„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 75/20 - Załącznik 3

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS
w sprawie
porozumienia wyborczego partii i organizacji lewicowych
przyjęte na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2015 roku


1. PPS popiera inicjatywę OPZZ aby partie i organizacje lewicowe zawarły
porozumienie wyborcze na październikowe wybory do Sejmu i Senatu.
PPS jest gotowa przystąpić do tego porozumienia.

2. Podstawą do zawarcia porozumienia wyborczego jako porozumienia politycznego
jest program wyborczy.

3. Elektorat lewicowy oczekuje, że lewica w swoim programie wyborczym
zaproponuje zmiany w panującym systemie gospodarczym i społecznym.

4. PPS spodziewa się, że program wyborczy lewicy będzie zawierał
socjaldemokratyczną wizję państwa polskiego, w którym będzie decydował
interes społeczny.
PPS oczekuje, że ze względu na kalendarz wyborczy, program wyborczy lewicy
zostanie ustalony w najbliższym czasie.

5. „Reformą Balcerowicza” został 25 lat temu wprowadzony w Polsce
neoliberalny kapitalizm. Rozpoczęło się doktrynalne likwidowanie własności
społecznej i przekazywanie polskiego majątku głównie zagranicznemu
kapitałowi. Państwo zostało wyłączone z wpływu na gospodarkę.
W rezultacie Polska została rozkradziona. Polska stała się kolonią zagranicznego
kapitału. Ten stan trzeba zmienić.

6. Choroba jaką jest liberalizacja gospodarki objęła Europę i USA. Doprowadziła
do trwającego w Europie kryzysu ekonomicznego i kryzysu systemu
kapitalistycznego. Czas najwyższy aby Polska odstąpiła od neoliberalizmu.

7. Lewica to siły społeczne i polityczne reprezentujące potrzeby i dążenia ludzi
pracy. Proponowany program wyborczy lewicy powinien wyrażać oczekiwania
ludzi pracujących i ludzi, których neoliberalny kapitalizm wykluczył z procesu pracy
i życia społecznego. Między innymi powinien zawierać postulaty i propozycje jakie
zgłasza OPZZ.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW