„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
Publicystyka PPS

Bolesław Kwapiński

Bogdan Chrzanowski: Nasz Doktor - Sylwester Bolesław Kwapiński
Info OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim/3 marzec 2020

   W czerwcu 1943 roku Niemcy aresztowali małżeństwo Kwapińskich. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy miasta "po Kwapińskim płakał cały Sulejów , bo On dla nas był jak Ojciec".
   Za sprawą ludzi, których uratował od śmierci przetrwała pamięć o Nim jako o "doktorze z Sulejowa."
(...)
... Sylwester Bolesław Kwapiński urodził się w Opinogórze pod Będzinem w 1892 roku w rodzinie górniczej. Wcześnie osierocony przez matkę, a następnie przez ojca, nie zaznał szczęścia lat dziecinnych i sam musiał przezwyciężać życiowe trudności. Jednak wrodzone zdolności, upór i ambicja pozwoliły mu przetrwać ciężkie lata. Ukończył szkołę podstawową i gimnazjum w Będzinie i rozpoczął studia w Warszawie. Tam poznał swoją późniejszą żonę, sulejowiankę Helenę Chwiedczak. W wieku 25 lat, 20. IV. 1917 roku, otrzymał upragniony dyplom studiów na Uniwersytecie Warszawskim i wkrótce podjął pracę lekarza w Warszawie. (...)
... Bolesław Kwapiński już na studiach w Warszawie zetknął się z lewicowym ruchem młodzieżowym. Po przyjeździe do Sulejowa kontynuował pracę lewicową w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej. (...) Funkcję prezesa Komitetu Robotniczego PPS w Sulejowie pełnił nieprzerwanie do 1939 roku. Był bardzo aktywnym społecznikiem, występował na wielu wiecach i włączał się we wszystkie inicjatywy mające na celu poprawę ciężkiej doli szerokich mas społecznych. (...)
... Bolesław Kwapiński nie pozostawił po sobie rzeczy materialnych. Nie doczekał się nawet własnego grobu w Ojczyźnie. Pozostał jednak w pamięci wielu ludzi, których ocalił. Najlepszym tego przykładem jest tablica odsłonięta 11. XI. 2006 roku na ścianie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, która młodemu pokoleniu będzie przypominać, że w tym domu mieszkał i pracował człowiek wielkiego serca i ducha. (...)
... Przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej uczestniczyli również przedstawiciele OKR Polskiej Partii Socjalistyczne z Piotrkowa Trybunalskiego.
My, socjaliści:
Andrzej Ziemski: Piękne słowo socjalizm

... Socjaliści polscy w okresie całej transformacji, a szczególnie w ostatnich latach, wielokrotnie napominali kolejne ekipy władzy o lekceważenie w polityce państwa konstytucyjnego zapisu dotyczącego sprawiedliwości społecznej. (...)

Źródło: PAP/Artur Reszko

Białystok po ośmiu dniach - PPS w Białymstoku

W niedzielę w Białymstoku odbył się protest przeciwko nienawiści. Organizatorami wiecu były partie bloku lewicowego – Sojusz Lewicy Demokratycznej, Razem i Wiosna. (...)
Przedstawiciele PPS byli także obecni na manifestacji - Tow. Władysław Skonecki. wiceprzewodniczący RN PPS, przedstawił stanowisko PPS (...)

Jerzy Stefański - Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. I.Daszyńskiego:
ELEMENTY PROGRAMÓW PPS W REALIACH USTROJOWYCH PRL
Fragmenty referatu wygłoszonego na Konferencji: "Polska Rzeczpospolita Ludowa - Fakty i mity"
Warszawa, 20 lipca 2019 r.


"Obchodzimy 75-lecie powstania i istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a obecnie Rzeczpospolitej Polskiej. Z tym tematem związane jest moje wystąpienie...
W wystąpieniu swoim chciałbym ograniczyć się do przypomnienia kilku znanych faktów i wydarzeń historycznych oraz przypomnienia fragmentów programów PPS...
Przede wszystkim należy przypomnieć, ze w 1944 roku powstała Polska na innym terytorium i w kształcie geograficznym, jakiego nie miała przez setki lat. Aby mówić o Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej trzeba przypomnieć na wstępie, że została ona ukształtowana w zupełnie innych granicach niż była Polska międzywojenna ale też w innych granicach niż była Polska przedrozbiorowa. (...)
... Polska Partia Socjalistyczna, jako partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym została założona w listopadzie 1892 roku podczas t. zw. „zjazdu paryskiego” jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich.
... program ideowy i polityczny polskich socjalistów przyjęty 127 lat temu w Paryżu pozostaje aktualny. Przede wszystkim dlatego, że ciągle nie jest w pełni zrealizowany, choć był bardzo intensywnie realizowany w PRL. Cały czas trwa walka o świadomość społeczną. PPS dąży do zmiany systemu społeczno-ekonomicznego nie drogą rewolucji, a przez demokratyczny wybór większości społeczeństwa. (...)
Andrzej Ziemski: Co przyniosły te wybory socjalistom?

... Polska lewica uzyskała w tych wyborach dobre miejsce, ale ono nie wyznacza perspektywy pozytywnej na następne, jesienne wybory do Sejmu i Senatu. Uzyskaliśmy potwierdzenie , słabszego co prawda, ale trwałego miejsca na scenie politycznej, jak również potwierdzenie znaczącej roli narracji lewicowej, również socjalistycznej w debacie publicznej.Problemem jest dziś to, jakie wnioski wyciągną szerokie gremia lewicowe z zaistniałej sytuacji. Czy będziemy razem, czy osobno, czy interes poszczególnych sił i nurtów na lewicy przeważy nad interesami ogólnymi dotyczącymi Polski i Polaków. (...)
Magdalena Ostrowska: Walka o władzę robotniczą
https://trybuna.info/19.06.2019

Karol Marks, analizując wydarzenia 1848 r., doszedł do ogromnie ważnego wniosku teoretycznego i programowego – stwierdził, że w przypadku rewolucji proletariat nie może jedynie przejąć w swoje ręce biurokratycznego (zarówno cywilnego, jak i policyjno-wojskowego) aparatu państwowego stworzonego przez burżuazję, lecz musi go rozbić i na jego gruzach zbudować nowy aparat, oparty na zupełnie innych zasadach. 
Taki nowy ustrój nie mógł być opracowany przez kilku panów z elity, zapisany przez nich w konstytucji i podarowany ludowi, aby teraz lud „rządził się sam”.  (...)
Bogdan Chrzanowski, Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości - kształtowanie socjalizmu na ziemiach polskich 

Upadek powstania styczniowego doprowadził do apatii, zobojętnienia i załamania społeczeństwa polskiego w zaborach. Hasło walki o niepodległość Polski zostało przez nie odrzucone. Można stwierdzić, że pogodziło się Ono z daną sytuacją, niekorzystną dla walki o Niepodległą. Hasła walki o niepodległość Polski istniały nadal, ale nie na ziemiach polskich, ale wśród emigracji popowstańczej. (...)
... Ale sprawa niepodległości Polski nie znikła. Jedyną organizacją międzynarodową, która utrzymywała tę sprawę w tej płaszczyźnie, było Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotnicze, zwane I Międzynarodówką. (...)
Maciej Szlinder: Róża Luksemburg - ekonomia (bardzo) polityczna

... Osiągnięcia teoretyczne Róży Luksemburg sprzed wieku, pomimo swych niedoskonałości, okazują się współcześnie zaskakująco aktualnym punktem odniesienia i źródłem inspiracji zarówno w kontekście przemian w gospodarce światowej, jak i towarzyszących im ewolucji teorii ekonomicznej...
Na zakończenie warto także zauważyć, że jedną z głównych zalet ekonomii politycznej Luksemburg jest tkwiący w niej polityczny rdzeń uwidaczniający się choćby w stosunku do refleksji ekonomicznej w ogóle, jak i w sposobach rozwiązywania problemów teoretycznych (np. problemu wartości siły roboczej) o niezwykłej doniosłości praktycznej. …
Bogdan Chrzanowski: Piotrkowianin, który odzyskał pamięć rodaków
http://daszynski-stowarzyszenie.manifo.com/b-chrzanowski-piotrkowianin...

... Jako jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, przez cały czas w okresie II Rzeczypospolitej
Z. Zaremba należał do kierownictwa Partii. W 1922 roku uzyskał mandat poselski, który piastował do 1935 roku. Na XVI Kongresie w Krakowie postulował zwiększenie wpływów partii w samorządach terytorialnych, gdzie aktywnie działał będąc radnym Miasta Warszawy Był również gorącym zwolennikiem robotniczego ruchu spółdzielczego. (...)

My socjaliści:

Andrzej Ziemski: POLSKI maccartyzm
Dziennik TRYBUNA / 1-3.02.2019

Wydarzenia ostatnich tygodni w Polsce i ujawnione zachowania władzy, jak również i części opozycji w latach wcześniejszych, przywołują z pamięci, opisane w wielu encyklopediach zdarzenia w USA z drugiej połowy lat 40. określane mianem maccartyzmu. Przypomnijmy, że pojęcie maccartyzmu jest rozumiane jako odłam skrajnego konserwatyzmu amerykańskiego, stanowiącego podstawę polityki realizowanej przez senatora Josepha Raymonda McCarthy’ego (1908-1957). (...)
O AKTUALNOŚCI„PROGRAMU RADOMSKIEGO” PPS
Wydawca: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora/Pułtusk–Warszawa 2018

Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego zorganizowało rok temu,w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, konferencję przypominającą PROGRAM RADOMSKI i aktualność wielu jego idei oraz postulatów. Konferencja odbyła się w Warszawie, w dniu 27 stycznia 2018 r. - Materiały z konferencji wydane zostały w formie broszury przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Komisja Historyczna PPS: PPS po wojnie. Doświadczenia 1948.
http://przeglad-socjalistyczny.pl/14 grudnia 2018

Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej była w dniu 14 grudnia 2018 roku organizatorem Konferencji „Przyczyny i skutki ograniczenia roli socjalistów w kształtowaniu oblicza Polski po II wojnie światowej”. Konferencja została zorganizowana w 70. rocznicę rozwiązania PPS i PPR i powołania PZPR. (...)
Bogdan Chrzanowski: Czy socjalizm to komunizm?

Aby osiągnąć możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i duchowych wszystkich ludzi, trzeba zastąpić ustój kapitalistyczny, ustrojem socjalistycznym.

Ruch socjalistyczny powinien powstać na nowo. Powinien być budowany w drodze ewolucji kapitalizmu, którego celem jest wyzysk jednostki a potem całych społeczeństw, a nie dobro człowieka. Ewoluować powinien poprzez budowanie najpierw socjaldemokracji, w drodze rozwoju naukowego, kulturowego i technologicznego społeczeństw. (...)

My socjaliści:

Andrzej Ziemski: PPS na 100-lecie niepodległości

... Dziś po 100 latach, jakie upłynęły od momentu uzyskania niepodległości, można stwierdzić, że taką główną siłą, która wyznaczała drogę do niepodległości była Polska Partia Socjalistyczna. Zarówno w dokumentach założycielskich partii – Deklaracji Programowej Kongresu Paryskiego z 1892 roku – jak i działaniach politycznych i bojowych przez całe ćwierćwiecze przełomu XIX i XX wieku – niepodległość stanowiła ideę podstawową. Ona wyznaczała również kierunek działań PPS w latach następnych, aż do dziś.Drugi człon doktryny – sprawiedliwość społeczna – znalazł się, jako oś programowa w Manifeście Rządu Ludowego Ignacego Daszyńskiego, utworzonego na kilka dni przed proklamowaniem niepodległości Polski. Rząd ten, którego kontynuacją był kolejny rząd z PPSowcem – Jędrzejem Moraczewskim na czele, wyznaczył nowe, negowane przez wielki kapitał i upadające monarchie – standardy, mieszczące się w rozumianej wówczas idei sprawiedliwości społecznej, jako wartości, która miała upodmiotowić świat pracy. (...)
Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości (5)

Polska Niepodległa

Socjaliści odegrali kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 
Gdyby nie socjaliści, nie byłoby Polski 
W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość nie w wyniku narodowego powstania czy dzięki gigantycznemu wysiłkowi zbrojnemu. Legiony nic bowiem nie znaczyły w bilansie militarnym walczących sił, a ich rolę należy rozpatrywać w kategoriach symbolu. 
Dopiero rozpad państw trzech zaborców pozwolił rozwinąć skrzydła Polskiej Partii Socjalistycznej i Ignacemu Daszyńskiemu. To dzięki nim Polska narodziła się jako państwo demokratyczne z prawami wyborczymi kobiet, ośmiogodzinnym dniem pracy, bezpłatnym powszechnym obowiązkowym świeckim nauczaniem, uwłaszczeniem chłopów. 
Socjaliści w pierwszych miesiącach Rzeczpospolitej Polskiej przesądzili o Jej kształcie i nigdy nie zeszli z raz obranej drogi. (...)
Tomasz Karbowniczek, Bogdan Chrzanowski: W drodze do niepodległości (4)

Ku niepodległości

Z dymów I Wojny Światowej zaczyna się wyłaniać Niepodległa Polska. Od pierwszych dni w walce o Niepodległą najwięcej zasług przy tworzeniu rządu i zrębów przyszłego parlamentu odegrali socjaliści spod sztandarów Polskiej Partii Socjalistycznej.

... Rozłam w Polskiej Partii Socjalistycznej – utworzenie PPS-Lewicy i PPS-Frakcji Rewolucyjnej – oraz upadek rewolucji 1905 roku doprowadzi polskich socjalistów różnymi drogami do Niepodległej Polski. Jednak zwyciężyła wizja ojców założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej, pokolenia nazwanego mianem heroizmu niepodległościowego. (...)
... W marcu 1907 roku odbył się w Wiedniu X(I) Zjazd. Przyjęto na nim projekt programu autorstwa Feliksa Perla. Czytamy we fragmencie: (…) W imię wyzwolenia Polska Partia Socjalistyczna stawia sobie za cel: zasadnicze przekształcenie ustroju społecznego, oparcie społeczeństwa na nowych, socjalistycznych podstawach. (...)
Święta Odrodzenia Polski w Bydgoszczy
http://trybuna.info/2018/07/

Wystąpienie szefa bydgoskich struktur PPS Jerzego Kołomyjca

... Dzisiejszą manifestacją składamy hołd pokoleniu Polaków, które walcząc z hitlerowskim okupantem przetrwało II wojnę światową, a po wyzwoleniu podjęło ogromny trud odbudowy Ojczyzny w nowych granicach i nowych,nieznanych dotąd uwarunkowaniach społeczno–politycznych. Opublikowany 22 lipca 1944 roku Manifest Lipcowy był dla tych ludzi programem walki i pracy. Charakteryzował się on realizmem społecznym, politycznym i gospodarczym. (...)
Tomasz Karbowniczek, Bogdan Chrzanowski: W drodze do niepodległości (3)

Polska Partia Socjalistyczna w okresie rewolucji
lat 1905-1907

Należy zauważyć, iż podczas Rewolucji 1905 roku pierwszy raz (po powstaniu styczniowym) uczyniono tak wyraźny i wymowny krok w kierunku wskrzeszenia koncepcji walki zbrojnej z caratem w celu odzyskania niepodległości. 

Rok 1904 wprowadził Polską Partię Socjalistyczną w nowy rozdział działalności. Organizacja kadrowa przekształciła się w ugrupowanie masowe. Wypadki roku 1904 i lat 1905-1907 doprowadziły do wzrostu świadomości społecznej i politycznej robotnika na ziemiach zaboru rosyjskiego, w wyniku czego nastąpił wzrost liczebny PPS. (...)
... Demonstracja na placu Grzybowskim w Warszawie, która odbyła się 13 listopada 1904 roku, pokazała siłę robotnika polskiego w walce z carską Rosją, a także o swoje wyzwolenie polityczne, gospodarcze i kulturalne. Organizatorem tej demonstracji była warszawska organizacja PPS. Po raz pierwszy była ona ochraniana przez bojówkę Polskiej Partii Socjalistycznej pod dowództwem Stefana Okrzei . Zatrzymajmy się na chwilę przy tej demonstracji. Przypatrzmy się, jak ją ocenili historycy. (...)

Jesienią 2018 roku odbędzie się następny, 43 Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej w jej 125-letniej historii. Aktualnie trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza na szczeblu organizacji podstawowych, odbywają zebrania kół i okręgów. Przed kilkoma dniami uczestniczyłem w zebraniu Koła PPS Warszawa-Śródmieście, którego jestem członkiem. Dwa tygodnie wcześniej brałem udział w zebraniu zawiązującego się koła PPS w Gdańsku. Atmosfera i dyskusje na zebraniach wskazują, że podnosi się w partii temperatura polityczna, przynajmniej z dwóch powodów – zbliżających się wyborów samorządowych, które są nadzieją dla każdej partii, także dla PPS, jak również z powodu oczekiwań dotyczących zbliżającego się Kongresu i ewentualnych zmian i nowych kierunków programowych, które w szybko zmieniającym się świecie są naturalną koniecznością. (...)
Tomasz Karbowniczek, Bogdan Chrzanowski:  W drodze do niepodległości
Powstanie i początkowa działalność Polskiej Partii Socjalistycznej
Jan Tomicki tak o nim pisze, o towarzyszu "Wiktorze" - dla najbliższych "Ziuku", późniejszym Marszałku Polski, który zachorował na Niepodległą: Świetny konspirator, dobry organizator, umiejący łatwo nawiązać kontakt z otoczeniem i narzucić mu swój punkt widzenia, Piłsudski szybko wysunął się na czoło działaczy PPS.
W dniach 17-23 listopada 1892 roku w Paryżu odbył się założycielski zjazd Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich... Zjazdowi przewodniczył najstarszy... wiekiem i doświadczeniem, uczestnik powstania styczniowego, historyk i socjolog uznany już wówczas - Bolesławo Limanowski. (...)
... W połowie lutego 1894 roku odbył się II Zjazd PPS... Centralną postacią w CKR został Józef Piłsudski przyjmując ps. "Wiktor"  (...)
MY, SOCJALIŚCI: Amnestia raz jeszcze
Dziennik TRYBUNA/18-20 maja 2018
  ... Trzeba przypomnieć, że z inicjatywą amnestii z okazji święta Niepodległości wystąpiła do prezydenta RP w oficjalnym piśmie w dniu 28 marca 2018 roku Polska Partia Socjalistyczna.
  - W imieniu władz statutowych Polskiej Partii Socjalistycznej - czytamy w piśmie PPS - zwracamy się do Pana o rozważenie możliwości zainicjowania procesu legislacyjnego w oparciu o art. 139 Konstytucji RP celem przyjęcia ustawy wprowadzającej na określonych warunkach amnestię dla więźniów osadzonych w polskich zakładach karnych w związku ze 100-leciem niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Andrzej Ziemski: Konstytucja

Zmiana władzy w Polsce po okrągłym stole i po tzw. Czerwcowych Wyborach zaowocowała przyjęciem w 1992 roku tzw. Małej Konstytucji, dokumentu przejściowego. Łączył on w sobie czasy Polski Ludowej i jej organizacji państwowej z nowymi czasami, które miały w sobie, jak się okazało, wiele tajemnic i niespodzianek. Warto przypomnieć, że Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym uchwalona została przez Sejm I kadencji 1991-1993. Mała Konstytucja przestała obowiązywać z dniem wejścia w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., czyli od 17 października 1997 r. (...)
... Przypomnę, że z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej w roku 2004 powstał Komitet Obrony Konstytucji. Idea ta jest cały czas żywa, a codzienność dostarcza kolejnych przykładów łamania naszej ustawy zasadniczej.
Tomasz Karbowniczek, Bogdan Chrzanowski: W drodze do niepodległości - 1 Maja
     Świętując 1 Maja wykazujemy niezadowolenie swoje z dzisiejszej niewoli, w której carat nas trzyma, gwałtem hamując nasze kroki ku lepszej przyszłości. Chcemy mieć całkowitą swobodę w walce z fabrykantami, chcemy sami rządzić się we własnym kraju, by żadna przemoc nie panowała nad nami, oddając nas na łup wyzysku kapitalistycznego.

     Pierwsze święta 1 Maja, po utworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej w 1892 roku w Paryżu, to święta ludzi pracy, święta najważniejsze dla klasy robotniczej. (...) 
Bogdan Chrzanowski: Dlaczego potrzebne nam są demokratyczne i publiczne media?

   Żyjący przed wiekami wielki filozof Arystoteles, uznając wprawdzie monarchię za ustrój najlepszy, ale niemożliwy do zastosowania w praktyce, opowiedział się za demokracją jako ustrojem możliwym do realizacji. Odtąd demokracja nie została zastąpiona niczym lepszym. (...)
   ... Przykładem może być system oferowany przez Polską Partię Socjalistyczną. Wyraźnie należy w tym miejscu zaznaczyć, że PPS to jedyna w dzisiejszej Polsce partia otwarcie deklarująca, że jej dalekosiężnym celem był i jest Polski Socjalizm. 
   Socjalizm, jako idea wyrażona systemem wartości etycznych i humanistycznych. Socjalizm, jako model ustroju opartego na systemie wartości – równości i sprawiedliwości społecznej, w którym stosunki społeczne organizuje niepodległe, demokratyczne państwo prawa. (...)

Andrzej Ziemski: Wiadomości z PPS
Trybuna / nr 29-30/12-13 lutego 2018
http://przeglad-socjalistyczny.pl/aziemski/
Wiadomości z PPS nie docierają szeroko, rezonują one znacznie słabiej w opinii publicznej, niż eventy dotyczące niektórych celebrytów, również lewicowych, czy też opisy krwawych zdarzeń na ulicach polskich miast i miasteczek. Cóż, takie życie – polityka, szczególnie ideowa, ma swoje ograniczenia. Pomimo tego, chcę dziś napisać kilka zdań o życiu wewnątrzpartyjnym w Polskiej Partii Socjalistycznej.
PPS to najstarsza partia polityczna w Polsce, w listopadzie ub. roku obchodziła 125 rocznicę powstania. Zawsze ideowa, wniosła ogromny wkład w odzyskanie niepodległości w roku 1918. Prochy bojowców PPS zalegają pola bitewne I i II wojny światowej; wielu z nich, choć ich nie zaliczono do tej grupy, to prawdziwi Żołnierze Wyklęci. Do dziś, poczynając od 1987 roku, kiedy została reaktywowana, partia sytuuje się na lewo od socjaldemokracji, zgłasza wiele uzasadnionych zastrzeżeń do procesu transformacji ustrojowej po roku 1990, żąda przestrzegania Konstytucji, szczególnie w sprawach sprawiedliwości społecznej i społecznej gospodarki rynkowej. Szczególnie głośno wypowiada się w sprawach przestrzegania zasad demokracji, budowy społeczeństwa obywatelskiego i zaniechania uczestnictwa Polski w interwencjach wojskowych. (...)
Bogdan Chrzanowski: Polska postsolidarnościowa 
   Każdy system społeczny na świecie musi być karmiony odpowiednią ideologią. Jest to rzecz naturalna i zrozumiała. Nieszczęściem dla ludzi świata najemnej pracy (bez względu na formę zatrudnienia) jest to, że obecny system, siłą rzeczy kapitalistyczny, stoi na niewzruszonym fundamencie neoliberalizmu. Ideologia ta tkwi korzeniami w latach 60-tych ubiegłego wieku, a szczególny jej rozwój należy wiązać z prezydenturą Ronalda Reagana w USA oraz z pełnieniem funkcji premiera przez Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii.
   Kluczowym założeniem neoliberalizmu (ideologii kapitalizmu) jest uznanie, że wolny rynek oraz wolna przedsiębiorczość to podstawowy warunek realizacji praw jednostki, rola państwa zaś powinna być jak najmniejsza, powinna być ograniczona do zagwarantowania prawa własności i realizacji innych działań na rzecz utrzymania wolnego rynku, w którym to najwyższą wartością jest zysk/pieniądz, największą zaś przeszkodą negowane przez piewców tejże ideologii państwo opiekuńcze.
   Ideologia neoliberalna zakłada stosowanie jej zasad nie tylko w gospodarce i przemyśle, lecz również w życiu społecznym – w takich dziedzinach jak ubezpieczenia społeczne, ochrona zdrowia i edukacja – uznawanych przez część ludzi za obszary działalności państwa. Neoliberałowie stawiają postulat dotyczący deregulacji, w rozumieniu prywatyzacji, praktycznie wszystkich dziedzin życia. Realizacja więc tego postulatu i faktyczne wycofanie się państwa z możliwie jak największej liczby dziedzin dopiero ugruntowałoby i pozwoliłoby na realne działanie systemu kapitalistycznego. (...)
Bogdan Chrzanowski: Czy polscy socjaliści to komuniści?
https://www.epiotrkow.pl/ piątek, 02 lutego 2018

Wrzucanie do jednego worka w dzisiejszych czasach socjalizmu i komunizmu jest błędne. Społeczeństwo polskie jest zmanipulowane tymi pojęciami, bowiem stawia się znak równości między tymi dwoma różnymi prądami dziejowymi w ruchu robotniczym, niemożliwymi do pogodzenia z sobą.
Mirosław Nizielski: Kilka uwag do 
„Tez do dyskusji po II Kongresie Lewicy”

W piątek 26 lipca ukazały się w Trybunie tezy do dyskusji zaprezentowane przez Radę Dialogu i Porozumienia Lewicy. Korzystam z zaproszenia do debaty i przedstawiam kilka uwag do Tez.
„Lewica musi zbudować jak najszybciej alternatywę wobec tego szkodliwego dla Polski duopolu. Społecznie wrażliwa lewica musi iść do celu swoją niezależną drogą”- to cytat z tez programowych.
Podpisuję się pod tym zdaniem i oczekiwałem, że tezy programowe wytyczą tą drogę na mapie obecnej polskiej rzeczywistości. Niestety w tezach brak choćby ogólnych wskazówek w tym zakresie.
Niezależna droga, jeśli ma ją zauważyć wyborca, oznacza pomysły na nowe działania lub co najmniej pomysły jak lewica lepiej zrealizuje, to co głoszą partie duopolu. Oczywistym jest, że bez tego trudno przekonać wyborcę do zmiany „zachowań wyborczych”. (...)
Jerzy Stefański: W sprawie sytuacji na Ukrainie


I. Rozpad Związku Radzieckiego umożliwił zakończenie zimnej wojny. Świat zaczął być jednobiegunowy. USA zaczęło być samodzielnym hegemonem militarnym, gospodarczym i politycznym na świecie. Pomniejszona została strefa wpływów Rosji o dawne kraje demokracji ludowej i republiki nadbałtyckie. Tak było dwadzieścia lat temu. 

Dziś sytuacja jest inna. Od siedmiu lat trwa kryzys systemowy kapitalizmu. Od siedmiu lat USA i Europa Zachodnia mają zerowy lub ujemny przyrost dochodu narodowego. USA przegrało wojnę w Afganistanie. Relatywnie wzrosła pozycja Rosji jako mocarstwa rakietowo-nuklearnego o samodzielnej gospodarce. Ogromnie wzrosła pozycja Chin, a także Indii i Brazylii. 

Cezary Żurawski: Po co do Parlamentu Europejskiego?


Polska należy do Unii Europejskiej już 10 lat. Rocznica przynależności, która stała się faktem 1 maja wywołała lawinę ocen i komentarzy. Co jest istotne, w ocenie Polaków (wg CBOS) prawie 90% obywateli jest zadowolona z naszego członkowstwa. Unia Europejska to dzisiaj bardzo złożony twór polityczny i ekonomiczny, to struktury międzynarodowe, jak Rada Europejska, konfederacyjne, jak Parlament czy federacyjne, jak Komisja Europejska. 

Unia to ponadnarodowe projekty gospodarcze, finanse, przepływ środków produkcji i siły roboczej wcześniej nie znane na naszym kontynencie. Gospodarka UE działa zgodnie z zasadami liberalnego kapitalizmu i, mimo zgrzytów charakterystycznych dla tej struktury ekonomiczno-społecznej, radzi sobie. 


Autor kandyduje do Parlamentu Europejskiego jako członek PPS z listy Zielonych w Warszawie: lista nr 12 w okręgu nr 4, pozycja 8 
Ewa Miszczuk: Domagajmy się naszych praw pracowniczych!


W walce o sytuację ludzi pracy ­nie powinniśmy skupiać się na walce z bezrobociem, gdyż jest ono skutkiem zachwianych stosunków pracy. „Nadwyżka pracowników” jest wpisana w system kapitalistyczny. Powinniśmy się skupić na przyczynach – nad tym, co doprowadza większość społeczeństwa do biedy, odarcia z godności, do niepewności jutra.

Są to zachwiane stosunki pracy oraz postępująca dewaluacja pracy i pracowników. Te zjawiska mają przełożenie na poziom życia i zawartość naszych portfeli. Praca jest tylko „towarem” a pracownicy są umieszczani w rubrykach przedsiębiorców po stronie „koszty”. 

Marsz przeciwko przemocy

Andrzej Ziemski

Magdalena Ostrowska/foto: Trybuna

Rewizja w redakcji pisma socjalistycznego ok. 1935. W środku z papierosem Zygmunt Zaremba

Joseph R. McCarthy

Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego

Feliks Perl (1871 - 1927)

Główne obchody Święta Odrodzenia Polski odbyły się w Bydgoszczy

Współtwórcy PPS

1 Maja 2018 - Bogdan Chrzanowski na Placu Grzybowskim w Warszawie

Andrzej Ziemski

Bogdan Chrzanowski

Mirosław Nizielski

Jerzy Stefański

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW