„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Budujmy polską lewicę – reprezentanta ludzi pracy

Projekt do dyskusji

Uchwała XLII Kongresu
Polskiej Partii Socjalistycznej

„Budujmy polską lewicę – reprezentanta ludzi pracy”
   I. W dzisiejszej Polsce siły lewicowe są rozbite i rozproszone. Nie jest to rezultat wyborów do Sejmu, a wynik wieloletniego procesu odchodzenia sił społecznych i politycznych określających się jako lewicowe od zasad i wartości, które stanowią o lewicowości.
   Reprezentanci lewicy w Sejmie akceptowali zmiany systemu społeczno-gospodarczego jakie wprowadziła realizacja „planu Balcerowicza”. Lewica nie wystąpiła o wprowadzenie w Polsce społecznej gospodarki rynkowej na wzór Skandynawii, a zgodziła się na amerykański neoliberalny kapitalizm.
   Społeczeństwo utraciło zaufanie do partii reprezentujących w Sejmie lewicę polityczną. Nie ma poczucia, że dotychczasowa lewica sejmowa reprezentowała interes społeczny. Polskiej lewicy grozi rozproszenie i marginalizacja. Elektorat lewicowy czuje się oszukany.
   Nie ma w parlamencie partii, która spełniałaby jego oczekiwania. Niezbędna jest więc budowa silnej, programowo scementowanej lewicy w Polsce.
   Trzeba troszczyć się o ideowość ludzi lewicy. Siły lewicowe powinny odrodzić znaczenie ideałów, z patriotycznymi włącznie. O Polsce dyskutujmy z pozycji dążenia do osiągania wartości i celów społecznych.
   II. Są siły społeczne i polityczne, które występują jako reprezentanci ludzi pracy, jako reprezentanci interesu ludzi pracy. Te siły - zgodnie z tradycją powstałą w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) – są określane jako lewica społeczna i polityczna. Lewica walczy o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną.
   Lewica reprezentuje ludzi żyjących z własnej pracy. Lewica reprezentuje zdecydowaną większość społeczeństwa. Lewica nie reprezentuje tych co żyją z posiadanych kapitałów.
   Lewica dąży do tego, aby demokratyczne państwo polskie reprezentowało ludzi, którzy żyją z własnej pracy – ich potrzeby i dążenia, ich interesy.
   Lewica dąży do systemu społecznego, politycznego i gospodarczego w Polsce, który umożliwia sprawiedliwość społeczną. System ten opiera się na takich samych wartościach moralnych i społecznych na jakich zbudowano chrześcijaństwo.
   Lewica dąży do odrzucenia istniejących w Polsce stosunków społecznych i gospodarczych. Żyjemy w systemie, w którym bogaci się bogacą, a biedni pozostają biedni. Wprowadzony „reformą Balcerowicza” system społeczno-gospodarczy zwany „neoliberalizmem” jest niesprawiedliwy i oddał Polskę pod panowanie międzynarodowego kapitału.
   W Europie główną składową lewicy politycznej są partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne. Główna część lewicy społecznej to związki zawodowe. Tak jest też w Polsce.
   IV. Liberalizm ekonomiczny prowadzi do sytuacji jak w Stanach Zjednoczonych: jeden procent społeczeństwa ma prawa własności do majątku dużo większego niż pozostałe dziewięćdziesiąt dziewięć procent obywateli tego formalnie demokratycznego państwa. Liberalizm ekonomiczny jest fundamentem ideologicznym, na którym opiera się kapitalizm.
   Liberalizm to już stara ideologia i kierunek polityczny. Wolność jest w nim nadrzędną wartością. Wolność ma w nim charakter indywidualny i liberałowie są przeciwni kolektywizmowi. Liberałowie uznają wartości demokracji, postulują wolności i prawa obywatelskie. Liberałowie gospodarczy uznają jednak „świętość” własności prywatnej i wolnego rynku.
   Wprowadzenie neoliberalnego kapitalizmu po 1990 roku doprowadziło do kryzysu ekonomicznego w USA i w Europie. USA z niego wychodzi drukując papierowe dolary i dramatycznie podnosząc dług państwa. Europa nie rozwija się gospodarczo -pozostaje w kryzysie ekonomicznym. Neoliberalizm gospodarczy doprowadził do trwającego światowego kryzysu systemu kapitalistycznego. 
   Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że indywidualistyczny liberalizm gospodarczy nie ma związku z lewicą i z lewicowością. W wielu aspektach liberalizm gospodarczy jest sprzeczny z interesem ludzi pracy, z interesem społecznym – z interesem tych, których reprezentuje lewica. 
   V. Socjaliści polscy i ich partia, Polska Partia Socjalistyczna, zawsze dążyli i dążą do tego aby Polska rzeczywiście była republiką czyli Rzeczpospolitą. Władzę w Polsce powinien sprawować polski naród, polski lud. Tak więc PPS dąży do tego aby Polska była Polską Rzeczpospolitą Ludową.
   Obowiązująca Konstytucja stwarza warunki, aby Polska była Polską Rzeczpospolitą Ludową. Realizujmy postanowienia zawarte w obowiązującej Konstytucji.
   
    VI. Lewica powinna przyjąć i realizować lewicowy program zmian w systemie społeczno-gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej. 
    Polska Partia Socjalistyczna zgłasza do debaty swoje propozycje.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW