencji Zarządu należy: 

• realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
• opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia,
• przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
• ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
• określanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia,
• powoływanie, nadzorowanie oraz wspieranie oddziałów terenowych Stowarzyszenia i koordynowanie ich działalności,
• dokonywanie wykładni Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
• zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków;
• uchwalanie corocznego budżetu Stowarzyszenia,
• sprawowanie zarządu nad majątkiem,
• podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu majątku nieruchomego i ruchomego,
• podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
• podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Stowarzyszenia.

§28 
Zarząd może powoływać i odwoływać komisje, rady programowe, jako swoje ciała doradcze, w skład których wchodzą członkowie Stowarzyszenia.

§29
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego składu. 
§30

1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, dotyczące spraw majątkowych składają łącznie dwaj      członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze                  szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
3. Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie, posiada wyłączne          prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń              kontroli, żądania wyjaśnień oraz żądania usunięcia nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać        udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej      połowy jej członków. 

Rozdział V
Oddziały Terenowe

§31

Podstawowymi jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały.

§32
Oddziały powoływane są uchwałą Zarządu. W uchwale określone być muszą: siedziba oddziału oraz teren działania. 

§33
Władzami Oddziału są: 

• Zebranie Członków – zwoływane przez Zarząd oddziału lub na wniosek co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia z danego terenu;
• Zarząd Oddziału;
• Oddziałowa Komisja Rewizyjna. 

§34
Kadencja władz oddziału trwa trzy lata, a ich wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. 

§35
Zarząd Oddziału i Oddziałowa Komisja Rewizyjna mają prawo kooptacji członków, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba nowych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru. 

§36
Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:

   1. Uchwalanie, planów działania określających kierunki działania oddziałów.
   2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz oddziałów.
   3. Uchwalanie - na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu                       zarządowi.
   4. Wybór Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

§37
W Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

   1. Z głosem stanowiącym - członków oddziału, oraz członkowie honorowi.
   2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz inne zaproszone przez Zarząd Oddziału               osoby. 

§38
O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

§39
Zebranie Członków Oddziału zwołują: 

   1. Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
   2. Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, lub co                   najmniej 1/2 członków Oddziału Stowarzyszenia, w terminie jednego miesiąca od daty                         zgłoszenia wniosku.
   3. Zgromadzenie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§40
Uchwały Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
Pozostałe paragrafy: 41 do 52, publikujemy na kolejnej podstronie: "Statut dc." >>>

(Statut uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 23 lutego 2008 roku, 
ze zmianami uchwalonymi w dniu 3 czerwca 2008 roku oraz w dniu 18 grudnia 2014 roku)
 
 
Władze STowarzyszenia 
im. Ignacego Daszyńskiego:

- wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 28 czerwca 2017 r.
 

   Zarząd:
Białek Iwona - skarbnik

Budziszewski Stefan - wiceprezes -                                        red. strony www

Dąbrowa Krystyn - wiceprezes

Dubacki Leonard - Kom. Historyczna

Dzieniszewski Ryszard - sekretarz

Łukasiewicz Ryszard - wiceprezes

Stefański Jerzy - prezes
Komisja Rewizyjna:

Wacław Hetman - przewodniczący

Hochlewicz Tomasz

Nizielski Mirosław
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW