„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

PPS o aktualnej sytuacji politycznej

Uchwała
Rady Naczelnej PPS w sprawie 
aktualnej sytuacji politycznej
Polska Partia Socjalistyczna z ogromnym niepokojem odnotowuje to wszystko, co dzieje się od dłuższego czasu na scenie politycznej. Uważamy, że dotychczasowe konflikty i incydenty nie służą umocnieniu autorytetu i siły Państwa Polskiego, nie służą również społeczeństwu.
Społeczeństwo jest coraz bardziej rozczarowane stanem polskiej demokracji i perspektywami budowy zapowiadanego wielokrotnie systemu opartego o tradycyjne wartości demokratyczne oraz modernizację, rozwój i stabilizację życia na godnym poziomie. Razi chaos i prowizorka, brak jest zauważalnych symptomów poprawy po nieudanych reformach Balcerowicza i zawirowaniach ostatnich lat wiążących się z upadkiem neoliberalizmu po światowym kryzysie 2008 roku.
Kolejne elity polityczne sprawujące władzę w Polsce budzą rozczarowanie i obawę przed skutkami ich nieudolności i próbami zawłaszczania państwa w najbliższej i dalszej perspektywie. Rządzenie w Polsce ma od dłuższego czasu charakter zarządzania kryzysowego, przy czym sztucznie wywoływane podziały społeczeństwa i kolejne sytuacje nadzwyczajne są karygodnymi manipulacjami politycznymi i medialnymi. Nie sprzyjają one rozwojowi i odnowie, mają na celu wyłącznie ubezwłasnowolnienie społeczeństwa.
Stwierdzamy, że elity postsolidarnościowe, które od ponad 15 lat sprawują nieprzerwanie w Polsce władzę, straciły orientację propaństwową i modernizacyjną, rządzą poprzez podziały społeczne, nie realizują w praktyce haseł, które legły u podstaw robotniczego protestu w roku 1980. Solidarność jako hasło polityczne i jako związek, zatraciło instynkt reprezentacji interesów robotniczych, pracowniczych, nie walczy o uniwersalne wartości wynikające z idei sprawiedliwości społecznej i dobra człowieka.
Elity posierpniowe przyjęły i uwierzyły w złudne i fałszywe dogmaty wolnego rynku, akceptując urynkowienie stosunków międzyludzkich i tzw. usług społecznych, które nawet obowiązująca Konstytucja RP zalicza do trwałych wartości naszego systemu.Polska ma niezwykle rozdrobnioną scenę polityczną. Wynika to ze spuścizny przeszłości ale także z procesów, które stymulowały powstawanie III RP. Nastąpiło wyraźne zafałszowanie deklarowanych wartości i celów politycznych i rzeczywistych, choć utajnianych intencji, które realizowano w praktyce. Za nimi stały na ogół rozległe siły kapitału międzynarodowego i interesy wielkich mocarstw.
Trwałe okazało się zafałszowane od początku dążenie do realizacji postanowień Konsensusu Waszyngtońskiego, który doprowadził po blisko 30 latach do stworzenia w Polsce systemu neoliberalnego opartego o najbardziej krwiożercze instynkty wielkiego kapitału. Kurs ten jest nadal w Polsce kontynuowany, mimo że twórcy neoliberalizmu odstąpili od jego dogmatów. Realizowały go i realizują nadal ekipy kolejnych rządów ze wszystkich nurtów ideowo-politycznych.Aktualny kryzys wartości i ewidentne osłabienie i upadek autorytetu państwa ma swoje źródła w sporze personalnym toczonym w tej samej opcji politycznej – elit posierpniowych. Ma on niewiele wspólnego z nową polityką społeczną, nową strategią rozwoju, czy nowymi założeniami modernizacyjnymi. Wskazuje to na postępujący kryzys wartości w Polsce, który zagrażać zaczyna podstawom państwa. Szczególnie niepokojące są ostatnie wydarzenia w Sejmie, wokół Sejmu i na styku rządzący i tzw. zjednoczona opozycja.
Polska Partia Socjalistyczna odcina się od tego sporu. Nazywany na użytek publiczny sporem o demokrację i jej obronę jest sporem o władzę ludzi tej samej orientacji ideowej, dla których jej sprawowanie jest sposobem na życie i na płynące z tego profity. Społeczeństwo, szczególnie klasa pracująca, nic z tego nie ma. Generalnie rozbudzane społeczne emocje i walka polityczna ograniczają możliwości dobrej organizacji państwa i naszych stosunków międzynarodowych, tym samym nie tworzą miejsc pracy, nie służą poprawie statusu ekonomicznego rodzin.
Jest najwyższy czas na głębokie zmiany polityki społecznej i obywatelskiej. Jest czas dla lewicy.Uważamy, że jest czas na zwarcie szeregów lewicy. Lewica polska powinna w ramach swoich historycznych i współczesnych doświadczeń stanąć twardo po stronie pracujących, uświadamiać społeczeństwu ogrom manipulacji politycznych i medialnych służących wyłącznie utrzymaniu władzy, nie zaś poprawy bytu Polaków.
Lewica powinna w ramach systemu demokratycznego przygotować swój program prospołeczny na najbliższe wybory, wskazać Polakom drogę do wyzwolenia się spod władzy brutalnych rynków i korporacji.
Lewica powinna na nowo opracować wizję państwa demokratycznego na miarę wyzwań XXI wieku. Powinna stanąć na ideowym gruncie wyznaczonym przez Stanowisko II Kongresu Polskiej Lewicy inspirowane m.in. przez uchwały 42 Kongresu PPS.
Polska Partia Socjalistyczna deklaruje działania na rzecz dalszego umacniania Porozumienia Socjalistów i aktywnej pracy w ramach Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej
Warszawa 4 lutego 2017 roku
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW