„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 64/9 - Załącznik 1

Projekt


„Zadania polityczne i organizacyjne PPS na rok 2014”

    PPS wchodzi w 122-gi rok działalności. Przez cały okres istnienia PPS walczy o zmianę istniejącego systemu społeczno-politycznego, walczy o socjalistyczną Polskę.
   W 2014 roku będziemy kontynuować realizację zadań politycznych i organizacyjnych przyjętych w naszych dokumentach programowych. Nie straciły one swej aktualności ideowej i politycznej. Dotyczy to szczególnie działań dla dalszego rozwoju Partii.
   Świat jest w kryzysie wywołanym kryzysem systemu kapitalistycznego. Upadły prawdy, na których opiera się kapitalistyczna ekonomia. Krytyka neoliberalnej rzeczywistości jest już powszechna. Polska transformacja została przeprowadzona pod kątem indywidualnego sukcesu. Ten sukces odniosło kilka tysięcy ludzi kosztem pozbawienia warunków do godnej egzystencji kilku milionów ludzi. 
   Zaostrza się walka klasowa pomiędzy klasą pracującą, a klasą posiadającą. Niestety siły lewicy są rozproszone, a społeczeństwo jest zatomizowane.
   Rośnie zagrożenie dla idei demokratycznych, dla solidarności miedzy ludźmi, którzy tracą wolę walki o swoje prawa. Uaktywnia się skrajna prawica i znajduje posłuch u ludzi zdesperowanych i pozbawionych prawa do decydowania o swoim losie.

   Lewica musi tworzyć alternatywę dla obowiązującego neoliberalnego kapitalizmu i proponować ją społeczeństwu. PPS formułuje propozycje i przedstawia je w swoich materiałach programowych, w stanowiskach Rady Naczelnej PPS. PPS przedstawia propozycje zmian między innymi w dokumencie p.t. „Socjalistyczna alternatywa” (11.12.2010 r).
   W 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Zaistnienie socjalistów w tych wyborach jest zadaniem nadrzędnym w tym roku. Musimy przypominać, że PPS to partia, która skupia polskich patriotów, która walczy o dobro Polski i Polaków.
   
   W roku bieżącym skupiamy się na następujących sprawach:

    I. Zadania ideowe i polityczne
   Polska Partia Socjalistyczna proponuje porozumienie programowe organizacji, stowarzyszeń i związków stanowiących lewicę społeczną i polityczną. Wspólne określenie celów i zadań lewicowych związków zawodowych, partii i organizacji społecznych powinno zapoczątkować wspólną pracę i walkę o ich zrealizowanie. Program polskiej lewicy powinien zostać określony w wyniku wspólnych, autentycznych dyskusji przedstawicieli środowisk lewicowych. Wspólne określenie jakich należy dokonać zmian w istniejącym systemie społeczno-ekonomicznym umożliwi trwałe, programowe porozumienie lewicy, a to jest warunek zbudowania autentycznej formacji lewicowej w Polsce. Udział PPS w budowaniu porozumienia programowego lewicy jest naszym kluczowym zadaniem dopóki nie zostanie zrealizowane.
   W 2014 roku będzie się pogarszać sytuacja materialna ludzi żyjących z pracy. Będzie rosło bezrobocie, a pracujący będą mogli coraz mniej kupić za zarobione pieniądze. Nastąpi pogorszenie nastrojów społecznych. Naszym zadaniem jest wyjaśnianie, że rozwijający się kryzys jest cechą systemową kapitalizmu. Kryzys ułatwia przeniesienie kosztów rynkowego hazardu na ludzi pracy. Powinniśmy wykorzystać kryzys do uświadamiania społeczeństwu w jak brutalnym i niesprawiedliwym ustroju żyjemy. Powinniśmy organizować sprzeciw i bunt przeciw niesprawiedliwej rzeczywistości. 
   Odbędą się wybory samorządowe. PPS musi uczestniczyć w tych wyborach – politycznie i organizacyjnie. Musimy informować „o osiągnięciach” władz mijającej kadencji. O wyprzedaży i niszczeniu własności społecznej. O zadłużaniu społeczeństwa i o przygotowywaniu szkół i szpitali do prywatyzacji. W kampanii przed wyborami samorządowymi musimy podjąć krytykę programów wyborczych partii uczestniczących w wyborach jako oszukańczych i sprzecznych z interesem obywateli. Rozważyć musimy możliwość wystąpienia na listach wyborczych kandydatów popieranych przez PPS.
  Będziemy kontynuować ocenę i krytykę kapitalizmu w Polsce. Aktualne są zadania wynikające z Uchwały Rady Naczelnej z dnia 6. 12. 2008 r. („Bilans, ocena i wnioski z dwudziestolecia transformacji ustrojowej w Polsce”). W uchwale tej stwierdziliśmy:
  „Trzeba przypominać, że neoliberalny kapitalizm jaki mamy w Polsce nie jest naszym wyborem. Został przywieziony z zagranicy i wprowadzony reformą Balcerowicza bez społecznej zgody czy akceptacji. Elity polityczne rządzące od 20-stu lat umacniają neoliberalny kapitalizm bo służą interesom kapitału, a nie Polsce i Polakom.”
   Musimy przypominać Program Radomski PPS, który pozostaje ideowym przesłaniem dla współczesnych socjalistów z PPS. Zobowiązuje nas do kontynuowania walki o socjalistyczną Polskę. 
   Obecnie rządzący cynicznie wykorzystują historię dla swoich potrzeb politycznych. Dotyczy to szczególnie oceny PRL i okresu międzywojennego. Musimy głosić prawdę i o PRL i o dzisiejszej rzeczywistości.
   Trzeba prowadzić walkę z kapitalistycznym dogmatem o prymacie własności prywatnej. Trzeba przypominać rozwój własności państwowej, komunalnej i spółdzielczej w okresie międzywojennym. Na całym świecie znaczna część gospodarki to własność państwowa i komunalna. Trzeba przypomnieć dorobek PPS w rozwijaniu spółdzielczości.
   Musimy przywracać sens Święta Pracy 1 Maja – ustanowionego dla upamiętnienia strajku robotników w Chicago, walczących o ośmiogodzinny dzień pracy. 
   Zadaniem PPS jest wspieranie związków zawodowych w walce o sprawy pracownicze. W związkach zawodowych powinni działać członkowie PPS.
   PPS broni polskiej racji stanu. Dlatego konsekwentnie występujemy przeciwko udziałowi Polski w agresywnych działaniach NATO. Przeciwko imperialnym wojnom w Iraku i Afganistanie.
   Zadaniem i obowiązkiem jest upowszechnianie dokumentów programowych i uchwał naszej Partii. 
   Wszystkie główne media służą interesom warstw posiadających. Musimy korzystać z Internetu i „małej poligrafii”.
   
   II. Zadania w sferze społecznej i gospodarczej
   Postępuje proces odbierania ludziom pracy praw wcześniej zdobytych. Dotyczy to: czasu pracy, warunków pracy, ubezpieczeń, ochrony zdrowia czy praw określanych w umowach o pracę. W firmach prywatnych nie ma związków zawodowych i warunków do obrony praw pracowniczych. To są sprawy, które musimy podejmować i działać wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami lewicowymi.
   PPS reaguje na działania sprzeczne z interesem społeczności lokalnej lub interesem ogółu społeczeństwa. PPS przeciwstawia się likwidowaniu własności wspólnej – prywatyzacji mienia państwowego i komunalnego.
 
   III. Rozwój Partii
   Podobnie jak w ubiegłych latach, najważniejszym i najpilniejszym zadaniem, które stoi przed organizacjami i członkami PPS jest rozwój Partii.
   PPS to partia, która jest Polsce potrzebna. Bo ta partia ideowo i programowo służy społeczeństwu. 
   O sile naszej Partii zadecyduje ilość i jakość jej członków. Ich poziom ideowy i polityczny. Ich sprawność organizacyjna i umiejętność współpracy w zespole. A także umiejętność współpracy z organizacjami i partiami lewicowymi i związkami zawodowymi.
   
* *
   PPS będzie się rozwijać, jeśli potwierdzi w działaniu, że jest partią, która wyraża potrzeby i dążenia społeczne, że walczy o sprawiedliwość społeczną.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW