„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 64/9 - Załącznik 2


Projekt

EUROPA POTRZEBUJE ZMIAN! 

MANIFEST PARTII ZIELONI I POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ


Warszawa, ...... stycznia 2014 r.

Europa znalazła się na rozdrożu. Na kontynencie targanym kryzysem narasta fala ksenofobii, nacjonalizmu i wrogości wobec „innych”. Unia Europejska jest siłą, która może zmieniać na lepsze życie milionów kobiet i mężczyzn, jednak w rękach konserwatywnej i neoliberalnej prawicy staje się jedynie narzędziem przerzucania kosztów kryzysu na społeczeństwa. 

Na rynku pracy na całym kontynencie zachodzą niepokojące zmiany. „Zaciskanie pasa” oznacza coraz częściej destabilizację zatrudnienia, rosnące bezrobocie, pogorszenie się warunków pracy i obniżanie płac. Wymuszone przez neoliberalnych polityków oszczędności w dziedzinie edukacji, opieki czy ochrony zdrowia oraz rosnące nierówności ekonomiczne uderzają w pracowników najemnych, kobiety czy imigrantów, zaś miliony młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie pozbawiają jakichkolwiek perspektyw na przyszłość. Problemy te nasilą się jeszcze, jeśli zostanie przyjęte w obecnym kształcie negocjowane aktualnie porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które ma chronić interesy korporacji kosztem praw obywatelskich, pracowniczych, bezpieczeństwa socjalnego i środowiska. Dlatego musimy odebrać Europę prawicy oraz neoliberałom i oddać ją ponownie społeczeństwom, którym powinna służyć.

Potrzebujemy Europy społecznej i solidarnej – Europy, która będzie wyrównywać i podnosić standardy socjalne: dbać o dostępność usług publicznych i instytucji opieki (żłobów, przedszkoli, domów opieki, ośrodków rehabilitacyjnych), chronić obywatelki i obywateli przed dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu, wspierać prawa mniejszości, gwarantować prawo do mieszkania, sprzyjać równemu dzieleniu się obowiązkami domowymi przez kobiety i mężczyzn i sprawiedliwej wycenie pracy opiekuńczej.

Potrzebujemy Europy propracowniczej i prozwiązkowej – w której godna płaca i godna praca nie będą przywilejem, ale bezwarunkowym prawem wszystkich obywateli. Godna praca to godny dochód i odpowiednie warunki pracy, a szczególnie bezpieczeństwo zatrudnienia i gwarancja otrzymania wynagrodzenia. W takiej Europie związki zawodowe i ich zrzeszenia powinny być traktowane jako najważniejszy partner w budowaniu i przekształcaniu gospodarki, a prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych powinno być traktowane na równi z prawami obywatelskimi. 

Potrzebujemy Europy ekologicznej – Europy gotowej być światowym liderem w dziedzinie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zapobiegania kryzysowi klimatycznemu w sposób zgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Potrzebujemy Europy progresywnej i demokratycznej – zdolnej chronić obywatelki i obywateli przed szaleństwem nacjonalizmu, przed ograniczaniem naszych praw przez religijnych fanatyków, przed podejmowaniem pod presją lobbystów i agencji ratingowych decyzji mających wpływ na życie milionów ludzi. 

Dlatego Partia Zieloni i Polska Partia Socjalistyczna podejmują współpracę w celu wzmocnienia progresywnego głosu w Europie. Jednocześnie apelujemy do wszystkich środowisk i osób, którym bliskie są te wartości o włączenie się do naszej inicjatywy zmierzającej do urzeczywistnienia lewicowej wizji Europy. Europy otwartej światopoglądowo i silnej ekonomicznie, opartej na solidarności społecznej i ekologicznej. Europy, w której kobiety i mężczyźni będą mieli faktycznie równe prawa i możliwości działania, a młodzi ludzie będą ze spokojem patrzeć w przyszłość.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW