„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info PPS 51 - Załącznik 4

Uchwała 
Rady Naczelnej PPS 
„Zadania polityczne i organizacyjne PPS w 2012 roku” 
podjęta w dniu 28 stycznia 2012 roku 

   W 2012 roku minie 120 lat od powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Partii, która wiele zrobiła dla odzyskania przez Polskę państwowości i wiele zrobiła dla kształtowania sprawiedliwych stosunków społecznych i gospodarczych w państwie polskim. Mamy okazję i okoliczność do przypomnienia o co PPS walczyła i walczy. Mamy okazję by głosić, że cele ideowe i dążenia polityczne PPS nie zmieniły się - kontynuujemy realizację zadań postawionych przed PPS przed stu dwudziestu laty.
   Wszystkie ogniwa PPS podejmą działania wynikające ze 120-lecia naszej Partii. Ważne jest przypomnienie działalności i dokonań PPS i socjalistów z PPS w różnych regionach naszego kraju.
Gdy zarządzali miastami, gdy organizowali spółdzielnie i kluby sportowe. Jak organizowali walkę ludzi pracy z kapitalistycznym wyzyskiem, a wcześniej walkę o niepodległą Polskę.
   W listopadzie odbędzie się rocznicowa Konferencja historyczna. Będą okolicznościowe wydawnictwa książkowe.

   W 2012 roku odbędzie się 41- szy Kongres PPS. Poprzedzą go zebrania i konferencje sprawozdawczo-wyborcze na terenie całego kraju. Debata przedkongresowa i Kongres to wydarzenia, które służą wzmocnieniu naszej Partii – przyspieszają rozwój polityczny i organizacyjny PPS.

  Będziemy kontynuować realizację uchwał podjętych na 40-stym Kongresie PPS. Nie straciły one swej aktualności ideowej i politycznej.  

   Rozwój sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w Polsce i na świecie przynosi wydarzenia do których będziemy się ustosunkować. Światowy kryzys finansowy i ekonomiczny coraz bardziej obejmuje Polskę. Jest to kryzys współczesnego kapitalizmu. Został on przyspieszony neoliberalną ideologią i polityką importowaną z USA. Odpowiedzialność za jego wystąpienie w Polsce ponoszą wszystkie siły polityczne, które rządzą po 1990 roku, a więc nie tylko konserwatyści i liberałowie ale także socjaldemokraci. Rośnie zagrożenie dla idei demokratycznych, dla solidarności miedzy ludźmi, którzy tracą wolę walki o swoje prawa. Uaktywnia się skrajna prawica i znajduje posłuch u ludzi zdesperowanych i pozbawionych prawa do decydowania o swoim losie.

   Lewica musi przedstawiać alternatywę dla obowiązującego neoliberalnego kapitalizmu i proponować ją społeczeństwu. PPS sformułowała swoje propozycje i przedstawiła je w Uchwale XL Kongresu i w stanowisku RN PPS „Socjalistyczna alternatywa”. Będziemy także upowszechniać propozycje Lewicy europejskiej.

I. Zadania ideowe i polityczne
   Polska Partia Socjalistyczna konsekwentnie proponuje porozumienie programowe organizacji, stowarzyszeń i związków stanowiących lewicę społeczną. Wspólne określenie celów i zadań lewicowych związków zawodowych, partii i organizacji społecznych powinno umożliwić wspólną pracę i walkę o ich zrealizowanie. Program polskiej lewicy powinien zostać określony w wyniku wspólnych, autentycznych dyskusji przedstawicieli środowisk lewicowych. Wspólne określenie jakich należy dokonać zmian w istniejącym systemie społeczno-ekonomicznym umożliwi trwałe, programowe porozumienie lewicy, a to jest warunek zbudowania autentycznej formacji lewicowej w Polsce. Udział PPS w budowaniu porozumienia programowego lewicy jest naszym kluczowym zadaniem dopóki nie zostanie ono zrealizowane.

   Pogarsza się sytuacja materialna ludzi żyjących z pracy. Będzie rosło bezrobocie, a pracujący będą mogli coraz mniej kupić za zarobione pieniądze. Nastąpi pogorszenie nastrojów społecznych. Naszym zadaniem jest wyjaśnianie, że rozwijający się kryzys jest cechą systemową kapitalizmu. Kryzys umożliwia przeniesienie kosztów rynkowego hazardu na ludzi pracy. Powinniśmy wykorzystać kryzys do uświadamiania społeczeństwu w jak brutalnym i niesprawiedliwym ustroju żyjemy. Powinniśmy organizować sprzeciw i bunt przeciw niesprawiedliwej rzeczywistości.

   Będziemy kontynuować ocenę i krytykę kapitalizmu w Polsce. Aktualne są zadania wynikające z Uchwały Rady Naczelnej z dnia 6. 12. 2008 r. („Bilans, ocena i wnioski z dwudziestolecia transformacji ustrojowej w Polsce”). W uchwale tej stwierdziliśmy:
„Trzeba przypominać, że neoliberalny kapitalizm jaki mamy w Polsce nie jest naszym wyborem. Został przywieziony z zagranicy i wprowadzony reformą Balcerowicza bez społecznej zgody czy akceptacji. Elity polityczne rządzące od 20-stu lat umacniają neoliberalny kapitalizm bo służą interesom kapitału, a nie Polsce i Polakom.”
   Będziemy przypominać Program Radomski PPS, który pozostaje ideowym i politycznym przesłaniem dla współczesnych socjalistów z PPS. Zobowiązuje nas do kontynuowania walki o socjalistyczną Polskę. 

   Obecnie rządzący cynicznie wykorzystują historię dla swoich potrzeb politycznych. Dotyczy to szczególnie oceny PRL i okresu międzywojennego. Będziemy głosić prawdę i o PRL i o dziś rządzących.

   Trzeba prowadzić walkę z kapitalistycznym dogmatem o prymacie własności prywatnej i doktrynalnym likwidowaniem własności społecznej. Trzeba przypominać jak wielkie znaczenie dla Polski i Polaków miał rozwój własności państwowej i komunalnej w okresie międzywojennym. Na całym świecie – w państwach kapitalistycznych - znaczna część gospodarki to własność państwowa i komunalna. Trzeba przypomnieć dorobek PPS w rozwijaniu spółdzielczości. Informować o rozwoju spółdzielczych form własności w Europie i na świecie. Podejmować tworzenie spółdzielni. 

    Będziemy przywracać sens Święta Pracy 1 Maja – jako dnia walki o prawa ludzi pracy. 

   Zadaniem PPS jest wspieranie związków zawodowych w walce o sprawy pracownicze. W związkach zawodowych powinni działać członkowie PPS.

   Ważnym zadaniem jest upowszechnianie dokumentów programowych i uchwał naszej Partii. 

  Wszystkie główne media służą interesom warstw posiadających. My musimy lepiej korzystać z poczty elektronicznej, internetu i „małej poligrafii”.

II. Zadania w sferze społecznej i gospodarczej
   Zadania PPS w sferze społecznej i gospodarczej zostały określone w Deklaracji programowej i w uchwale 40-stego Kongresu „Jakiej chcemy Polski i Europy”. 

   Postępuje proces odbierania ludziom pracy praw wcześniej zdobytych. Dotyczy to: czasu pracy, warunków pracy, ubezpieczeń, ochrony zdrowia czy praw określanych w umowach o pracę. Rozbito system emerytalny. W firmach prywatnych nie ma związków zawodowych i warunków do obrony praw pracowniczych. To są sprawy, które musimy podejmować i działać wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami lewicowymi.

   Pozostaje aktualna walka o wyraźne podniesienie płacy minimalnej, o układy zbiorowe i reprezentacje pracownicze w zakładach pracy.

   PPS monitoruje działalność władz państwowych i samorządowych. Reagujemy na działania sprzeczne z interesem społeczności lokalnej lub interesem ogółu społeczeństwa. Przeciwstawiamy się centralizacji i upartyjnianiu władzy administracyjnej. Przeciwstawiamy się też ograniczaniu uprawnień samorządów terytorialnych.

   PPS dąży do wzmacniania demokracji lokalnej, do rozwoju wszystkich form samorządności.

  PPS czynnie przeciwstawia się doktrynalnemu likwidowaniu przez rządzących neoliberałów własności wspólnej – prywatyzacji mienia komunalnego, państwowego i spółdzielczego. Protestujemy przeciwko wyprzedaży strategicznych zakładów wytwórczych i usługowych – elektrowni, kopalni, wodociągów, szpitali i innych zakładów użyteczności społecznej. 

III. Rozwój Partii
   Stałym zadaniem, które stoi przed organizacjami i członkami PPS jest rozwój Partii.

   Przebieg 40-stego Kongresu wykazał, że chcemy odbudowy PPS, bo ta partia jest Polsce potrzebna. Bo ta partia ideowo i programowo służy społeczeństwu. Dlatego należy realizować Uchwały 40-stego Kongresu, a szczególnie zadania dotyczące rozwoju Partii. O sile naszej Partii zadecyduje jakość i ilość jej członków. Ich poziom ideowy i polityczny. Ich sprawność organizacyjna i umiejętność współpracy ze środowiskiem społecznym. A także umiejętność współpracy z organizacjami i partiami lewicowymi i związkami zawodowymi.

   Odbudowa i rozwój Partii to:

-  odbudowa starych, rozbudowa istniejących i budowanie nowych ogniw organizacyjnych PPS,
- pozyskiwanie nowych członków, przekonywanie do powrotu tych wszystkich, którzy utracili wiarę i nadzieję, że PPS będzie działać,
- kontynuowanie i szukanie nowych form współpracy z lewicowymi związkami zawodowymi i ruchem spółdzielczym, które zawsze były bazą ruchu         socjalistycznego,
- otwarcie PPS na młode pokolenie. Dotarcie z programem ideowym i społecznym.
- reagowanie - przez wszystkie ogniwa Partii - na wydarzenia polityczne i społeczne, które godzą w interesy ludzi pracy. Organizowanie pikiet,           demonstracji, wystąpień w obronie praw ludzi pracy, nagminnie łamanych przez warstwy posiadające i siły rządzące.

   PPS będzie się rozwijać jeśli potwierdzi w działaniu, że jest partią, która wyraża potrzeby i dążenia społeczne, że walczy o sprawiedliwość społeczną. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW