„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

120 lat PPS

                                                                                                               <<< [ 1 ]  [ 2  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  >>> 


II. Dokumenty ideowe i polityczne PPS z okresu do 1948 roku PROGRAM POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ 

Wydany przez Lubelski Komitet Okręgowy PPS 

Lublin – listopad 1905 roku 

   Polska partia socjalistyczna jako organizacja polityczna polskiej klasy robotniczej, walczącej o swe wyzwolenie z jarzma kapitalizmu, dąży przede wszystkiem do obalenia dzisiejszej niewoli politycznej i zdobycia władzy dla proletariatu. W dążeniu tem, celem jej jest: 

    Niepodległa Rzeczpospolita Demokratyczna oparta na zasadach następujących: 

 

        A.  Pod względem politycznym: 

 

        1) Bezpośrednie, powszechne, równe i tajne głosowanie; prawodawstwo ludowe, pojmowane zarówno jako sankcja, jak i inicjatywa. 

        2) Całkowite równouprawnienie narodowości, wchodzących w skład Rzeczypospolitej na zasadzie dobrowolnej federacji. 

        3) Samorząd gminny i prowincjonalny z wybieralnością urzędników administracyjnych. 

        4) Równość wszystkich obywateli kraju bez różnicy płci, rasy, narodowości i wyznania. 

        5) Zupełna wolność słowa, druku, zebrań i stowarzyszeń.   

        6) Bezpłatna procedura sądowa, wybieralność sędziów i sądowa odpowiedzialność urzędników. 

        7) Bezpłatne, przymusowe, powszechne, całkowite nauczanie, dostarczanie uczącym się środków utrzymania przez państwo. 

        8) Zniesienie armii stałej, powszechne uzbrojenie ludu. 

         9) Postępowy podatek od dochodu i od majątku, takiż  podatek od spadków; zniesienie wszelkich podatków od artykułów spożywczych oraz pierwszych potrzeb. 

       

          B. Pod względem ekonomicznym: 

 

        1) Prawodawstwo pracy: 

        a) ośmiogodzinny dzień pracy, stała 36-cio godzinna przerwa co tydzień, 

        b) minimum płacy roboczej, 

        c) równa płaca dla kobiet i mężczyzn przy równej pracy, 

        d) zakaz pracy dzieci do lat 14-stu, ograniczenie pracy nieletnich (od lat14 do 18-tu) do 6-ciu godzin na dobę, 

        e) zakaz pracy nocnej w zasadzie, 

          f) hygiena fabryczna, 

        g) zabezpieczenie państwowe w razie wypadków, braku pracy, choroby i starości, 

        h) inspektorat fabryczny wybierany przez samych robotników, 

          i) giełdy pracy i sekretariat robotniczy, 

        k) zupełna wolność zmów robotniczych. 

         

        2) Stopniowe uspołecznianie ziemi, narzędzi, produkcji i środków komunikacji. 


<<<   >>>  

Wprowadzenie 

 

I. O socjalizmie i PPS 

 

 Adam Mickiewicz 


 Józef Piłsudski 


 Ignacy Daszyński 


 Bolesław Limanowski 

 

II. Dokumenty ideowe i polityczne PPS z okresu do 1948roku 


Program paryski 


Program Polskiej Partii Socjalistycznej wydany przez Komitet Lubelski 

(11.1905) 


Program PPS – 1910 rok 


Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej

(11. 11. 1918) 


Program PPS uchwalony na XVII Kongresie - 24. 5. 1920 


Program PPS uchwalony na XXIV Kongresie PPS w Radomiu - 

2. 2. 1937 


Deklaracja klubu radnych PPS w Warszawie - 5. 4. 1939 


Manifest PKWN – 22. 7. 1944 


Rezolucja RN PPS z 22. 9.1948 

 

III. Aktualne dokumenty ideowe i polityczne PPS 


Deklaracja Ideowa PPS 


Deklaracja programowa PPS  


Do polskich socjalistów  


Uchwały XXXIX Kongresu PPS                                         

„Do czego dąży PPS” (materiał informacyjny)  


Uchwała RN PPS „Polska socjalna w socjalnej Europie”  


Odezwa PPS na 1 Maja –Święto Pracy  


Uchwała XL Kongresu PPS

„Jakiej chcemy Polski i Europy” 


Uchwała RN PPS w sprawie

klerykalizacji życia publicznego w Polsce  


Cele i zadania polskiej lewicy  


Socjalistyczna alternatywa  


Socjaliści – wczoraj i dziś – dążą do uspołecznienia państwa i gospodarki  

 

IV. Ruch socjalistyczny wśród młodzieży akademickiej 

   

Krzysztof Dunin-Wąsowicz – „Ruch akademickiej młodzieży socjalistycznej w Polsce”

(1946) 

   

Jan Strzelecki – „O socjalistycznym

humanizmie” (1946) 

 

V.  Kalendarium PPS 

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW