„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Program

Program Działania 
Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
 
przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków
 
w dniu 26 czerwca 2014 roku

   Statut stanowi, że „Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie myśli społecznej, którą wyrażał socjalista, premier i marszałek Sejmu w II Rzeczpospolitej Ignacy Daszyński".
Był on współtwórcą i przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej. Traktował nierozerwalnie walkę o niepodległą Polskę z walką o sprawiedliwość społeczną.

   Stowarzyszenie stawia przede wszystkim za cel przedstawianie - środowiskom zawodowym, młodzieży, inteligencji - idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, których intencją jest obrona interesów ludzi pracy.
   Programowo, Stowarzyszenie skupia również swoją działalność na realizowaniu inicjatyw, które służą kształtowaniu prospołecznych i obywatelskich postaw i poglądów w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży oraz przygotowywaniu młodzieży do aktywnej pracy dla dobra demokratycznego społeczeństwa.
   Idee i wartości, którym służył Ignacy Daszyński głosi współczesna Polska Partia Socjalistyczna. Dlatego Stowarzyszenie wspiera działalność statutową PPS.
   
   Działalność Stowarzyszenia powinna wyrażać się poprzez:
1. rozwijanie działalności popularyzatorskiej i oświatowej poprzez wydawnictwa i różne formy szkolenia oraz konferencje, seminaria i spotkania,
2. organizowanie spotkań i dyskusji na tematy społeczno-polityczne i gospodarcze,
3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, które mają podobne cele statutowe,
4. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej,
5. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia, których zadaniem będzie przygotowywanie młodzieży do aktywności obywatelskiej,
6. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji i badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

  Zadaniem programu działania Stowarzyszenia jest także pozyskiwanie darowizn i prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków materialnych na realizowanie statutowych celów społecznych. 
Działalność nasza jest ukierunkowana na zdobywanie sympatyków i rozwój Stowarzyszenia.
Program Działania 
Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
 
przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków
 
w dniu 15 czerwca 2011 roku
   Statut stanowi, że „Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie myśli społecznej, którą wyrażał socjalista, premier i marszałek Sejmu w II Rzeczpospolitej Ignacy Daszyński". 
 
   Stowarzyszenie stawia sobie także za cel przedstawianie - środowiskom zawodowym, młodzieży, inteligencji - idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, a których intencją jest obrona interesów ludzi pracy.
  Idee i wartości, którym służył Ignacy Daszyński głosi współczesna Polska Partia Socjalistyczna. Dlatego Stowarzyszenie wspiera działalność statutową PPS.
  Programowo, Stowarzyszenie powinno skupiać swoją działalność na realizowaniu inicjatyw, które służą kształtowaniu prospołecznych i obywatelskich postaw i poglądów w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży oraz przygotowywanie młodzieży do aktywnej pracy dla dobra demokratycznego społeczeństwa.
 
  Działalność ta powinna wyrażać się przez:
1. rozwijanie działalności popularyzatorskiej i oświatowej poprzez wydawnictwa i różne formy szkolenia oraz konferencje, seminaria i spotkania, 
2. organizowanie spotkań i dyskusji na tematy społeczno-polityczne i gospodarcze, 
3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, które mają podobne cele statutowe,
4. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej, 
5. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia, których zadaniem będzie przygotowywanie młodzieży do aktywności obywatelskiej, 
6. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji i badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 
  Pozyskiwanie darowizn i prowadzenie działalności gospodarczej aby uzyskać środki materialne na realizowanie statutowych celów społecznych jest zadaniem programu działania Stowarzyszenia.
  Zdobywanie sympatyków naszej działalności i rozwój Stowarzyszenia jest także naszym zadaniem programowym
 
 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW