„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

XLI KONGRES PPS

Stanowisko programowe 41 Kongresu PPS
„Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”
Warszawa 15 grudnia 2012 roku

  My członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej deklarujemy swoje przywiązanie do idei socjalistycznych, wynikających z naszej tradycji i nadal aktualnych w świecie szalejącego neoliberalizmu.
  Okres ponad 20 lat neoliberalnej transformacji opartej o dominację prywatnej własności, chciwości i kolesiostwa jako normy społecznej, a w stosunkach międzynarodowych – globalizacji opartej na sile i pazerności wielkich ponadnarodowych korporacji, banków i mediów oraz prywatyzacji wojen, sprawia, że społeczeństwo polskie zaczyna szukać systemowej alternatywy.
  Porządek neoliberalny opiera się na tzw. Konsensusie waszyngtońskim z 1989 roku, którego zasady zgodne były z interesami wielkiego kapitału, Odrzucamy te zasady, a więc:
- prywatyzację jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego,
- ciecia socjalne jako remedium na deficyty budżetowe,
- obniżanie obciążeń i podatków dla najbogatszych jako czynnik stymulujący tworzenie miejsc pracy,
- liberalizację przepływów kapitałowych,
- deregulację rynku,
- dogmatyczne obniżanie inflacji.

  Polska Partia Socjalistyczna, najstarsza partia polityczna Polski , ma program nastawiony na odbudowę państwa i społeczeństwa według nowoczesnych zasad sprawiedliwości społecznej.
Musimy podjąć skuteczne działania dla zapoznania społeczeństwa z tym programem i jego wdrożenia do praktyki politycznej kraju.
Stanowisko XLI Kongresu PPS
„Sprawiedliwość i demokracja socjalizmu
przeciw niesprawiedliwości i władzy kapitału”
Warszawa 15 grudnia 2012 roku


  I. Minęło 120 lat od powstania Polskiej Partii Socjalistycznej, którą w listopadzie 1892 roku utworzyli reprezentanci polskich środowisk socjalistycznych. Był to czas, gdy w Europie kształtowały się silne ruchy społeczne i polityczne przeciwko wyzyskowi i władzy kapitału. Kapitalizm był już systemem znanym i opisanym. Wśród robotników dość powszechna była świadomość, że jego istotą i siłą napędową jest „wyzysk człowieka przez człowieka”. Ukształtowana była też wizja systemu społeczno-ekonomicznego, który powinien zastąpić odrzucony kapitalizm.
Od tego czasu ludzkość przeżyła dwie wojny światowe i konfrontację rakietowo-nuklearną dwóch bloków systemowych. Dzięki postępowi naukowo-technicznemu powszechnie dostępne stały się towary i usługi, które sto lat temu występowały jedynie w sferze fantazji, jak telewizja czy telefon komórkowy. Nastąpił ogromny wzrost wydajności pracy i poprawa warunków pracy. Walka ludzi pracy o swoje prawa społeczne i ekonomiczne przyniosła – szczególnie w Europie - wiele sukcesów. Większość ludzi w Europie żyje w dobrych warunkach bytowych. W krajach europejskich działają powszechne systemy szkolnictwa, opieki zdrowotnej i emerytalnej. Władze państwowe wybierane są w powszechnych wyborach. Rozwija się samorządność lokalna. Nie zmienił się jedynie system ekonomiczny panujący w Europie i większości państw świata – w dalszym ciągu jest to kapitalizm. (...)
(...) Zwolennicy kapitalizmu twierdzą, że odpowiednie określenie własności może zapewnić jedynie własność prywatna. Tak więc współczesny kapitalizm to tak jak przed wiekiem system ekonomiczny oparty na prywatnej własności, wolnym obrocie towarami i usługami oraz na wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami. Zwiększyła się tylko skala obrotów kapitałowych, masa towarów i usług, a także ogrom zysków osiąganych przez właścicieli kapitału. Obowiązujący liberalizm gospodarczy przyspiesza koncentrację kapitału i podobnie jak przed wiekiem do nielicznej warstwy posiadającej należy kapitał produkcyjny, banki i obrót towarowy. Ponad 90% społeczeństwa nie ma kapitału i podobnie jak proletariat w XIX-stym wieku jest w przymusie ekonomicznym wobec warstwy posiadającej - aby żyć musi sprzedać jej swoją pracę. Zmieniły się warunki cywilizacyjne, warunki życia, nie zmienił się panujący system ekonomiczny i społeczny.
Czerwony Sztandar

Krew naszą długo leją katy,
Wciąż płyną ludu gorzkie łzy,
Nadejdzie jednak dzień zapłaty,
Sędziami wówczas będziem my! - 2 razy

Dalej więc, dalej więc, wznieśmy śpiew!
Nasz sztandar płynie ponad trony,
Niesie on zemsty grom, ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotnicza krew! -2 razy

Choć stare łotry, nocy dzieci,
Nawiązać chcą starganą nić,
Co złe, to w gruzy się rozleci,
Co dobre, wiecznie będzie żyć! - 2 razy

Dalej więc, dalej więc, wznieśmy śpiew!... itd.

Porządek stary już się wali,
Żywotem dla nas, jego zgon.
Będziemy wspólnie pracowali,
I wspólny będzie pracy plon! - 2 razy

Dalej więc, dalej więc, wznieśmy śpiew!... itd.

Hej razem, bracia, do szeregu!
Z jednaką myślą, z dłonią w dłoń!
Któż zdoła wstrzymać strumień w biegu?
Czyż jest na świecie taka broń? - 2 razy

Dalej więc, dalej, więc, wznieśmy śpiew!... itd.

Precz z tyranami, precz z zdziercami!...
Niech zginie stary, podły świat.
My nowe życie stworzym sami
I nowy zaprowadzim ład! - 2 razy

Dalej więc, dalej więc, wznieśmy śpiew!... itd.


Rok 1881 Lwów

Słowa: Bolesław Czerwieński (1851-1888), poeta biorący czynny udział w ruchu robotniczym.
Melodia pieśni bojowej komunardów paryskich.
Ze "Zbiorku poezji - Wyd. Polska Partia Socjalistyczna "Proletariat" 1905 r.
W dniu 15 grudnia 2012 roku w Warszawie odbył się 41 Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. Podczas obrad dokonano oceny mijającej kadencji. CKW PPS otrzymał absolutorium.

Przedyskutowano złożone przez ustępujące władze sprawozdania i przyjęto stanowiska programowe:
- "Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy"
- "Sprawiedliwość i demokracja       socjalizmu przeciw niespra-         wiedliwości i władzy kapitału"

Wśród złożonych wniosków znalazł się zaproponowany przez koło PPS Warszawa Śródmieście program z rekomendacją warszawskiej PPS: „Polska Partia Socjalistyczna na XXI wiek”.

Wybrano nowe władze: Radę Naczelną, Centralny Sąd Partyjny i Centralną Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Rady Naczelnej został wybrany Bogusław Gorski.

Postanowiono, że w drugiej połowie 2013 roku odbędzie się kongres nadzwyczajny poświęcony zmianom w Statucie PPS.
W kongresie uczestniczyło 83 delegatów na 119 wybranych.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW