„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS

   W dniu 25 lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS.

   Rozpatrzono dwa tematy:

1. Działalność sprawozdawczo-wyborcza i przygotowania do XLII Kongresu PPS.
   Rada Naczelna podjęła uchwałę o zwołaniu na 5 grudnia w Warszawie 42-go Kongresu PPS.
Uchwała zamieszczona jest w Załączniku 1.
   Rada Naczelna przyjęła także „Kalendarz działalności sprawozdawczo-wyborczej PPS w roku 2015”. Jest on zamieszczony w Załączniku 2.
   Działalność sprawozdawczo-wyborcza stwarza okoliczności do aktywizacji ogniw PPS, rozwijania ogniw PPS i ich działalności!

2. Udział PPS w wyborach do Sejmu i Senatu RP w roku 2015.
   PPS finansowo i organizacyjnie nie jest gotowy do powołania własnego komitetu wyborczego. W kilku poprzednich wyborach kandydaci z PPS startowali na listach innej partii. 
Z inicjatywy OPZZ – od 17 czerwca - spotykają się przedstawiciele pond 20 partii politycznych, organizacji społecznych i zawodowych aby wypracować wspólny program wyborczy i porozumienie wyborcze.
   Przedstawiciele PPS uczestniczą w tych spotkaniach i rozmowach.
   Rada Naczelna uznała, że należy dalej brać udział w inicjatywie OPZZ. 
   Rada Naczelna wyraziła stanowisko, że program wyborczy powinien być podstawą do zawierania porozumienia wyborczego i głoszenia go przez wspólny komitet wyborczy.
   Rada Naczelna przyjęła „Stanowisko w sprawie porozumienia wyborczego partii i organizacji lewicowych”. Załącznik 3.
*

   Pojęcie „lewica” przestaje być jednoznaczne.
Konserwatywny PiS wprowadza do programu słuszne postulaty społeczne i staje się lewicowy.
Liberalny „Twój Ruch” propaguje postęp w sferze obyczajowej i występuje jako partia lewicowa.
   Trzeba podjąć debatę nad ustaleniem co zawiera pojęcie lewica społeczna i polityczna. 
   To samo dotyczy „liberalizmu” w sferze gospodarczej. Jak pokazuje historia i ta odległa i ta współczesna – liberalizm w gospodarce jest powodem niesprawiedliwości społecznych i straszliwego wyzysku pracujących. Jest też siłą napędową kapitalizmu.
   Tematem jest też stosunek lewicy do liberalizmu w gospodarce i ograniczania roli państwa w gospodarce. 
   Partie socjaldemokratyczne w Europie, także w Polsce, zaakceptowały neoliberalny kapitalizm. Nie wystąpiły przeciw neoliberalizmowi. W rezultacie mamy nie tylko kryzys gospodarczy, ale także kryzys zaufania do formacji lewicowych i spadek poparcia społecznego dla dzisiejszej „liberalnej lewicy”.
Rada Naczelna przyjęła stanowisko na temat „Lewica, a liberalizm”. Szczególnie przed wyborami trzeba odróżniać „lewicę” od „liberałów”. Załącznik 4.

js

Obowiązkiem politycznym i zadaniem organizacyjnym każdego członka Partii jest upowszechnianie dokumentów politycznych Rady Naczelnej.
   W dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Rada rozpatrzyła szereg spraw i przyjęła pięć stanowisk:

 *Lewicowa platforma wyborcza (Załącznik 1)
Lewica to siły polityczne i społeczne, które reprezentują interesy ludzi pracy. W Polsce lewica nie jest wyrazista i nie spełnia oczekiwań społecznych. RN PPS postanowiła zwrócić się do wszystkich sił lewicowych w Polsce o stworzenie wspólnej platformy programowej na tegoroczne wybory parlamentarne. PPS do debaty programowej zgłasza propozycję, przyjętą przez RN, pt. „Lewicowy program zmian w systemie społeczno-gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej”. PPS proponuje przyjęcie nowej strategii gospodarczej i odrzucenie neoliberalnego kapitalizmu. PPS proponuje dokonanie przez lewicę zmiany w stosunkach społecznych i gospodarczych w Polsce. PPS nie proponuje rewolucyjnych zmian tylko przyjęcie przez Polskę skandynawskiego modelu społecznej gospodarki rynkowej.

 *W siedemdziesiątą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej (Załącznik 2)
Rządzący Polską przedstawiają przebieg i skutki II Wojny Światowej stosownie do swoich potrzeb politycznych i ideologicznych, demonstrując pogardę dla faktów i wydarzeń. Jako najemnicy światowego kapitału, służą utrzymaniu jednobiegunowego świata ze Stanami Zjednoczonymi jako hegemonem. Historię traktują cynicznie i instrumentalnie. Budzą w społeczeństwie patologiczną nienawiść do Rosji i tworzą atmosferę wojennego zagrożenia ze strony Rosji.
Dlatego PPS zdecydowała się przypomnieć ważniejsze wydarzenia i skutki II Wojny Światowej w Europie i ważniejsze wydarzenia mijającego siedemdziesięciolecia w Stanowisku RN pt. „W siedemdziesiątą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej”.

 *1 Maja obchodzimy od 125 lat (Załącznik 3)
Ruch robotniczy ustanowił 1 Maja jako dzień solidarności ludzi pracy w walce o prawa pracownicze w kapitalizmie. Było to 125 lat temu. Żyjemy we współczesnym neoliberalnym kapitalizmie, który stwarza taki sam, jak 125 lat temu, brutalny przymus ekonomiczny i dąży do tego, aby pracownik był „wolny” od posiadania praw pracowniczych i sprawiedliwości społecznej. RN przyjęła apel na 1 Maja.

 *PPS popiera postulaty organizacji zrzeszonych w OPZZ i popiera manifestację związkowców OPZZ w dniu 18 kwietnia br. Popieramy, zawartą w postulatach związkowców, troskę o państwo, miejsca pracy i bezpieczeństwo obywateli. (Załącznik 4)

 *RN przyjęła stanowisko Koła PPS Warszawa-Śródmieście w sprawie relacji Polski i Ukrainy
Trwające od ponad roku, inspirowane przez USA, krwawe wydarzenia na Ukrainie budzą niepokój, ponieważ zagrażają pokojowi w naszej części Europy. Na Ukrainie wśród sprawujących władzę są nacjonaliści i faszyści, co źle wróży stosunkom pomiędzy Polską i Ukrainą. (Załącznik 5)

 *Rada Naczelna ustaliła datę Kongresu
42-gi Kongres PPS odbędzie się 5 grudnia 2015 roku.
js

Obowiązkiem politycznym i zadaniem organizacyjnym każdego członka Partii jest upowszechnianie dokumentów politycznych Rady Naczelnej.
  W dniu 28 lutego 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium RN i CKW PPS. 
 Przyjęto następujące ustalenia:

 # Najbliższe posiedzenie Rady Naczelnej odbędzie się w sobotę 18 kwietnia 2015 r.
Pod obrady RN będą poddane dwa materiały polityczne:
- „Stanowisko PPS w 70-tą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej”.
Prawica polityczna kreuje swoją historię XX wieku i historię współczesną. Bardzo odbiega ona od opisu faktycznego przebiegu wydarzeń i faktycznych skutków jakie one spowodowały. Dotyczy to zarówno historii świata jak i historii Polski. W tej sprawie PPS nie może dłużej pozostawać obojętna.
Alianci, którzy zwyciężyli w II Wojnie Światowej ukształtowali świat wedle swojej wizji i interesów. Niestety zaraz po zakończeniu wojny ich interesy i wizje okazały się sprzeczne. Ten stan trwa do dziś i pozostaje źródłem zagrożeń dla ludzkości.
W XXI wieku świat staje się wielobiegunowy. Kapitał międzynarodowy dąży do utrzymania świata jednobiegunowego z hegemonem Stanami Zjednoczonymi i neoliberalnym kapitalizmem jako obowiązującym systemem gospodarczym. Przeważająca większość krajów na świecie odrzuca taką rzeczywistość i przyszłość.
Polska nie może być narzędziem do załatwiania interesów Stanów Zjednoczonych w Europie, które przynoszą szkody i zagrożenia dla polskiego społeczeństwa.
- „Propozycja wspólnej platformy programowej polskiej lewicy”.
W stanowisku przyjętym przez RN w dniu 13. 12.2014 r. pisaliśmy m.in.: „Czas najwyższy aby zbudować w Polsce silną formację lewicową. Związki zawodowe, socjaldemokraci i socjaliści powinni przedstawić wspólną propozycję programową… Powinna ona stanowić wspólny program wyborczy lewicy w wyborach do Sejmu i Senatu”. Stanowisko to zyskało zrozumienie i poparcie środowisk lewicowych. Dlatego PPS przedstawi pod dyskusję propozycję wstępnej ramowej platformy programowej polskiej lewicy.
Projekty stanowisk będą przedstawione członkom RN ok. 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady.

 # Przyjęto propozycję zwołania XLII Kongresu PPS w dniu 5 lub 12 grudnia b.r. Będzie ona przedstawiona RN. Wybór delegatów nastąpiłby wg stanu członków na 31 maja br.. Kampania sprawozdawczo-wyborcza odbyłaby się w okresie wrzesień-listopad.

 # Sprawy organizacyjne
Stwierdzono, że ewidencja członków Partii wymaga dalszego uaktualniania. Należy też podnieść dyscyplinę opłacania składek członkowskich. Problemem pozostaje spłata długów poczynionych w imieniu Partii przed kilkunastu laty.
 
 # W związku z zapytaniami, Prezydium RN i CKW przypominają, że ani XLI Kongres PPS (5.12.2012) ani RN po Kongresie nie powołali struktury o nazwie „Rada Naukowa PPS”. Wszystkie struktury PPS istniejące wcześniej zakończyły działalność z rozpoczęciem obrad XLI Kongresu.
js

Obowiązkiem politycznym i zadaniem organizacyjnym każdego członka Partii jest upowszechnianie dokumentów politycznych Rady Naczelnej.
 W dniu 31 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. Omawiano sprawy organizacyjne i finansowe Partii:

 *Ewidencja członków PPS na 31 grudnia 2014r.
  W części nadesłanych list dane ewidencyjne nie są pełne. Braki te można uzupełnić mail’owo.
Uzupełnienia wymagają listy członków z województwa łódzkiego. Stany osobowe i listy członków ze Śląska i Zagłębia wymagają wyjaśnień.
CKW ustalił, że listy członków wg. stanu na 31 grudnia 2014 r. będą rejestrowane do końca lutego br..

 *Bilans finansowy PPS za rok 2014
  Przychody i koszty PPS w roku 2014 bilansują się na plus. Po stronie kosztów główną pozycją była spłata należności za najem pomieszczeń wraz z kosztami sądowymi i komorniczymi, które powstały przed laty „za czasów Ikonowicza”.

 *W 2015 roku odbędzie się Kongres PPS 
  41-szy Kongres PPS odbył się 5 grudnia 2012 roku. Kongres Partii zwoływany jest przez Radę Naczelną co trzy lata (Statut Art. 37 pkt 1).
CKW PPS zgłasza do Rady Naczelnej propozycję zwołania 42-go Kongresu PPS na sobotę 5 grudnia lub na sobotę 12 grudnia 2015 roku. Kampania sprawozdawczo-wyborcza odbywałaby się w okresie wrzesień-listopad br..

 *CKW PPS stwierdził, że istnieją warunki statutowe i organizacyjne do utworzenia struktur wojewódzkich PPS:
- w Mieście st. Warszawie,
- na Mazowszu, z siedzibą w Płocku.

 *Zadania polityczne i organizacyjne PPS w 2015 roku
  Rada Naczelna PPS na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2014 roku przyjęła dokument polityczny określający zadania PPS w 2015 roku. Daje on podstawę do organizowania działań każdej lokalnej organizacji. Ułatwia wybór podejmowanych działań i sposobów oddziaływania na świadomość polityczną naszego społeczeństwa. Mamy głosić prawdę o naszej rzeczywistości i organizować sprzeciw wobec dalszej kolonizacji Polski przez zachodni kapitał.
Wybory do Sejmu i Senatu, jakie odbędą się w roku bieżącym pokażą „lewicowość” lewicy parlamentarnej. Strajki i protesty jakie zaczynają się rozszerzać pokażą determinację społeczeństwa w bezpośredniej walce o swoje interesy.
W roku bieżącym, w maju, minie 70 lat od zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Na tym wydarzeniu też powinniśmy skupić naszą uwagę i uwzględnić w planach działalności. Rządzący, reprezentują interesy kapitału – głównie kapitału amerykańskiego – i głoszą nową historię pisaną przy pełnej pogardzie dla faktów i wydarzeń.
js

Obowiązkiem politycznym i zadaniem organizacyjnym każdego członka Partii jest upowszechnianie dokumentów politycznych Rady Naczelnej.
 W dniu 13 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Omawiane sprawy i przyjęte stanowiska:

 - Stanowisko RN PPS nt. „Lewica i współczesna lewica w Polsce”. Stwierdzono, że nie ma w Polsce bloku sił politycznych, który reprezentuje interesy ludzi pracy – nie ma lewicy. SLD nie spełnia roli reprezentanta interesów ludzi pracy, ponieważ w działaniu jest partią neoliberalną jak większość partii socjaldemokratycznych w Europie. Dlatego SLD stracił zaufanie i poparcie społeczne. Jest potrzeba, a właściwie konieczność zbudowania silnej formacji lewicowej w Polsce. Będzie to możliwe, jeśli partie i organizacje lewicowe, wspólnie ze związkami zawodowymi sformułują wspólny program działania. Program, który będzie opierał się – przede wszystkim - na odrzuceniu neoliberalizmu. Wspólna propozycja programowa sił lewicowych powinna stanowić wspólny program wyborczy koalicji lewicowej w wyborach do Sejmu i Senatu (załącznik 1).

 - Stanowisko RN PPS nt. „Demokracja i socjalizm”. Zdecydowaną wolę życia w demokracji wyrażają społeczeństwa na całym świecie. Demokracja, czyli ludowładztwo, to konstytucyjny system polityczny niemal obowiązujący współcześnie na świecie. Niestety we współczesnych państwach, władze państwowe wybierane w wolnych i powszechnych wyborach działają w interesie tych co posiadają, a nie w interesie tych co pracują. Obowiązuje model „demokracji zachodniej”. W „demokracji zachodniej” życie gospodarcze nie podlega demokratycznej władzy. Rządzi „niewidzialna ręka rynku”, która działa w interesie wielkiego kapitału. Wielki kapitał jest własnością prywatną i służy posiadaczom kapitału, a nie społeczeństwu.
 W „demokracji zachodniej” i kapitalizmie jako obowiązującym systemie społeczno-gospodarczym demokracja jest fasadowa. Obowiązuje wyzysk pracujących i niesprawiedliwość społeczna i ekonomiczna.
Rządy ludu, rządy w interesie społecznym zapewnia jedynie socjalizm. Wymaga on uspołecznienia wielkiego kapitału i używania tego kapitału do działań w interesie społecznym (Załącznik 2).

 - Stanowisko RN PPS w sprawie udziału lewicy w wyborach samorządowych. Wybory te potwierdziły słabość lewicy i brak społecznego zaufania i poparcia dla zgłaszanych przez nią propozycji programowych. Wynika z tego podstawowy wniosek: konieczność porozumienia sił lewicowych wyrażona wspólną platformą programową, która uzyska społeczną akceptację i poparcie (Załącznik 3).

 - RN PPS określiła „Zadania polityczne i organizacyjne PPS na rok 2015”. Kryzys systemowy kapitalizmu, pogarszanie się sytuacji społecznej i ekonomicznej ludzi pracy w Polsce, to warunki, które ułatwiają oddziaływanie na świadomość społeczeństwa. PPS musi, organizować sprzeciw i bunt przeciw niesprawiedliwej rzeczywistości (Załącznik 4).

js 
 W dniu 18 pażdziernika 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Omawiane sprawy i przyjęte ustalenia:

* RN przyjęła dokument nt. „Samorząd terytorialny w działalności PPS” (Załącznik 1).
   W konstytucyjnym ustroju Polski samorząd terytorialny ma znaczące funkcje. Samorządy działają do szczebla wojewódzkiego. Dotychczas nie ma jednak krajowej izby samorządowej.
   Dla socjalistów samorząd terytorialny i jego struktury, to nie tylko organy zarządzania administracji państwa, ale przede wszystkim struktury zarządzania we wspólnocie terytorialnej. Dla socjalistów, w samorządzie wyraża się naturalna potrzeba społeczna aby wspólnie kierować wspólnymi sprawami. Samorząd zbliża i łączy ludzi. Buduje świadomość wspólnoty.
   Organy samorządu składają się z demokratycznie wybranych przedstawicieli społeczeństwa, są wynikiem stosowania demokracji pośredniej. W systemie kapitalistycznym, wszystkie organy przedstawicielskie są narażone na silne oddziaływanie grup interesów, szczególnie interesów ekonomicznych. Rozpowszechniona jest korupcja, a grupy silne ekonomicznie dążą do lokowania swoich przedstawicieli w organach samorządu. Kapitalizm prowadzi do degeneracji samorządności i samorządów.
   PPS ma wielkie zadanie jakim jest rozwijanie samorządności i popieranie działalności samorządowej.

* RN przyjęła dokument nt. „Stanowisko PPS w sprawie wyborów samorządowych
w dniu 16 listopada 2014 roku”
(Załącznik 2).
   Wybory samorządowe stają się „areną” walk politycznych i ideologicznych. Tak jest z wyborami w dniu 16 listopada b.r. 
   Bieda i ubożenie społeczeństwa powodują protest społeczny. Spadło zaufanie do partii politycznych. Społeczeństwo nie ma zaufania do większości ustępujących władz samorządowych. Stwarza to warunki do rozwoju działalności sił populistycznych i skrajnych, szczególnie sił nacjonalistycznych. Znajdują one poparcie społeczne bo budzą nowe nadzieje.
   W wyborach rośnie znaczenie lokalnych Komitetów Wyborczych Wyborców.
   PPS musi:
 1. zachęcać do udziału w wyborach,
 2. zachęcać wyborców do świadomego
  wyboru swoich reprezentantów,
 3. zachęcać do głosowania na listy, na których
  są członkowie PPS,
 4. zachęcać do glosowania na lokalne Komitety
  Wyborcze Wyborców, które zasługują na
  nasze poparcie.
* RN ustaliła, że aktualizacja danych ewidencyjnych członków partii (PESEL) zostanie zakończona do 31 grudnia 2014roku.
 js
*
Obowiązkiem politycznym i zadaniem organizacyjnym każdego członka Partii jest upowszechnianie dokumentów politycznych Rady Naczelnej.
W dniu 13 września 2014 roku odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i CKW PPS.

   Prezydium RN ustaliło termin najbliższego posiedzenia RN na 18 października.

   Omówiono przygotowanie stanowiska PPS w sprawie samorządności i wyborów samorządowych. W ostatnich latach zbyt mało uwagi poświęciliśmy sprawom samorządności i ogólniej demokracji partycypacyjnej. Dotyczy to zarówno naszych materiałów programowych i informacyjnych, jak i działalności. Jest okazja i potrzeba, aby tą pewną zaległość nadrabiać.
Wybory samorządowe są dobrą okazją do działań by przedstawiciele PPS lub osoby przez nas popierane weszły do władz samorządowych. Są też okazją do podnoszenia spraw i problemów, które powinny być przez samorządy załatwiane czy rozwiązywane. Są wreszcie okazją do mówienia o samorządności, która jest częścią demokratycznego systemu sprawowania władzy.
   Omówiono szkic materiału, który ma być przedstawiony pod obrady Rady Naczelnej. 

Stan przygotowań do udziału PPS w wyborach samorządowych.
PPS aktualnie jest małą partią bez środków finansowych na kampanie wyborcze. Udział PPS w wyborach z założenia jest ograniczony.
Został przedstawiony stan działań w tym zakresie w poszczególnych województwach i okręgach. Wszystkie struktury podjęły działania odpowiadające ich możliwościom i zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami.

Stan spłat zadłużenia PPS na 31.VIII.
Spłacamy długi poczynione przez naszych poprzedników naście lat temu.
Uchwała RN dotycząca członków RN nie jest zadawalająco wykonywana.
Przypomnienie Członkom RN o konieczności wywiązania się z przyjętego obowiązku!

Aktualizacja stanów osobowych kół PPS
Prowadzimy aktualizację składów osobowych kół i uzupełnianie brakujących danych ewidencyjnych przede wszystkim numerów PESEL.
js 
W dniu 19 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Omawiane sprawy 
i przyjęte ustalenia:

* Ustalono, że listy członków PPS z danymi osobowymi ze wszystkich struktur organizacyjnych Partii według stanu na dzień 30 czerwca zostaną przekazane do CKW do końca sierpnia.

* Aktywność programowa Partii zależy od posiadanych środków finansowych. Dlatego musimy wzmóc dyscyplinę i terminowość opłacania składek członkowskich. Musimy zwrócić się do członków i sympatyków PPS o darowizny na działalność statutową Partii.

* Udział w wyborach samorządowych to aktualne w najbliższych miesiącach zadanie dla wszystkich ogniw Partii. Najbardziej oczekiwaną formą udziału w wyborach są Komitety Wyborcze PPS. Bardzo wskazane jest tworzenie Komitetów Wyborczych Wyborców wspólnie z lokalnymi organizacjami społecznymi, politycznymi i z grupami mieszkańców. Przewidziany jest udział członków PPS na listach innych Komitetów Wyborczych. Udział ten musi być akceptowany przez macierzyste organizacje.

* 22 lipca mija 70 lat od ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W PKWN byli socjaliści z PPS. Manifest zawiera dążenia społeczne, które nie są zrealizowane i są w programie PPS.
Rządzący chcą wymazać w świadomości społecznej cały okres PRL, poczynając od dnia ogłoszenia Manifestu Lipcowego. Nie chcą aby dążenia i dokonania tamtego okresu były przypominane. Wiele z nich zaistniało by przybliżać sprawiedliwość społeczną i ludowładztwo czyli demokrację. Taka jest prawda. Nie można jej ukrywać!
Stanowisko PPS na 70-tą rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN przypomina treści w nim zawarte, a także ich aktualność w warunkach panującego kapitalizmu. Stanowisko RN w załączeniu (Załącznik 1).

* Po wyborach 4 czerwca 1989 roku rozpoczęła się w Polsce „transformacja ustrojowa”. Mogła być różnie przeprowadzona, a wprowadzono neoliberalny kapitalizm. Rządząca prawica, a szerzej siły prokapitalistyczne głoszą, że przez minione 25 lat Polska stała się państwem dobrobytu, wolności i demokracji. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Jeśli ponad 40% obywateli żyje w ubóstwie lub w skrajnym ubóstwie to trudno mówić, że mamy dobrobyt. Wolne media, głównie należące do zagranicznych właścicieli, mają wolność w kształtowaniu polityki medialnej. Obywatele nie mają nic do powiedzenia. Demokratycznej, ludowej władzy podlega mniej niż 1/10 tego majątku jaki podlegał 25 lat temu.
Obchody 25-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 roku dały rządzącym okazję do prymitywnej propagandy sukcesu bez oglądania się na fakty.
PPS ma obowiązek uczciwie przedstawiać rzeczywistość. Stanowisko RN „25 lat kapitalizmu w Polsce” zawiera syntetyczny opis tego co się działo i co się stało w Polsce przez minione 25 lat. Przypomina jednym, informuje innych, że Polska jest w tragicznej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Jest kolonią międzynarodowego kapitału. Stanowisko Rady Naczelnej w załączeniu (Załącznik 2).

Obowiązkiem politycznym i zadaniem organizacyjnym każdego członka Partii jest upowszechnianie uchwał Rady Naczelnej.
js
W dniu 31 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie CKW PPS. Omawiane sprawy i przyjęte ustalenia: 

  Sytuacja finansowa Partii
W 2014 roku Partia musi spłacić znaczną część zobowiązań finansowych spowodowanych przez naszych poprzedników 12 lat temu. W sposób zasadniczy ogranicza to funkcjonowanie Partii.

  CKW – zadania, a możliwości ich realizacji
Statutowa struktura Partii, zadania i funkcje jej organów są przewidziane dla wielotysięcznej organizacji. Nie mamy takiej sytuacji. PPS jest małą partią o nierozwiniętych strukturach lokalnych. W tej sytuacji funkcjonowanie CKW ulega ograniczeniu i uproszczeniu. Dotyczy to funkcji organizacyjnych i organizatorskich. Do tego dochodzi brak środków finansowych na prowadzenie działalności. W rezultacie mamy dużą rozbieżność pomiędzy statutowymi zadaniami CKW, a finansowymi i organizacyjnymi możliwościami. Należy o tym przypomnieć na posiedzeniu Rady Naczelnej.

  O obchodach 1 Maja
Nasza aktywność w dniu 1 Maja była zbliżona do ubiegłorocznej. W Warszawie, jak co roku byliśmy gospodarzem uroczystego złożenia kwiatów pod kamieniem na Placu Grzybowskim. Wyróżnić należy PPSowskie obchody 1 Maja w Płocku i we Wrocławiu.

  Uwagi do oceny wyborów do Parlamentu Europejskiego (współpraca z Zielonymi)
PPS nie uczestniczyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wystawienie kilku osób na listach Zielonych pozostanie działaniem dyskusyjnym. Było próbą pewnej aktywności. Wybory unaoczniły, że szczególnie młode pokolenie nie identyfikuje się z istniejącymi partiami politycznymi i czeka na nowe propozycje. Stanowi to szansę dla lewicy. Sukces odniosła jednak nowa partia prawicowa.

  Wybory samorządowe
Jest pora, aby organizacje lokalne PPS przedstawiły sprawy, które stawiają przed nowymi samorządami. Jest czas aby tworzyć Komitety Wyborcze Wyborców lub wchodzić w sojusze. Ze względu na sytuację finansową nie będziemy tworzyć Komitetów Wyborczych PPS.

  Internetowe Forum RN PPS 
RN PPS ma forum internetowe. Forum jest miejscem wymiany informacji, ale przede wszystkim miejscem otwartej dyskusji o różnych sprawach. Nie korzystamy z niego. Forum mogłoby być nieustająco obradującą Radą Naczelną. Czy wprowadzić obowiązkowość wymiany informacji wewnętrznej w RN tyko przez forum?

  Sprawy wniesione
Zbieramy podpisy pod inicjatywą ustawodawczą OPZZ o zmianie progów podatkowych: zmniejszyć podatki najuboższym, podnieść najbogatszym. Zbieramy podpisy do 25 czerwca i przesyłamy listy do Warszawy. To jest ważna i konkretna sprawa! 
js
  Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł wieloletni, zasłużony działacz PPS, Członek Prezydium RN PPS Łukasz Szymański. Cześć Jego Pamięci! 

W dniu 26 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Omawiane sprawy i przyjęte ustalenia:
- Rada Naczelna przyjęła apel do partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych „o wprowadzenie w Polsce ustawowego zakazu sprzedaży ziemi i zakazu stosowania innych form przekazywania praw własności do ziemi, która jest własnością wspólną: należy do państwa i do samorządów. Ziemia ta może być dzierżawiona, ale nie może być sprzedawana. Ma ona pozostać własnością wspólną. Ma pozostać własnością społeczeństwa.” (Załącznik 1).
  PPS występuje o podjęcie dyskusji na ten ważny i pilny temat. Postępuje wyprzedaż i pozbywanie się na inne sposoby praw własności do ziemi, która jest w Polsce własnością wspólną. Ostatnio mówi się o sprzedaży wielkich połaci lasów aby spłacić długi państwa.
  Przez minione 25 lat, neoliberałowie w ideologicznym zaślepieniu sprzedawali majątek społeczny, w tym ziemię. Sprzedawali często za symboliczne kwoty. Tak społeczeństwo polskie utraciło przemysł i inne obiekty gospodarcze, a także setki tysięcy hektarów ziemi. Takie postępowanie to haniebna zdrada interesów polskiego społeczeństwa, to działanie na szkodę państwa polskiego.
  Czas by przerwać ten proceder, by przerwać okradanie społeczeństwa z jego majątku.
  Nie można proponować rozwiązań połowicznych, bo będą cwaniacy, którzy znajdą rozwiązania prawne umożliwiające zakup interesującej ich ziemi. Trzeba zastosować rozwiązania zdecydowane i jednoznaczne. Stąd wniosek o ustawowy zakaz wyzbywania się praw własności do ziemi, która jest własnością wspólną: należy do państwa i do samorządów.
  Przyjęcie odpowiedniej ustawy powinno zwieńczyć szeroką społeczną debatę, która powinna być przeprowadzona. Większość społeczeństwa ciągle jeszcze nie ma pełnej świadomości, jak bardzo zostało oszukane i ograbione w wyniku „prywatyzacji”. Nie ma też świadomości, że rozwija się kolejny etap likwidacji własności wspólnej, jakim jest odebranie społeczeństwu ziemi do niego należącej. Powinna odbyć się szeroka społeczna debata inicjowana i prowadzona przez partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne i media. Do nich zwraca się PPS ze swoim apelem. Szczególnie intensywnie powinna działać PPS. Wszystkie jej ogniwa.

- Rada Naczelna przyjęła odezwę na 1 Maja (Załącznik 2).
Tak jak 124 lata temu:
„1 Maja to Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy!”
„1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy!”
Na drugi plan schodzi 1 Maja jako Święto Pracy i Święto Ludzi Pracy.

- Rada Naczelna przyjęła „Zadania polityczne i organizacyjne PPS na rok 2014” .Opracowanie to zawiera główne wskazania dla organizacji PPS do planowania i organizacji pracy w roku 2014 (Załącznik 3).

- Uzupełniony został skład Prezydium RN PPS. Nowym Członkiem Prezydium został
Tow. Mirosław Nizielski.

js
W dniu 25 stycznia 2014 roku odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS i CKW PPS. Omawiane sprawy i przyjęte ustalenia:

- Ustalono, że projekt dokumentu p.t. „Zadania polityczne i organizacyjne na rok 2014” (Załącznik 1) będzie poddany pod ogólną dyskusję, która ma trwać do 15 lutego. Zgłoszone propozycje będą wykorzystane do opracowania projektu dokumentu jaki zostanie przedstawiony Radzie Naczelnej.

- Przyjęto wstępnie, że najbliższe posiedzenie RN PPS odbędzie się w końcu marca.

- Ustalono, że PPS nie będzie występowała jako uczestnik wyborów do Parlamentu Europejskiego. Siły organizacyjne zostaną skupione na wyborach samorządowych i parlamentarnych. Będziemy popierać kandydatów występujących na listach innych partii. Jeśli członkowie PPS będą chcieli uczestniczyć w Euro wyborach i będą chcieli występować w nich jako członkowie PPS, muszą uzyskać akceptację CKW PPS.

- Partia „Zieloni” zauważyła, że w wielu sprawach jest bliska ideowo i politycznie PPS i zaproponowała wspólny start w wyborach do Europarlamentu. Ponieważ PPS postanowiła nie uczestniczyć w tych wyborach jako partia, zwraca się do partii „Zieloni” z propozycją wspólnego Manifestu p.t. EUROPA POTRZEBUJE ZMIAN! (propozycja w Załączniku 2).

- Papież Franciszek wraca do ideowych i moralnych źródeł chrześcijaństwa, do sprawiedliwości społecznej. Krytykuje kapitalizm. Rada Naczelna postanowiła wyrazić uznanie dla jego działalności i wyrazić je w formie listu. Przyjęto treść listu. (list jest umieszczony na internetowym forum RN PPS oraz w Załączniku 3 do niniejszej Informacji).

- Zmarła Tow. Krystyna Kulpińska-Cała, Przewodnicząca Komisji Programowej RN PPS. 
Zebrani uznali, że Przewodniczącym Komisji powinien zostać Przewodniczący RN.
Przewodniczący RN przedstawi na najbliższym posiedzeniu RN propozycje składu osobowego Komisji i propozycje zorganizowania jej działalności.

- Od kilku lat PPS spłaca długi za najem lokali w Warszawie i innych miastach Polski poczynione w przeszłości. Dotychczas spłat długów dokonywała organizacja warszawska. Przyjęto, że z nowym rokiem długi te powinny być spłacane wspólnym wysiłkiem wszystkich organizacji, przez członków Rady Naczelnej. Sprawa będzie tematem obrad najbliższej Rady Naczelnej.

- PPS jak każdą partię obowiązuje wewnętrzna i zewnętrzna sprawozdawczość. Do końca stycznia, do CKW powinny wpłynąć roczne informacje sprawozdawcze ze wszystkich ogniw struktury organizacyjnej naszej Partii. Organizacje, które nie złożą rocznych informacji, będą musiały być wykreślone z ewidencji PPS.

js 
 W dniu 21 grudnia 2013 roku obradowała Rada Naczelna PPS. Omawiane sprawy i przyjęte ustalenia:

- wnioski z Konferencji Programowej jaka odbyła się w Warszawie w dniu 23. 11. br.
Stwierdzono, że Konferencja była udana merytorycznie i organizacyjnie. Dyskusja dotyczyła nie tylko programu PPS, ale programu lewicy. Jest zapotrzebowanie na debaty programowe i jest potrzeba budowania stanowisk PPS w wielu aktualnych sprawach.
Materiały z Konferencji będą sukcesywnie upowszechniane i będą wykorzystane przez Komisję Programową. W przyszłym roku powinna odbyć się co najmniej jedna centralna debata programowa – niekoniecznie w Warszawie.
Aby umożliwić stałą wewnątrzpartyjną debatę programową, a także w innych sprawach, będzie uruchomione internetowe „Forum RN”. Zorganizuje je Członek CKW tow. Roman Kośmider.

- przygotowania do wyborów w roku 2014
W najbliższych tygodniach musimy ostatecznie zdecydować, czy będziemy uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Musimy zdecydować o wchodzeniu w sojusze wyborcze. Prezydium RN zostało zobowiązane do przygotowania stosownych propozycji do końca stycznia.
Zgodnie ze Statutem PPS, w wyborach samorządowych sojusze wyborcze powinny być zawierane przez organizacje regionalne.

- sprawy organizacyjne
Koniec roku to czas podsumowań i sprawozdań. CKW przypomni jak właściwie prowadzić i dokumentować działalność organizacyjną i finansową.

- ustała działalność Komisji Historycznej PPS
Od początku roku aktywność Komisji Historycznej malała. Śmierć prof. K. Dunina –Wąsowicza spowodowała, że ustała działalność tej Komisji. RN przyjęła to do akceptującej wiadomości. Będzie podjęta inicjatywa powołania społecznej Komisji Historii PPS.

- list do papieża
Aktywność papieża Franciszka w dążeniu do sprawiedliwości społecznej, krytyka kapitalizmu, wyrażanie poglądu, że „kapitał dla ludzi, a nie ludzie dla kapitału” powodują, że RN zdecydowała o wysłaniu do niego listu z wyrazami uznania.

- stanowisko RN na temat: „Patriotyzm a nacjonalizm”
Stanowisko RN, z naniesionymi uwagami wniesionymi w dyskusji przed głosowaniem jest załączone do Informacji CKW (załącznik 1). Przyjęcie stanowiska było niezbędne i ważne wobec narastających nastrojów nacjonalistycznych i szowinistycznych i aktywności tych środowisk. Konieczne jest przypominanie i uświadamianie, że ucieczka w nacjonalizm nie przyniesie rozwiązania polskich problemów. Polska potrzebuje patriotycznej jedności naszego społeczeństwa by dokonywać zmiany naszej rzeczywistości.

js 
   W piątek 18 października br., w wieku 90 lat zmarła Krystyna Kulpińska-Cała,
   Od 1942 roku była w Armii Krajowej w Warszawie. Brała udział w powstaniu warszawskim. Po jego upadku przebywała w obozach pracy w Niemczech.. Z wykształcenia ekonomistka. Większość życia zawodowego przepracowała w Państwowym Wydawnictwie Ekonomicznym, jaki Kierownik Działu Ekonomicznego tego wydawnictwa.
   W latach 1946-48 była członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Później była członkiem PZPR. 
   Od 1990 roku ponownie była członkiem PPS i cały czas pełniła funkcje w kierownictwie partii. W 2006 roku była przewodniczącą partii. Na 41 kongresie PPS, w grudniu 2012 roku została wybrana do Prezydium Rady Naczelnej. Przewodniczyła też Komisji Programowej PPS.
   Za działalność była odznaczona: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Warszawę 1939-1945, Medalem Zwycięstwa i Wolności.
   Cześć Jej pamięci!


#

  W dniu 21 września obradował CKW PPS. W informacji omówiono sprawy, które były w porządku obrad:

Sprawy organizacyjne
Do zadań CKW PPS należy dbałość o przestrzeganie statutowych zasad prowadzenia działalności organizacyjnej w ogniwach Partii i zasad prowadzenia dokumentacji finansowej.
Analiza dokumentacji finansowej dokonana na czerwiec br. nie była zadowalająca. Dotyczy to szczególnie terminowości zbierania składek członkowskich. Dlatego też w grudniu CKW wspólnie z Centralną Komisją Rewizyjną dokona analizy poprawności prowadzenia dokumentacji organizacyjnej i finansowej we wszystkich ogniwach Partii.

Porozumienia i sojusze w wyborach samorządowych
Na posiedzeniu RN omawiana była sprawa udziału ogniw PPS w wyborach samorządowych. Przyjęto, że do końca roku należy określić możliwości i sposób udziału ogniw PPS w wyborach samorządowych. Związane to jest z koniecznością gromadzenia niezbędnych środków finansowych i organizacyjnych. W wyborach możemy brać udział samodzielnie jako PPS, uczestniczyć w organizowaniu Komitetów Wyborczych Wyborców lub w porozumieniach i sojuszach wyborczych. Możemy także wspierać kandydatów, którzy są sympatykami PPS. Prośba, aby przed zawarciem porozumienia lub sojuszu wyborczego z inną partią odbyć konsultację z CKW. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na RN, koniec grudnia przyjmujemy jako termin do którego ogniwa PPS ustalą swoich potencjalnych kandydatów, z jakimi chcą wystąpić w wyborach.
Wybory samorządowe będą weryfikować nasze możliwości w działalności politycznej i organizatorskiej.

js 
 W dniu 21 września obradowała Rada Naczelna PPS 
W informacji omówiono sprawy zgodnie z porządkiem obrad:

Ocena i wnioski z Kongresu Polskiej Lewicy
Udział PPS w Kongresie PL budził wątpliwości wśród grupy Towarzyszy, czy jego efektem nie będzie nadmierne zbliżenie do SLD, lub „sprzedanie” PPS.
Kongres się odbył. Uczestniczyły w nim Zw. Zaw. skupione w OPZZ i ponad 80 partii i organizacji lewicowych. Kongres odpowiedział na społeczne zapotrzebowanie. Społeczeństwo oczekuje, że powstanie front organizacji lewicowych w Polsce z lewicowym, programem wyborczym.
Dla PPS ważne jest stwierdzenie w rezolucji Kongresu: zaprezentować jedność i determinację w działaniach na rzecz przebudowy Polski i Unii Europejskiej w dobie upadku neoliberalizmu i braku wyraźnych perspektyw rozwoju naszego kraju.
Kongres jest pierwszym krokiem w budowie sensownego programu dla stworzenia frontu wyborczego polskiej lewicy.
Rada Naczelna dokonała oceny KPL i wyraziła ją w przyjętym stanowisku. (w załączniku 1)

Konferencja Programowa PPS
Trwają debaty na temat „Co trzeba w Polsce zmienić”. W wyniku wolnych wypowiedzi ich uczestników powstaje zbiór propozycji do programu działania PPS. Część propozycji jest wzajemnie sprzeczna, część uzyskuje szerokie poparcie. Będą one przedstawione na Konferencji Programowej.
Rada Naczelna przyjęła założenia organizacyjne KP. Odbędzie się ona w połowie listopada w Warszawie jako konferencja całodniowa.. Uczestniczyć w niej będą zainteresowani PPP-owcy i zaproszeni goście spoza partii. Osoby, które chcą i są w stanie coś wnieść do programu działania polskich socjalistów. Debata programowa rozpocznie się od wygłoszenia 5-6 autorskich referatów tematycznych, których przygotowanie powierzyła Komisja Programowa. Aby głos mogło zabrać możliwie wielu uczestników czas wypowiedzi będzie ograniczony.
Debata będzie rejestrowana. Propozycje programowe z niej wynikające opracuje Komisja Programowa i przedstawi na grudniowym posiedzeniu Rady Naczelnej.

Sprawy organizacyjne
Zmarło dwóch członków RN: prof. Krzysztof Dunin-Wąsowicz i Jerzy Łączek. Rada uczciła ich pamięć chwilą ciszy i refleksji.
Na ich miejsce RN przyjęła dwóch nowych członków: Mirosława Nizielskiego i Wojciecha Cichockiego.

Sprawy wniesione
Na wniosek organizacji wrocławskiej RN wyraziła protest w związku z planowaną przez Rząd prywatyzacją PKP Cargo.(w załączniku 2)
Neoliberalizm już dawno upadł, a Rząd RP jak za Balcerowicza likwiduje własność społeczną!
Rada Naczelna wystosowała list gratulacyjny do organizatorów i uczestników Dni Protestu
Związkowców jakie odbyły się w dniach 11-14 września w Warszawie. (w załączniku 3)

js 
. W dniu 11 sierpnia obradował CKW PPS. Omówiono kilka tematów i przyjęto ustalenia:

1.Obchody 95-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Wszystkie organizacje PPS, samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami mają za zadanie zorganizować obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Trzeba przypomnieć rolę PPS i jej działaczy w kształtowaniu państwa polskiego. Trzeba przypomnieć dokonania rządów I. Daszyńskiego i J. Moraczewskiego. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z premierem Daszyńskim ogłosił równość polityczną i obywatelską wszystkich obywateli. Zapowiadał 8-godzinny dzień pracy. Postulował nacjonalizację kopalń i wielkiej własności ziemskiej.
Rząd J. Moraczewskiego ogłosił prawo wyborcze kobiet. Ustanowił 8-godzinny dzień pracy. Zalegalizował związki zawodowe i prawo do strajków.
Dziś, w czasach neoliberalnej prywatyzacji i ograniczania praw pracowniczych i obywatelskich przypomnienie dokonań socjalistów sprzed 95 lat będzie uświadamiać społeczeństwu jak bardzo Polska jest zniewolona przez wielki kapitał.

2. Debata „Co trzeba w Polsce zmienić”
Uchwała RN z 12. 1. 2013 r. zobowiązuje wszystkie struktury PPS do debaty nt. „Co trzeba w Polsce zmienić”. To ma być debata społeczna, a nie wewnątrz PPS. PPS ma być inicjatorem i organizatorem debat. Trzeba zachęcić ludzi aby formułowali i wyrażali swoje postulaty. Może dążenie do realizacji określonych postulatów, szczególnie lokalnych skupi przy PPS ludzi aktywnych.
Propozycje z tych debat mogą być przeniesione na Konferencję Programową PPS.

3. Konferencja programowa PPS
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Konferencja Programowa PPS ma odbyć się w połowie listopada. Nie będzie ona zmieniać fundamentów programowych partii. Cele i zadania programowe PPS sformułowane na Kongresie Paryskim, na Kongresie Radomskim, czy Deklaracja Programowa z 2005 roku pozostają aktualne. Dotyczy to także uchwał i stanowisk przyjętych w ostatnich latach.
Współczesność przynosi nowe wyzwania i stawia nowe pytania. Musimy się do nich odnieść i odpowiedzieć na pytania. Są pytania ze sfery moralnej, jak stosunek do „in vitro”. Jest prowadzona prywatyzacja systemu emerytalnego. Zaczęła się ona od wprowadzenia OFE. Postępuje prywatyzacja służby zdrowia i szkolnictwa. Konferencja Programowa powinna wyrazić stanowisko PPS w sprawach aktualnych.

4. Realizacja zapisów Instrukcji organizacyjnej CKW PPS
Instrukcja CKW PPS z 10. 3. 2007 r. reguluje prowadzenie gospodarki finansowej w strukturach PPS. Bywa ona nie przestrzegana. Zaniedbywane bywają ustalenia formalne w niej zawarte. Zadaniem CKW i CKR jest pomóc strukturom PPS w jej przestrzeganiu.
js 
W dniu 20 kwietnia obradowała Rada Naczelna PPS.
Komisja Programowa RN PPS wystąpiła do Rady Naczelnej PPS o zwołanie Konferencji Programowej.
Proponowany termin to połowa listopada, a miejsce jej odbycia – Warszawa.
Celem Konferencji jest debata ideowa i polityczna o celach i zadaniach programowych PPS w sytuacji gdy lewica w Polsce została rozbita i zmarginalizowana, a liberalizm obyczajowy jest wyrazem lewicowości.
Konferencja byłaby także podsumowaniem społecznej debaty o tym „Co trzeba w Polsce zmienić”, która się toczy w związku z Uchwałą RN PPS podjętą w dniu 12 stycznia 2013 roku.
Komisja Programowa proponuje, aby do końca września odbyły się okręgowe i regionalne konferencje programowe, a propozycje na nich zgłoszone przekazane Komisji.
Po opracowaniu zostaną one przedstawione uczestnikom Konferencji w połowie listopada.
Propozycje wypracowane podczas Konferencji Programowej zostaną przedstawione Radzie Naczelnej na jej posiedzeniu w połowie grudnia.
Rada Naczelna przyjęła wniosek Komisji Programowej. W połowie listopada odbędzie się Konferencja Programowa PPS.
SLD organizuje Kongres Polskiej Lewicy (16. 6). Do udziału w Kongresie SLD zaprosił ponad 100 organizacji politycznych i społecznych. Zaprosił także PPS. Rada Naczelna, po dyskusji, uznała za celowy udział PPS w Kongresie. Prezydium Rady Naczelnej zostało zobowiązane do „monitorowania” przygotowań do Kongresu, czy będą to, jak napisano w zaproszeniu, przygotowania „do partnerskiego spotkania”, bo „Pora zacząć budować rzeczywistą lewicową alternatywę dla Polski!”.
Rada Naczelna na swych posiedzeniach przyjmuje stanowiska polityczne w ważnych i aktualnych sprawach. Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia RN przyjęła pięć stanowisk politycznych:
- w sprawie OFE. PPS uważa, że należy zlikwidować obligatoryjność udziału w OFE i rozliczyć autorów i realizatorów tego wielkiego oszustwa.
- w sprawie sytuacji społecznej i ekonomicznej kobiet. PPS uważa, że kryzys systemu i kryzys gospodarczy najbardziej uderzają w kobiety, szczególnie te, które samotnie wychowują dzieci. Równe prawa powinni mieć rodzice i dzieci pozostający w związkach formalnych jak i w tak zwanych związkach partnerskich.
- W Polsce naruszane są konstytucyjne zasady rozdziału Kościoła katolickiego i Państwa. PPS w zajętym stanowisku przypomina swoje postulaty, które mają przywrócić zasady określone w Konstytucji.
- na temat „Polska w Europie”. PPS zajął realistyczne i racjonalne stanowisko na temat Europy i miejsca Polski w Europie. PPS zajął także realistyczne i racjonalne stanowisko na temat Unii Europejskiej. Nie można uznawać życzeń w sprawie jednoczenia się państw Europy za rzeczywistość. Nie uda się także skutecznie narzucić państwom i narodom Europy rozwiązań, które nie służą ich potrzebom i interesom.
- stanowisko „O demokrację i niepodległość ekonomiczną Polski” podejmuje dwa związane ze sobą tematy. „Demokracja zachodnia” jaką mamy również w Polsce nie obejmuje gospodarki. Gospodarką ma rządzić „niewidzialna ręka rynku”. W rzeczywistości gospodarką rządzi międzynarodowy kapitał w swoim interesie, a społeczeństwo jest wyłączone z demokratycznego oddziaływania – w swoim interesie – na gospodarkę. Demokracja nie obejmuje gospodarki. Konsekwencją takiej sytuacji jest utrata przez Polskę niepodległości ekonomicznej na rzecz światowego kapitału. Dlatego PPS musi walczyć o demokratyczną i niepodległą Polskę!
Kluczową sprawą w tej walce jest świadomość społeczna. Dlatego pierwszym celem w tej walce jest uświadomienie obywatelom jak bardzo dali się oszukać i jak bardzo dali się okraść.
js 
 * Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie postanowił wpisać do ewidencji partii politycznych zmiany w ewidencji z wniosku PPS – zmiany, które są wynikiem uchwał 41-szego Kongresu PPS. Został wpisany do ewidencji nowy skład CKW PPS oraz zmiana w Statucie PPS dotycząca trybu wyboru Przewodniczącego RN PPS.

 *W dniu 2 marca 2013 roku obradował Centralny Komitet Wykonawczy PPS.
Przyjęto ostateczne ustalenia i formy działania dla poprawy informacji wewnątrzpartyjnej. Przyjęto także ustalenia i sposoby działania aby szerzyć i upowszechniać propozycje programowe PPS. W pierwszej kolejności CKW będzie starał się korzystać z możliwości jakie daje Internet.
Aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców naszej informacji, musi ona być bardzo jasno formułowana i przedstawiana w formie krótkich zwartych opracowań.

 *Zachowania społeczne i polityczne każdego z nas zależą od naszej wiedzy i świadomości rzeczy.
 Kilkaset lat temu z przekonaniem palono na stosie heretyka, który głosił, że Ziemia kręci się wokół Słońca, bo według ówczesnej wiedzy i doktryny kościoła jest odwrotnie. Dziś nie ma już tak podstawowych problemów ale w sferze społecznej i politycznej, w ludzkich głowach jest ogromny bałagan.
 Z czego to wynika? Część ludzi wierzy, że jakieś sprawy wyglądają tak, a nie inaczej. Nie chcą nawet rozmawiać na dany temat, a ich wiara jest głęboko ugruntowana. Jeśli są w błędzie, to zmiana ich poglądów wymaga bardzo prostych i przekonywujących dowodów ale wiary łatwo się nie pozbędą. Jednak większość ludzi poszukuje prawdy, chce ją poznać. Chce świadomie popierać to co jest słuszne. Ci ludzie, w ostatnich dziesięcioleciach mają duże problemy. Siły rządzące, media publiczne i prywatne wbijają im do głowy „jedynie słuszne prawdy”, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Ci ludzie czują się i są oszukiwani.
 Najbardziej przykra jest sytuacja gdy głosiciele pewnych wartości po objęciu władzy działają w kierunku przeciwnym – odrzucają głoszone wartości. Dotyczy to sił politycznych, które od przeszło 20 lat występują na tak zwanej scenie politycznej jako lewica. W „Gazecie Wyborczej” z 2-3 marca jest wywiad z byłym „lewicowym” premierem i ministrem rządu RP, Marszałkiem Sejmu i senatorem Włodzimierzem Cimoszewiczem. Okazuje się, że pan Cimoszewicz jest liberałem w sferze gospodarczej i uważa, że „kapitalizm jest w porządku”. Nie jest żadną lewicą społeczną!  Co po takim oświadczeniu myślą o nim jego wyborcy?
 Prof. Karol Modzelewski delikatnie zauważa, że „kapitał wymknął się spod politycznej kontroli”.
To znaczy, że kapitał przejął polityczną kontrolę! Ekonomiczną kontrolę, czy władzę ma od dawna. USA i Europa są w systemowym kryzysie gospodarczym, nie rozwijają się, a pan Cimoszewicz uważa, że kapitalizm jest w porządku.
 PPS jest partią, która reprezentuje interes społeczny - dlatego tak ważne jest, aby szerzyć, propagować wartości, które reprezentuje i zmiany systemowe, które proponuje. 

js
    W dniu 2 lutego 2013 roku obradował Centralny Komitet Wykonawczy PPS.
 * Podjęto temat informacji wewnątrz partyjnej, a przede wszystkim informacji na zewnątrz, do społeczeństwa o tym, o co walczy i co proponuje PPS. Przyjęto ustalenia, które usprawnią obieg informacji wewnątrzpartyjnej. Konieczny jest rozwój informacji na zewnątrz przy wykorzystaniu Internetu. Rozwój strony pps.info.pl powierzono tow. Romanowi Kośmidrowi. Będzie ona w połączeniu zwrotnym ze stronami regionalnymi PPS. Utworzenie PPS-owskiej strony społecznościowej na Facebook-u powierzono tow. Ewie Miszczuk i tow. Grzegorzowi Ilce.
   Zarówno instancje centralne jak i terenowe muszą rozszerzyć zasięg informacji adresowanej do organizacji społecznych i do ludzi. Dotychczas mamy taką sytuację, że niewiele organizacji i działaczy społecznych wie cokolwiek o stanowiskach i uchwałach PPS.

 * Z nowym rokiem musimy zaktualizować liczbę członków we wszystkich ogniwach PPS.
Do CKW, w terminie do 31 marca, powinny być przekazane listy członków PPS w poszczególnych kołach zawierające ich numery PESEL i adres zamieszkania.

 * RN PPS w dniu 12 stycznia br. przyjęła dwie uchwały. Jedna z nich dotyczy prowadzenia dyskusji programowej n.t. „Cele i zadania polskiej lewicy” wraz ze stanowiskiem PPS w tej kwestii. Druga wskazuje na potrzebę szerokiej społecznej debaty o tym „Co trzeba w Polsce zmienić”. Realizacja tych uchwał stanowi zadanie dla wszystkich ogniw PPS w tym roku. Dlatego ich treść ponownie załączamy do Inf. CKW.
   Lewicowość w Polsce to dzisiaj pojęcie niejednoznaczne. Liberalizm obyczajowy partii Palikota jest przedstawiany jako lewicowość. Z kolei, rząd SLD głównej partii lewicowej prywatyzował majątek społeczny z gorliwością partii skrajnie prawicowej. Utrzymywał też podatek liniowy jak partia doktrynalnie prawicowa. Trzeba przypomnieć, że od czasów rewolucji francuskiej, lewica to reprezentanci interesów „stanu trzeciego” – ludzi żyjących z własnej pracy.
   W Polsce rośnie napięcie społeczne w wyniku niesprawiedliwych stosunków ekonomicznych.
Spróbujmy – jeszcze w warunkach spokojnej debaty – dać ludziom możliwość odpowiedzi na pytanie: co trzeba w Polsce zmienić?. Bo jak nic się nie zmieni, to za miesiąc, za rok dojdzie do spontanicznych protestów o takim zasięgu, że nie da się ich ukryć przed społeczeństwem.

* W tym roku mija 95 lat od powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, z premierem Ignacym Daszyńskim. Rząd ten ustalał polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich obywateli. Ustalał 8-godzinny dzień pracy w przemyśle i rzemiośle. Zapowiadał nacjonalizację przemysłu i wielkiej własności ziemskiej. Trzeba przypominać fakty historyczne, trzeba przypominać, że PPS od chwili powstania tej partii ma ciągle te same podstawowe cele i dążenia. Trzeba przypominać działaczy PPS i ich dokonania. Rząd lubelski powstał w dniu 7 listopada 1918 roku. W okresie międzywojennym dzień 7 listopada był obchodzony przez PPS jako Dzień Niepodległości.
js
   W dniu 15 grudnia 2012 roku odbył się 41 Kongres PPS. 

   Zgodnie z wymaganiami Statutu PPS, Kongres dokonał wyboru nowych władz naczelnych Partii.
Została  wybrana  33   osobowa  Rada  Naczelna,  8  osobowa  Centralna  Komisja  Rewizyjna i 9 osobowy Centralny Sąd Partyjny. Kongres dokonał wyboru Przewodniczącego Rady Naczelnej PPS, którym został ponownie Bogusław Gorski.
   Ustalono, że centralne władze PPS ukonstytuują się w dniu 12 stycznia 2013 roku.
   Kongres PPS przyjął dwa stanowiska polityczne:
- „Sprawiedliwość i demokracja socjalizmu przeciw niesprawiedliwości i władzy kapitału”. 
  Zawarte jest w nim przypomnienie i refleksja, że jest określona i sformułowana alternatywa dla kapitalizmu   – socjalizm. A socjalizm nadejdzie w wyniku świadomego wyboru większości społeczeństwa.
- „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”. 
 Zawiera propozycje programowe i refleksję, że od 120-stu lat działa Polska Partia Socjalistyczna – partia     socjalistów, która dąży do socjalizmu w Polsce.
   41-szy Kongres PPS był jednodniowy. Dlatego ustalono, że jesienią 2013 roku odbędzie się Kongres Nadzwyczajny, na którym odbędzie się debata programowa i zostaną rozpatrzone propozycja zmian w Statucie PPS.

   W dniu 12 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS, 
na którym RN dokonała wyboru Prezydium RN i Centralnego Komitetu Wykonawczego oraz powołała Komisje Problemowe. Następnie Prezydium RN i CKW ukonstytuowały się. W dniu 12 stycznia 2013 roku ukonstytuowały się także Centralna Komisja Rewizyjna i Centralny Sąd Partyjny.
   
Rada Naczelna przyjęła dwie ważne uchwały polityczne:

1. uchwała „W sprawie polskiej lewicy”.
  W Polsce siły polityczne i społeczne, które deklarują się jako lewica, głoszą wiele lewicowych postulatów, ale w działaniu realizują prawicowy program ekonomiczny i społeczny. Przez minione 20 lat, wspólnie z prawicą, budowały w Polsce neoliberalny kapitalizm i likwidowały własność społeczną. Dlatego straciły zaufanie i poparcie społeczne. Nie można osiągnąć „wolności, równości i braterstwa” jeśli kapitał gospodarczy i bankowy należy do grupy posiadaczy, a całe społeczeństwo jest wywłaszczone z owoców swojej pracy. Dlatego trzeba od nowa ustalić jakie są cele i zadania lewicy. Jako podstawowe jest ustalenie, czy celem i zadaniem lewicy jest uspołecznianie gospodarki, czy jej prywatyzacja.
  PPS proponuje dyskusję programową na lewicy, która będzie prowadzić do porozumienia programowego. Do dyskusji wchodzimy przyjętym przez Radę Naczelną projektem: „Cele i zadania polskiej lewicy”.

2. „Co trzeba w Polsce zmienić”. 
  Jest potrzeba wielkiej, społecznej debaty o tym co trzeba w Polsce zmienić aby ludziom zapewnić bezpieczeństwo socjalne, a Polska odzyskała niepodległość ekonomiczną. Lewicowe organizacje polityczne utraciły zaufanie społeczne, natomiast związki zawodowe ciągle jeszcze mają pozycję reprezentanta interesów pracowniczych i społecznych. PPS zachęca związki zawodowe do podjęcia oczekiwanej debaty społecznej. Uczestnicy debaty będą mieli możliwość wyrażenia wspólnie akceptowanych stanowisk programowych i podjęcia ich realizacji. Propozycja PPS wyrażona jest w stanowisku „Co trzeba w Polsce zmienić”.

   Inicjowanie, organizowanie i uczestniczenie w dyskusjach o celach i zadaniach polskiej lewicy oraz inicjowanie, organizowanie i uczestniczenie w debatach o tym co trzeba w Polsce zmienić staje się ważnym zadaniem każdego członka PPS i każdego ogniwa PPS w roku 2013.

js 

. W dniu 22 września odbyło sięposiedzenie  Rady Naczelnej PPS. 


* Rada Naczelna omawiała aktualną sytuację polityczną w Polsce. Telewizja, radio i prasa nie informują o tym, że gospodarka światowa jest w zaostrzającym się kryzysie systemowym, a kryzys jest przedstawiany jako coś odległego i niedotyczącego Polski. Rządzący utrzymują społeczeństwo w swoistym uśpieniu. W dalszym ciągu trwa prywatyzacja majątku społecznego i  ograniczanie praw pracowniczych. Niestety kryzys dotarł do Polski. Spada produkcja, rośnie bezrobocie. Pogarszają się nastroje społeczne. Rośnie świadomość, że „polska transformacja” odebrała ludziom prawa społeczne i pracownicze i ograbiła ich z majątku wytworzonego w PRL. Lewica polityczna jest bierna: nie krytykuje istniejącego systemu społeczno-gospodarczego, nie proponuje zmian. Prawicowy populizm zyskuje coraz większy posłuch.  

 

* Rada Naczelna przyjęła stanowisko nt. „Neoliberalny kapitalizm pcha świat do katastrofy”. W stanowisku tym PPS stwierdza jednoznacznie, że neoliberalny kapitalizm jest systemem dominującym na świecie, a międzynarodowe grupy kapitałowe zdominowały światową gospodarkę. Kryzys gospodarczy i zbliżająca się katastrofa gospodarcza powodują, że rządzące międzynarodowe oligarchie kapitałowe użyją wszystkich środków aby utrzymać swoją dominację. Z tą prawdą musimy jak najszerzej docierać do społeczeństwa. 

 

*  Obchodzimy 120-lecie PPS. Polska Partia Socjalistyczna znana jest jako partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym. Została założona w listopadzie 1892 podczas tzw. zjazdu paryskiego. Do roku 1948 była jedną z najważniejszych sił politycznych w Polsce.  

W listopadzie, w dniach 120-stej rocznicy powstania Partii, w gmachu Sejmu odbędzie się 

okolicznościowa konferencja historyczna. Będzie to centralny punkt obchodów rocznicowych. Komisja Historyczna PPS zorganizowała cykl debat historycznych, które mają przypomnieć i przybliżyć działalność Partii i socjalistów z PPS. W związku z rocznicą w wielu miejscach w kraju przypomina się o PPS, o jej ludziach, o tym co zrobiła dla Polski i naszego społeczeństwa. W sobotę 29 września, w PiotrkowieTrybunalskim odbędzie się sesja historyczna nt. „Parlamentaryzm w działalności PPS”.  Obchody 120-lecia odbywają się pod ogólnym hasłem: „Cele i dążenia PPS nie zmieniły się”. Bo taka jest prawda. Cele i dążenia PPS sformułowane przez jej założycieli nie zostały osiągnięte i są ciągle aktualne.   

 

* Rada Naczelna przyjęła szereg ustaleń formalnych i organizacyjnych dotyczących 41 Kongresu PPS. Aktualne pozostają ustalenia Rady Naczelnej w sprawie liczby mandatów delegata na 41 Kongres PPS przyjęte przez RN w dniu 23 lipca br. W okresie październik-listopad odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach, Okręgowe i Wojewódzkie Konferencje sprawozdawczo-wyborcze. 

PPS jest aktualnie małą partią polityczną. Ale jest partią, która od 120 lat konsekwentnie dąży do sprawiedliwych stosunków społecznych, do zniesienia wyzysku człowieka przez człowieka w działalności gospodarczej. Dąży do obalenia systemu, który z natury niesie niesprawiedliwość i wyzysk. Kryzys kapitalizmu stwarza warunki aby ludzie zdecydowali się na system alternatywny, a więc na socjalizm. Zadaniem PPS, zadaniem każdego członka tej partii jest informowanie o możliwości i konieczności tej zmiany. Musimy zwiększać naszą aktywność, zwiększać nasze oddziaływanie i wykorzystać 120-lecie PPS i okres sprawozdawczo-wyborczy do mobilizacji społeczeństwa do walki o sprawiedliwe stosunki społeczne i ekonomiczne. 

js  

                                                                 

  W dniu 7 lipca odbyło sięposiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i CKW PPS. 

 

Podjęto uchwałę o zwołaniu zebrania Rady Naczelnej PPS na 22 września. 

 

Obradowano na następujące tematy: 


Aktualna sytuacja społeczna i polityczna w Polsce. 

 W Polsce bezrobocie „stabilizuje się” na poziomie powyżej 10%. Poza artykułami sezonowymi rosną ceny usług i towarów, a więc zmniejsza się siła nabywcza społeczeństwa. Kryzys światowy powoduje spadek eksportu. Rośnie zadłużenie państwa i społeczeństwa. Wszystkie te i inne niekorzystne zjawiska nasilają się. 

Polska wchodzi w kryzys ekonomiczny i społeczny. Rośnie też świadomość ludzi, że coraz trudniejsza rzeczywistość wynika z przemian systemowych rozpoczętych „planem Balcerowicza”. Społeczeństwo jest zatomizowane i zastraszone. Lokalne protesty są i będą z coraz większą brutalnością tłumione. 

 

Stan realizacji obchodów 120-leciaPPS 

 Przyjęty plan obchodów i wydawnictw związanych z 120-leciem PPS jest realizowany. Pozostaje on skromny wobec naszych bardzo skromnych możliwości finansowych. 


Działania polityczne i organizacyjne przed 41-szym Kongresem PPS 

 Działania organizacyjne związane z 41-szym Kongresem PPS są realizowane zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 

W Polsce – wraz z pogarszaniem sięsytuacji ekonomicznej społeczeństwa – narasta krytyka naszej rzeczywistości i zapotrzebowanie na propozycje jak ją zmienić.  

Poprawia się klimat polityczny dla organizacji prospołecznych ogólnie określanych jako lewicowe. Szczególnie poprawia się 
zainteresowanie i poparcie dla kontynuowania historycznie ukształtowanych propozycji i dążeń PPS.  

Sytuacja ta obliguje każde z nas do zwiększenia aktywności: 

- na wszystkich poziomach naszej struktury organizacyjnej musimy upowszechniać współczesne i historyczne propozycje zmian systemu społecznego i ekonomicznego proponowane przez PPS, 

- rozwijać kontakty z organizacjami i środowiskami lewicowymi aby podejmować wspólne działania protestacyjne i antysystemowe. 

 PPS, jeszcze przed Kongresem, powinna  stać się współinicjatorem i uczestnikiem sformułowania lewicowej propozycji  „Co dalej ?” dla Polski.

                                                                                  js            

W dniu 14 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. 

 

 * Rada Naczelna podjęła uchwałę „Socjaliści – wczoraj i dziś – dążą do uspołecznienia państwa i gospodarki” (Załącznik 1). W 120-stym roku działalności PPS, Rada Naczelna przypomniała i potwierdziła, że dla PPS uspołecznienie państwa i gospodarki było i pozostaje  warunkiem koniecznym dla sprawiedliwych stosunków społecznych. Dla likwidacji wyzysku człowieka przez człowieka.  


W uchwale stwierdzono, że: ”Zadaniem wszystkich sił społecznych i politycznych, które dążą do sprawiedliwego systemu społeczno-ekonomicznego jest organizowanie ludzi pracy do walki o uspołecznienie państwa i gospodarki”. 

     

 * Ustalono, że PPS będzie aktywnie uczestniczyła w obchodach 1 Maja. Szczególnie bogaty program obchodów jest przewidziany w Warszawie i Wrocławiu. Wydany zostanie okolicznościowy numer„Robotnika”. Rada Naczelna występuje z apelem pierwszomajowym do ludzi pracy (Załącznik 2).  

 

* We wszystkich ośrodkach gdzie działa PPS powinny być realizowane wydarzenia polityczne, społeczne lub okolicznościowe związane z 120-stą rocznicą powstania PPS. Wydarzeniem centralnym będzie Konferencja Historyczna w Warszawie w dniach rocznicy powstania PPS. 

 

*Ustalono, że CKW ustali liczbę mandatów delegata na Kongres wg stanów osobowychkół na 30 czerwca 2012 roku. Liczba mandatów dla wszystkich struktur organizacyjnych będzie ustalona i przekazana do wiadomości do 15 lipca br.

* Skład Rady Naczelnej został uzupełniony o dwie osoby. Wybrano przedstawicieli środowiska wrocławskiego. 

                                                                                                                                                          js 
Info CKW PPS nr 73/18
Załącznik 3:

Apel 1-Majowy 
Rady Naczelnej 
Polskiej Partii Socjalistycznej
Przyjęty na posiedzeniu 
Rady Naczelnej 
w dniu 18 kwietnia 2015 roku

W dniu 11 grudnia odbyło się posiedzenie CKW PPS 

  Na posiedzeniu omawiano realizację uchwał Prezydium RN i CKW przyjętych w dniu 22 października 2011 roku.
 
  1. Uchwała Prezydium RN i CKW z 22.10. 2011r stanowi, że PPS będzie proponowała i inicjowała debatę społeczną na temat niezbędnych zmian w istniejącym w Polsce systemie społeczno- gospodarczym i politycznym aby odpowiadał on interesom ludzi pracy – interesom społecznym. Zaczynamy od debaty w naszych strukturach organizacyjnych. Nasze przemyślenia i propozycje będziemy sukcesywnie przedstawiać organizacjom i środowiskom lewicowym aby zachęcać je do formułowania i wyrażania ich propozycji.
  Propozycje zmian będą dotyczyć spraw małych i dużych. Spraw naszego miasta czy gminy i problemów ogólniejszych. Rozwiązań dotyczących grupy zawodowej i dotyczących zmian systemowych. Musimy zacząć myśleć i mówić o tym Co trzeba zmienić i proponować zmiany. Chodzi też o to aby w ustalaniu Co trzeba zmienić uczestniczyły liczne i reprezentatywne gremia i o to aby propozycje zmian były szeroko upowszechniane.
  W Polsce wszystkie partie posiadające reprezentację w Sejmie akceptują i popierają „demokratyczny kapitalizm”. Nie są krytyczne wobec panującego systemu społeczno-ekonomicznego. Nie chcą zauważyć, że system kapitalistyczny przestał napędzać rozwój gospodarczy w krajach rozwiniętych. Nie chcą zauważyć, że świat jest w okresie wielkiej nierównowagi ekonomicznej, która powoduje nierównowagę polityczną i społeczną. Nie proponują otwartej debaty o naszej rzeczywistości, o warunkach w jakich żyje większość Polaków. Nie proponują aby w społecznej debacie poszukiwać propozycji zmian, które poprawią los naszych obywateli.
  Neoliberalny kapitalizm wyczerpał swoje możliwości i doprowadził do kryzysu światową gospodarkę. Koszty kryzysu, są przenoszone na państwa, a państwa przenoszą je na ludzi.
  Trzeba założyć, że koszty kryzysu ekonomicznego w Polsce będą przerzucane na ludzi z użyciem „doktryny szoku”. Niedoinformowanej, zastraszonej większości społeczeństwa będą narzucone rozwiązania prawne sprzeczne z interesem ludzi pracy - bo na ludzi pracy będą przeniesione koszty kryzysu.
   Dlatego tak ważne jest podjęcie debaty Co trzeba zmienić i przedstawianie opinii publicznej i organom państwa wniosków i propozycji.
  Organizacje społeczne i siły polityczne, które będą uczestniczyć w tej debacie, będą mogły ustalić wspólne stanowisko programowe. Będą mogły przeciwstawić się „terapii szokowej” aplikowanej przez rządzących.
 2. Obchody 120-lecia PPS w przyszłym roku organizowane przez wszystkie struktury organizacyjne mają wspólne przesłanie „Cele i dążenia PPS nie zmieniły się”.
  Musimy przypominać działalność PPS na naszym terenie. Przypominać ludzi i wydarzenia. Przypominać co chcieli osiągnąć, jakie cele i dążenia im przyświecały. Wskazywać, że te cele i dążenia są ciągle aktualne.
 3. Debata „Co trzeba zmienić” w Polsce i obchody 120-lecia PPS spełnią swoje zadania polityczne i społeczne jeśli udział w nich wezmą lewicowe organizacje społeczne i ludzie z autorytetem społecznym i zawodowym.
 Wszystkie struktury partii planując swoją działalność w 2012 roku powinny zaprosić do współdziałania możliwie liczne grono partnerów zbiorowych i indywidualnych.
 js 
W dniu 22 października odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium
RN i CKW PPS. 

1. Po wyborach do Sejmu i Senatu ukształtowała się nieco zmieniona sytuacja polityczna w Polsce. Liberalna prawica (PO) jako ugrupowanie, które wygrało wybory będzie musiało zmierzyć się ze smutną rzeczywistością. Światowy kryzys gospodarczy dotarł do Polski i trzeba będzie podejmować „niepopularne decyzje” – obciążać społeczeństwo kosztami kryzysu. Prawica konserwatywna (PiS) – z pozycji populistycznych – zajmie się krytyką rządzących. Rządzących będzie wspierać głoszący wolności obyczajowe i liberalizm gospodarczy Ruch Palikota. 
  Lewica społeczna ma niewielu reprezentantów w Sejmie. Wybory potwierdziły, że lewica nie jest aktualnie znaczącą siłą polityczną w Polsce. 
  Przyjęto „Stanowisko PPS po wyborach parlamentarnych” (Załącznik 1). 
2. Lewica w Polsce nie ma znaczącej reprezentacji parlamentarnej, ponieważ partie, które deklarowały swą lewicowość i miały przedstawicieli w Sejmie i Senacie prowadziły prawicową politykę społeczną i gospodarczą. Wzorcowo neoliberalny rząd Leszka Millera został przez społeczeństwo odrzucony i skompromitował formację socjaldemokratyczną. Na pocieszenie można przypominać, że podobnie było z rządami socjaldemokratów w Niemczech i Anglii i z upadkiem rządów Schroedera i Blair’a. 
Lewica w Polsce musi jasno określić swoje cele i zadania jako reprezentanta ludzi pracy. Wyraźnie określić jakich zmian trzeba dokonać w istniejącym systemie społecznym i ekonomicznym aby przestał on być narzędziem wyzysku i niesprawiedliwości. Wyraźnie trzeba stwierdzić, że lewica popiera wiele wolności obyczajowych, ale nie może się zgodzić na wolny, spekulacyjny obrót kapitałem, na liberalizm gospodarczy. Bardzo tego brakuje w programach i w działalności partii lewicowych w ostatnich dziesięcioleciach. Przyzwolenie lewicy na liberalizm gospodarczy zaowocowało światowym kryzysem systemowym. 
PPS też musi przedstawić swoje rozwinięte propozycje programowe. Powinny one być efektem debat programowych w środowiskach lewicowych. Muszą wyrażać społeczne potrzeby i oczekiwania, bo tylko takie propozycje uzyskają społeczną akceptację i poparcie. 
Przyjęto „Uchwałę w sprawie propozycji zmian w systemie społeczno-gospodarczym państwa” (Załącznik 2).
3. W listopadzie przyszłego roku minie 120 lat od paryskiego Zjazdu Założycielskiego PPS. Ta rocznica obliguje nas do przypomnienia dokonań PPS i dokonań polskich socjalistów. Przypomnienia jak wiele zrobili dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak wiele osiągnęli w okresie międzywojennym. Jak znacząca była działalność PPS w latach 1944-48 dla odbudowy kraju i ukształtowania modelu naszej państwowości, a postawa socjalistów w okresie późniejszym. Rocznica powstania PPS stwarza też okazję do przypomnienia, że cele i zadania ideowe partii polskich socjalistów formułowane w przeszłości pozostają ciągle aktualne.
  120-lecie PPS powinno być pewną kanwą na której będziemy organizować naszą pracę w roku przyszłym. Przyjęto uchwałę w sprawie obchodów 120-lecia PPS (Załącznik 3).
js
 

Numer konta bankowego PPS 
dla wpłat darowizn 
na działalność PPS: 

30234000090110246000000045

Na przelewie musi być wpisane nazwisko i imię darczyńcy 
oraz jego adres.

INFORMACJE CKW PPS
Załączniki:

Info CKW PPS nr 75/20
Załącznik 1:

Uchwała
Rady Naczelnej PPS
w sprawie zwołania 
XLII Kongresu PPS
podjęta na posiedzeniu 
w dniu 25 lipca 2015 roku

Info CKW PPS nr 75/20
Załącznik 2:

KALENDARZ
działalności sprawozdawczo-wyborczej
Polskiej Partii Socjalistycznej
w roku 2015

Info CKW PPS nr 75/20
Załącznik 3:

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS
w sprawie
porozumienia wyborczego 
partii i organizacji lewicowych
przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 25 lipca 2015 roku
Info CKW PPS nr 75/20
Załącznik 4:

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS
na temat „Lewica, a liberalizm”
przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 25 lipca 2015 roku

Info CKW PPS nr 73/18
Załącznik 1:

„Lewicowy program zmian
w systemie społeczno-gospodarczym
Rzeczpospolitej Polskiej”
(propozycja do programu wyborczego lewicy)
RN PPS 18 kwietnia 2015 roku

Info CKW PPS nr 73/18
Załącznik 2:

Stanowisko Rady Naczelnej PPS
„W siedemdziesiątą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej”
18 kwietnia 2015 roku

Info CKW PPS nr 73/18
Załącznik 3:

Apel 1-Majowy 
Rady Naczelnej 
Polskiej Partii Socjalistycznej
Przyjęty na posiedzeniu 
Rady Naczelnej 
w dniu 18 kwietnia 2015 roku

Info CKW PPS nr 73/18
Załącznik 4:

PPS popiera manifestację związkowców OPZZ
Info CKW PPS nr 73/18
Załącznik 5:

Stanowisko Koła PPS 
Warszawa Śródmieście 
w sprawie relacji Polski i Ukrainy 
– przyjęte przez RN PPS 

Info CKW PPS nr 70/14
Załącznik 1:
Stanowisko
Rady Naczelnej PPS na temat
„Lewica i współczesna 
polska lewica”
przyjęte na posiedzeniu w dniu 
13 grudnia 2014 roku

Info CKW PPS nr 70/14
Załącznik 2:

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS na temat
„Demokracja i socjalizm”
przyjęte przez Radę Naczelną PPS 
w dniu 13 grudnia 2014 roku

Info CKW PPS nr 70/14
Załącznik 3:


Stanowisko Rady Naczelnej PPS
w sprawie udziału lewicy w wyborach samorządowych
przyjęte na posiedzeniu w dniu 
13 grudnia 2014 roku
Info CKW PPS nr 70/14
Załącznik 4:

„Zadania polityczne 
i organizacyjne PPS na rok 2015”

Pobierz pliki

Info CKW PPS nr 69/14
Załącznik 1:

Samorząd terytorialny 
w działalności PPS
Stanowisko RN PPS
przyjęte przez Radę Naczelną PPS
w dniu 18 października 2014 roku

Samorząd – demokratyczne zarządzanie wspólnotą terytorialną

Mamy dwie formy demokracji: demokracja bezpośrednia i demokracja przedstawicielska. W początkowym okresie rozwoju społeczeństw dominowała demokracja bezpośrednia: o zasadniczych sprawach decydowali wszyscy członkowie wspólnoty na zgromadzeniach wspólnoty. Mieliśmy do czynienia z samorządną wspólnotą. Samorząd był, jest i pozostanie naturalną formą organizowania się ludzi i decydowania o swoich sprawach.(...)

Co oznacza Samorząd dla PPS

PPS dąży do tego aby ludzie żyli w przyjaznej wspólnocie korzystając z należnych im praw i realizując ustalone obowiązki. Ta wielka wspólnota zaczyna się od wspólnot lokalnych, od miejsca gdzie żyjemy. Samorządowe władze przedstawicielskie mają zarządzać sprawami wspólnoty lokalnej w jej interesie i w jej imieniu.
Samorząd terytorialny realizuje ideę wspólnotowości i ustala jej trwałe miejsce w świadomości ludzi. Dziś, gdy we współczesnym neoliberalnym kapitalizmie egoizm, indywidualizm i utrata więzi z innymi ludźmi są wszechobecne, samorządność lokalna staje się częścią innego świata. Świata, w którym ludzie wspólnie rozwiązują swoje wspólne problemy i dbają o wspólne interesy.
Samorządy to niezwykle ważna sfera stosunków społecznych. Zajęci polityką krajową czy międzynarodową, często zapominamy, że życie toczy się w społecznościach lokalnych. Tu decyduje się o wielu sprawach, które nas dotyczą i czynią, że nasze życie jest mniej lub bardziej spokojne i szczęśliwe.
Samorządy to niezwykle ważna sfera działania i oddziaływania PPS. Wynika to z deklarowanych przez PPS celów ideowych i programowych. Celem PPS jest rozwijanie i umacnianie wspólnotowości w życiu społecznym i zawodowym. Wyraża się ono w samorządnym zarządzaniu wspólnotą. (...) 
Info CKW PPS nr 69/14
Załącznik 2:

Stanowisko PPS 
w sprawie wyborów samorządowych
w dniu 16 listopada 2014 roku
przyjęte przez Radę Naczelną PPS w dniu 18 października 2014 roku

Powinnością i obowiązkiem każdego obywatela jest udział w wyborach samorządowych. Rezygnacja z tego prawa i obowiązku powoduje, że wybór władz samorządowych przestaje być demokratyczny, a wybrane władze będą reprezentować interes jakiejś mniejszości. (...)
Info CKW PPS nr 67/12
Załącznik 1:

Stanowisko RN PPS w sprawie
„Siedemdziesiątej rocznicy Manifestu PKWN”
przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 19 lipca 2014 roku


   22 lipca przypada 70 rocznica ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, odezwy PKWN do narodu polskiego, tak zwanego Manifestu Lipcowego. W oficjalnej propagandzie spotkał go taki sam los jak całego okresu PRL, jako przejaw „niesłusznej drogi społeczno- gospodarczej”..(...)
   Postanowienia Manifestu nadal zachowują swą pełną aktualność, o spełnienie niektórych z nich jak system płacy minimalnej, bezpłatne i powszechne szkolnictwo na wszystkich szczeblach znowu musimy walczyć. Wsparcie państwa dla spółdzielczości, czy dla polskich, małych, uczciwych przedsiębiorstw prywatnych pozostaje jedynie deklaratywne. W warunkach neoliberalnego państwa próbuje się cofnąć niektóre zdobycze systemowe ujęte w manifeście poprzez „dziką” i realizowaną bez poszanowania praw nabytych reprywatyzację, a także powrót do „nędzy” mieszkaniowej dla osób nisko uposażonych lub pracujących na tak zwanych umowach śmieciowych. Inteligencja twórcza wydana została na pastwę wolnego rynku i powoli zatraca swoją misję kulturotwórczą.
   Obchodzone w PRL święto lipcowe pozostaje dla socjalistów nadal dniem walki o sprawiedliwość społeczną.

Info CKW PPS nr 67/12
Załącznik 2:

Stanowisko Rady Naczelnej PPS 
„25 lat kapitalizmu w Polsce” przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 19 lipca 2014 roku


   4 czerwca minęło 25 lat od wyborów, po których władzę w Polsce przejęła grupa „doradców Solidarności” i część elit Solidarności. 
   4 czerwca ma być rocznicą wyzwolenia z „sowieckiej” i „komunistycznej” niewoli i zaprowadzenia w Polsce wolności i demokracji. Rządzący świętowali bardzo hucznie tę rocznicę i na różne sposoby przekonywali społeczeństwo, że żyje w wolnym i demokratycznym kraju. Obraz Polski jaki przedstawiają rządzący jest malowany kolorowo. To obraz kraju mlekiem i miodem płynącego, w którym panuje wolność i demokracja. Niestety taki obraz Polski nie jest prawdziwy.
   Nikt nigdzie nie przypomniał, że w Polsce po 4 czerwca 1989 roku wprowadzono kapitalizm, system społeczno-gospodarczy z założenia oparty na wyzysku i zniewoleniu człowieka, w jego najbrutalniejszej neoliberalnej postaci. System, w którym wolny rynek, czyli wola właścicieli kapitału zastępuje wartości i zasady moralne. Nikt nigdzie nie zauważył, że Polska wraz z wprowadzeniem kapitalizmu utraciła suwerenność ekonomiczną i stała się kolonią obcego kapitału. 
   Obowiązkiem socjalistów jest obiektywne opisywanie rzeczywistości. Temu celowi służy to stanowisko. (...)

Info CKW PPS nr 65/10
Załącznik 1:

Do Partii Politycznych
Do Związków Zawodowych
Do Organizacji Społecznych

APEL

Polska Partia Socjalistyczna apeluje do wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych i społecznych o wprowadzenie w Polsce ustawowego zakazu sprzedaży ziemi i zakazu stosowania innych form przekazywania praw własności do ziemi, która jest własnością wspólną: należy do państwa i do samorządów. Ziemia ta może być dzierżawiona, ale nie może być sprzedawana. Ma pozostać własnością wspólną. Ma pozostać własnością społeczeństwa.(...)

Załącznik 2:

1 Maja to Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy!
1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy! ...
... Ludzie Pracy muszą prowadzić walkę o swoje prawa, o swoją przyszłość! ...

Załącznik 3:
„Zadania polityczne i organizacyjne PPS 
na rok 2014”

Info CKW PPS nr 64/9
Załącznik 1
Projekt

„Zadania polityczne i organizacyjne PPS 
na rok 2014”

  PPS wchodzi w 122-gi rok działalności. Przez cały okres istnienia PPS walczy o zmianę istniejącego systemu społeczno-politycznego, walczy o socjalistyczną Polskę.
  W 2014 roku będziemy kontynuować realizację zadań politycznych i organizacyjnych przyjętych w naszych dokumentach programowych.   Nie straciły one swej aktualności ideowej i politycznej. Dotyczy to szczególnie działań dla dalszego rozwoju Partii.
  Świat jest w kryzysie wywołanym kryzysem systemu kapitalistycznego. Upadły prawdy, na których opiera się kapitalistyczna ekonomia. Krytyka neoliberalnej rzeczywistości jest już powszechna. Polska transformacja została przeprowadzona pod kątem indywidualnego sukcesu. Ten sukces odniosło kilka tysięcy ludzi kosztem pozbawienia warunków do godnej egzystencji kilku milionów ludzi. 
  Zaostrza się walka klasowa pomiędzy klasą pracującą, a klasą posiadającą. Niestety siły lewicy są rozproszone, a społeczeństwo jest zatomizowane.
  Rośnie zagrożenie dla idei demokratycznych, dla solidarności miedzy ludźmi, którzy tracą wolę walki o swoje prawa. Uaktywnia się skrajna prawica i znajduje posłuch u ludzi zdesperowanych i pozbawionych prawa do decydowania o swoim losie.
 
  Lewica musi tworzyć alternatywę dlaobowiązującego neoliberalnego kapitalizmu i proponować ją społeczeństwu. PPS formułuje propozycje i przedstawia je w swoich materiałach programowych, w stanowiskach Rady Naczelnej PPS. PPS przedstawia propozycje zmian między innymi w dokumencie p.t. „Socjalistyczna alternatywa” (11.12.2010 r).
  W 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Zaistnienie socjalistów w tych wyborach jest zadaniem nadrzędnym w tym roku. Musimy przypominać, że PPS to partia, która skupia polskich patriotów, która walczy o dobro Polski i Polaków. (...)
* *
  PPS będzie się rozwijać, jeśli potwierdzi w działaniu, że jest partią, która wyraża potrzeby i dążenia społeczne, że walczy o sprawiedliwość społeczną.

Załącznik 2
Projekt

EUROPA POTRZEBUJE ZMIAN! 
MANIFEST PARTII ZIELONI 
I POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ

Warszawa, ...... stycznia 2014 r.


Europa znalazła się na rozdrożu. Na kontynencie targanym kryzysem narasta fala ksenofobii, nacjonalizmu i wrogości wobec „innych”. Unia Europejska jest siłą, która może zmieniać na lepsze życie milionów kobiet i mężczyzn, jednak w rękach konserwatywnej i neoliberalnej prawicy staje się jedynie narzędziem przerzucania kosztów kryzysu na społeczeństwa. (...)
Partia Zieloni i Polska Partia Socjalistyczna podejmują współpracę w celu wzmocnienia progresywnego głosu w Europie. Jednocześnie apelujemy do wszystkich środowisk i osób, którym bliskie są te wartości o włączenie się do naszej inicjatywy zmierzającej do urzeczywistnienia lewicowej wizji Europy. Europy otwartej światopoglądowo i silnej ekonomicznie, opartej na solidarności społecznej i ekologicznej. Europy, w której kobiety i mężczyźni będą mieli faktycznie równe prawa i możliwości działania, a młodzi ludzie będą ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Załącznik 3

List do papieża Franciszka
Info CKW PPS nr 63/8
Załącznik 1

Stanowisko Rady Naczelnej PPS  
n.t. Patriotyzm a nacjonalizm 
przyjęte na posiedzeniu 
 w dniu 21 grudnia 2013 roku

  Czas kryzysu gospodarczego, to czas narastania nastrojów nacjonalistycznych. Większość naszego społeczeństwa nie ma wystarczających środków materialnych aby godnie żyć. Wielu nie ma środków aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Ci ludzie chcą wyrażać sprzeciw i protest przeciwko rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Duża część naszego społeczeństwa – szczególnie młodzież - chce rozwiązań prostych i jasnych. Takie rozwiązania proponują organizacje nacjonalistyczne. (...)
  Nacjonalizm jest źródłem różnych antagonizmów, konfliktów i sprzeczności. Pozorny zamiar budowania jedności narodowej w praktyce prowadzi do destrukcji i do efektów zgoła innych niż zamierzone. Przykładem niech będą nacjonalistyczne Niemcy pod wodzą Hitlera.
  Należy stwierdzić, że nacjonalizm jest sprzeczny z podstawową zasadą chrześcijaństwa, która stanowi, że wszyscy ludzie są braćmi. Tak więc prawdziwy chrześcijanin nie może być nacjonalistą. (...)
  Patriotyzm nie jest sprzeczny z dążeniami innych narodów i całej ludzkości. Henryk Sienkiewicz pisał: „…pierwszym obowiązkiem prawdziwego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczyzny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz by się stała jedną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy. Innymi słowy, hasłem wszystkich patriotów powinno być: przez Ojczyznę do ludzkości, nie zaś: dla Ojczyzny przeciw ludzkości”. Tak się też wyraża fundamentalna różnica pomiędzy patriotyzmem, a nacjonalizmem.
  Założyciele PPS w 1892 roku, w Programie paryskim wyrazili dążenie socjalistów do powstania państwa polskiego. Dziś, kiedy mamy państwo polskie, socjaliści i wszyscy patrioci mają inne cele i zadania. Walczą – między innymi - o odzyskanie przez Polskę suwerenności ekonomicznej. Walczą o to aby Polska przestała być kolonią obcego kapitału.

  Stanowisko PPS można wyrazić krótko i jasno: patriotyzm – tak! nacjonalizm – nie!

Info CKW PPS nr 61/6
Załącznik 1

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS
w sprawie 
Kongresu Polskiej Lewicy
przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 21 września 2013 roku

Odbył się Kongres Polskiej Lewicy. Należy stwierdzić, że Kongres okazał się trafną i potrzebną inicjatywą. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt organizacji lewicowych i związki zawodowe. Kongres pokazał, że na lewicy jest wola porozumienia w walce o dobro wspólne. (...)

Załącznik 2

Uchwała Rady Naczelnej 
Polskiej Partii Socjalistycznej
w sprawie 
prywatyzacji PKP Cargo
podjęta w dniu 
21 września 2013 roku

   Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej wyraża protest wobec planów prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP Cargo. Rząd planuje sprzedać od 25 do 50% akcji PKP Cargo, których debiut giełdowy miałby się odbyć już 17 października br. PPS potępia wszelkie formy wyprzedaży majątku narodowego, ale ten przypadek jest wyjątkowo bulwersującym przykładem cynicznej kontynuacji neoliberalnej likwidacji majątku społecznego przez rząd PO-PSL. (...)
Załącznik 3

Do organizatorów i uczestników
Ogólnopolskich Dni Protestu
w dniach 11-14 września 
w Warszawie

   Polska Partia Socjalistyczna bardzo serdecznie gratuluje sukcesu społecznego i organizatorskiego jakim były Ogólnopolskie Dni Protestu.
   Okazało się, że jest w Polsce siła, która może występować w obronie ludzi pracy. Występować przeciwko niesprawiedliwości i wyzyskowi. Przeciwko rządowi, który reprezentuje interesy kapitału. (...)

Info CKW PPS nr 59/4
Załącznik 1

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS
w sprawie 
Otwartych Funduszy Emerytalnych
przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 20 kwietnia 2013 roku

   Od początku transformacji lansowana jest nie podlegająca żadnej dyskusji, a przy tym nie zweryfikowana w Polsce, teza, że jedynie gospodarka prywatna może zapewnić rozwój kraju i szczęście społeczeństwa. W imię tej tezy sprywatyzowano w Polsce przemysł, państwowe gospodarstwa rolne, a przede wszystkim banki, programowo pozwalając na przejęcie podstawowych dziedzin gospodarki przez kapitał zagraniczny.(...)
   Pod presją Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego sprywatyzowano również istotną część zaopatrzenia emerytalnego wprowadzając Otwarte Fundusze Emerytalne, należące w 90% do podmiotów zagranicznych. Zastosowano przy tym, urągający zasadom demokracji, przymus gromadzenia przez obywateli swoich środków w instytucjach prywatnych.(...)
Polska Partia Socjalistyczna opowiada się za całkowitą likwidacją OFE, przynajmniej w części obligatoryjnej i powrotem do sprawdzonego od dwóch wieków systemu powszechnego zaopatrzenia emerytalnego. Żaden z rozwiniętych krajów europejskich nie wprowadził systemu OFE, a w krajach które go wprowadziły następuje wycofywanie się z niego. Przynależność do funduszy emerytalnych, tak jak gra w ruletkę, może być wyłącznie dobrowolna. Należy rozliczyć fundusze z ich działalności i wskazać osoby odpowiedzialne za to wielkie oszustwo.
Załącznik 2

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS
w sprawie sytuacji społecznej 
i ekonomicznej kobiet
przyjęte 20 kwietnia 2013 r

   PPS od początku swego istnienia powołała Sekcję Kobiecą, której działaczki przyczyniły się skutecznie do uzyskania czynnego i biernego prawa wyborczego dla kobiet już w 1918 r. Wyprzedziliśmy w tym inne kraje (np. w Grecji rozszerzono prawa wyborcze dla kobiet dopiero w 1953 r.)
Współcześnie PPS uważa, że zrównanie prawne i obyczajowe kobiet i mężczyzn jest procesem przemian świadomości społecznej, co wymaga m.in. działań wychowawczych od najmłodszych lat. (...)
Załącznik 3

Stanowisko Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej
w sprawie poszanowania konstytucyjnych zasad
rozdziału Kościoła od Państwa
przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 20 kwietnia 2013 roku

   Polska Partia Socjalistyczna zawsze traktowała religię i wiarę jako sprawę prywatną obywateli. Nigdy nie ingerowała w poglądy ludzi. Nie godziła się jednak na dominację kleru i jego ingerencję w życie publiczne. Dotyczy to głównie Kościoła katolickiego.
   Mimo upływu czasu PPS nadal podziela to stanowisko, tym bardziej, że życie codzienne dostarcza licznych przykładów, które przeczą konstytucyjnej zasadzie rozdziału Kościoła od Państwa i poddają w wątpliwość światopoglądową neutralność Państwa. (...)

Załącznik 4

Stanowisko
Rady Naczelnej PPS
na temat „Polska w Europie”
przyjęte na posiedzeniu 
w dniu 20 kwietnia 2013 roku

   Europa składa się z państw narodowych. Każde z nich ma liczącą setki lat historię, własny język, kulturę i określone terytorium. Obywatele państw europejskich mają silne poczucie więzi narodowych i lubią demonstrować swój patriotyzm. Niestety, w trudnych czasach, a takie mamy, nastroje społeczne wyrażają się także w ruchach nacjonalistycznych. Polska jest jednym z narodowych państw Europy. Taka jest rzeczywistość.
Polska leży pomiędzy dwoma wielkimi państwami i narodami. Pomiędzy Rosją i Niemcami. Przyszłość Polski bardzo zależy od ułożenia stosunków z Rosją i Niemcami. Taka jest rzeczywistość. (...)
   Polska Partia Socjalistyczna widzi Europę złożoną z państw narodowych zintegrowaną we wspólnym interesie i w interesie każdego z państw europejskich. Bez Rosji Unia Europejska pozostanie jednak tworem niesamodzielnym i nie będzie samowystarczalna. Aby integracja Europy postępowała, zarówno Polska jak i pozostałe kraje europejskie muszą kierować się realizmem i wspólnym interesem. Polska nie może być narzędziem w rękach światowego kapitału i nie może realizować działań, które są sprzeczne z interesem państwa i narodu polskiego - tak jak to jest przez minione dwadzieścia lat.

Załącznik 5

Uchwała 
Rady Naczelnej PPS
„O demokrację i niepodległość ekonomiczną Polski!”
podjęta w dniu 
20 kwietnia 2013 roku

   Demokracja oznacza ludowładztwo. Demokracja oznacza, że władzę sprawuje lud rozumiany jako naród, jako całe społeczeństwo. Władza jest sprawowana w interesie narodu, jako całego społeczeństwa. (...)
   Polska Partia Socjalistyczna, od chwili swego powstania 120 lat temu, dąży do niepodległego, demokratycznego państwa polskiego. PPS nie może pogodzić się z utratą przez Polskę niepodległości w sferze gospodarczej na rzecz światowego kapitału! PPS będzie walczyła o demokratyczną i w pełni niepodległą Polskę!
Pierwszym celem w tej walce jest uświadomienie obywatelom jak bardzo dali się oszukać i jak bardzo dali się okraść.

Uchwała RN PPS
w sprawie społecznej debaty
o tym 
„Co trzeba w Polsce zmienić”
podjęta w dniu 
12 stycznia 2013 roku

   Siły społeczne i polityczne, które krytycznie oceniają naszą rzeczywistość w różny sposób i w różnym zakresie wyrażają swoje stanowiska i dążenia. Stanowiska te nie są wynikiem społecznej debaty i mają ograniczone poparcie społeczne. Żadna z tych sił nie proponuje też aby w społecznej debacie poszukiwać wspólnych propozycji zmian, które mogą poprawić los Polski i Polaków. Nie jest zajęty ten obszar aktywności publicznej.
   PPS proponuje podjęcie społecznej debaty o tym co trzeba w Polsce zmienić, a nasza propozycja jest wyrażona w stanowisku na ten temat: „Co trzeba w Polsce zmienić”.


Uchwała RN PPS
„W sprawie polskiej lewicy”
przyjęta na posiedzeniu
dniu 12 stycznia 2013 roku

   Lewica to siły społeczne i polityczne, które dążą do zmiany panującego niesprawiedliwego systemu społecznego i gospodarczego i przeciwstawiają się prawicy broniącej kapitalizmu. Lewica dąży do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.
   Przez minione dwadzieścia lat mamy w Polsce sytuację, że siły społeczne i polityczne, które występują jako lewica restaurują kapitalizm. Szczególnie zaskakujące jest to, że ta polska lewica niszczy własność społeczną i „prywatyzuje” zarówno gospodarkę jak i pozostałe dziedziny życia: opiekę zdrowotną, system emerytalny, szkolnictwo i kulturę. Należy też zauważyć, że lewica jest liberalna obyczajowo, ale to nie znaczy, że liberalni obyczajowo kapitaliści i ich najemnicy stają się siłą lewicową.
   Potrzebna jest dyskusja programowa w środowiskach, które uważają się za lewicowe, jakie są cele i zadania polskiej lewicy. Stanowisko PPS, z jakim przystępujemy do tej dyskusji, zawarte jest w opracowaniu „Cele i zadania polskiej lewicy”.
CELE I ZADANIA POLSKIEJ LEWICY
(podstawowe założenia)

Władze wybrane przez Kongres:

Rada Naczelna PPS
1. Cała Krystynaładze
2. Chudziński Adam
3. Chrzanowski Bogdan
4. Dunin-Wąsowicz Krzysztof
5. Dzieniszewski Ryszard
6. Erlich Łukasz
7.Gorski Bogusław
8. Hetman Wacław
9. Ilka Grzegorz
10. Jabłoński Marek
11. Jendrysiak Wojciech
12. Kałuża Ryszard
13. Klos Marcin
14. Kołomyjec Jerzy
15. Kośmider Roman
16. Leniak Przemysław
17. Leszczyński Jerzy
18. Lewandowski Piotr
19. Lewicki Włodzimierz
20. Łączek Jerzy
21. Majdańska Małgorzata
22. Makowiecki Stanisław
23. Miszczuk Ewa
24. Mroczko Krzysztof
25. Narwicz Krystyna
26. Nowicka Aneta
27. Rollnik Tomasz
28. Skonecki Władysław
29. Stasiak Piotr
30. Stefański Jerzy
31. Szymański Łukasz
32. Śliwka Michał
33. Warzecha Andrzej

Prezydium Rady Naczelnej PPS
1. Gorski Bogusław – przewodniczący
2. Chrzanowski Bogdan –                         wiceprzewodniczący
3. Klos Marcin – wiceprzewodniczący
4. Miszczuk Ewa –                                   wiceprzewodnicząca
5. Ilka Grzegorz – sekretarz
6. Cała Krystyna
7. Kołomyjec Jerzy
8. Nowicka Aneta
9. Skonecki Władysław
10. Szymański Łukasz

Centralny Komitet Wykonawczy PPS
1. Stefański Jerzy – przewodniczący
2. Hetman Wacław –                                 wiceprzewodniczący
3. Lewicki Włodzimierz –                           wiceprzewodniczący
4. Kośmider Roman – skarbnik
5. Dzieniszewski Ryszard – sekretarz
6. Chudziński Adam
7. Rollnik Tomasz

Centralna Komisja Rewizyjna PPS
1. Białek Małgorzata –                             przewodnicząca
2. Konieczny Wojciech –                         wiceprzewodniczący
3. Jóźwiak Jerzy – wiceprzewodniczący
4. Bakus Sabina – sekretarz
5. Gontarz Wanda
6. Koń Wacław
7. Kruszyna Anna
8. Kuśmierczyk Elżbieta

Centralny Sąd Partyjny PPS
1. Narojczyk Grażyna –                           przewodnicząca
2. Zalewska Wiesława –                           wiceprzewodnicząca
3. Smuszkiewicz Roman – sekretarz
4. Błaszczyk Eugeniusz
5. Godlewska Alicja
6. Klos Henryk
7. Łotys Andrzej
8. Pępkiewicz Romuald
9. Soluch Zenon 
Stanowisko XLI Kongresu PPS

„Sprawiedliwość i demokracja socjalizmu 
przeciw 
niesprawiedliwości i władzy kapitału”

Warszawa, 15 grudnia 2012 roku

"Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy"

Stanowisko programowe 
 41 Kongresu PPS

Warszawa, 15 grudnia 2012 roku


Stanowisko Rady Naczelnej PPS 

„Neoliberalny kapitalizm 

pcha świat do katastrofy” 

przyjęte na posiedzeniu 

w dniu 22 września 2012 roku 

 

  Neoliberalny kapitalizm dominuje na świecie od lat osiemdziesiątych XX wieku. Jego panowanie rozpoczęło się w USA za prezydentury R. Reagana i w Anglii za rządów Margaret Thather. Następni prezydenci USA i premierzy Anglii nie tylko uznali neoliberalne dogmaty ale dążyli do uznania neoliberalizmu jako systemu obowiązującego na całym świecie. Niestety neoliberalizm został też zaakceptowany przez socjaldemokratów. Tony Blair w Anglii, Gerhard Schroeder w Niemczech, a Leszek Miller w Polsce rozwijali i umacniali neoliberalną gospodarkę w swoich krajach. 

  Realizacja prawa do „wolności wyboru” w działalności gospodarczej i finansowej to podstawa, na której opiera się neoliberalizm. To prawo ma posiadać każdy człowiek i każde przedsiębiorstwo.  

  W krajach demokratycznych nie można kwestionować prawa ludzi do wolnego wyboru pracy,lokowania swoich oszczędności i przedsiębiorczości gospodarczej. Takie wolności i prawa rzeczywiście powinni mieć wszyscy. Nie ma uzasadnienia, ani nie ma potrzeby, aby ograniczać ludziom prawo wolnego wyboru w działalności gospodarczej. Problem pojawia się w innej sferze. W neoliberalnym kapitalizmie obywatelskim prawem „wolności wyboru” są obdarzane korporacje gospodarcze i finansowe. To one mają być wyzwolone z ograniczeń stawianych im przez prawo państwowe i międzynarodowe ze względu na interes społeczny, państwowy czy międzynarodowy. W neoliberalnym kapitalizmie, kapitał prywatny ma mieć prawo do „wolnego wyboru” miejsca, celu i sposobu swojej aktywności i spekulacji. 

  Neoliberalny kapitalizm, pod szyldem prawa do „wolności wyboru” dla korporacji, umożliwia wielkiemu kapitałowi prywatnemu przejęcie własności społecznej i zarządzanie gospodarką w skali globalnej. 

więcej >>

Info CKW PPS nr 54/24


Uchwała CKW PPS 

podjęta w dniu 7 lipca 2012 roku

 

   CKW PPS ustala, że delegaci na 41-szy Kongres PPS będą wybierani w stosunku: 1 delegat na 5 członków partii. Przy 3-ech lub 4-ech członkach do kolejnej „piątki” - dodaje się mandat delegata. 

   Konferencje wojewódzkie wybierają taką liczbę delegatów, jaka wynika z liczby członków PPS na terenie województwa wg stanu na 30 czerwca 2012 roku. 

  Gdyby po 30 czerwca 2012 roku wystąpiły znaczące zmiany liczby członków mające wpływ na liczbę delegatów, organizacje wojewódzkie informują CKW o zaistniałej sytuacji, nie później niż tydzień przed Konferencją Wojewódzką.

Info CKW PPS nr 53/23

Socjaliści – wczoraj i dziś – dążą do uspołecznienia państwa i gospodarki 

Uchwała Rady Naczelnej PPS 
podjęta w dniu 14 kwietnia 2012 r.
 
    120 lat temu, w listopadzie 1892 roku w Paryżu powstała Polska Partia Socjalistyczna. W Programie paryskim, polscy socjaliści dokonali oceny systemu kapitalistycznego (...) Ta ocena jest ciągle aktualna.
Kliknij, aby edytować treść....
Socjaliści – wczoraj i dziś – dążą do uspołecznienia państwa i gospodarki 

Uchwała Rady Naczelnej PPS 
podjęta w dniu 14 kwietnia 2012 roku 
 
 120 lat temu, w listopadzie 1892 roku w Paryżu powstała Polska Partia Socjalistyczna. W Programie paryskim, polscy socjaliści dokonali oceny systemu kapitalistycznego: „Jak wszędzie, tak i u nas masy pracujące wydane są na łup wyzysku kapitalistycznego, a życie ekonomiczne całego kraju cierpi od tej samej, co wszędzie, rozkiełznanej spekulacji indywidualnej. Jak wszędzie, tak i u nas ilość wywłaszczonych wzrasta, a wszelki niezależny byt ekonomiczny jest podminowany przez rozwój gospodarki kapitalistycznej. Jak wszędzie, tak i u nas rozwija się coraz większe uzależnienie mas pracujących od garstki swojskich i obcych wyzyskiwaczy”. Ta ocena jest ciągle aktualna.
Kliknij, aby edytować treść....
Socjaliści – wczoraj i dziś – dążą do uspołecznienia państwa i gospodarki 

Uchwała Rady Naczelnej PPS 
podjęta w dniu 14 kwietnia 2012 roku 
 
 120 lat temu, w listopadzie 1892 roku w Paryżu powstała Polska Partia Socjalistyczna. W Programie paryskim, polscy socjaliści dokonali oceny systemu kapitalistycznego: „Jak wszędzie, tak i u nas masy pracujące wydane są na łup wyzysku kapitalistycznego, a życie ekonomiczne całego kraju cierpi od tej samej, co wszędzie, rozkiełznanej spekulacji indywidualnej. Jak wszędzie, tak i u nas ilość wywłaszczonych wzrasta, a wszelki niezależny byt ekonomiczny jest podminowany przez rozwój gospodarki kapitalistycznej. Jak wszędzie, tak i u nas rozwija się coraz większe uzależnienie mas pracujących od garstki swojskich i obcych wyzyskiwaczy”. Ta ocena jest ciągle aktualna
Kliknij, aby edytować treść....
Socjaliści – wczoraj i dziś – dążą do uspołecznienia państwa i gospodarki 

Uchwała Rady Naczelnej PPS 
podjęta w dniu 14 kwietnia 2012 roku 
 
 120 lat temu, w listopadzie 1892 roku w Paryżu powstała Polska Partia Socjalistyczna. W Programie paryskim, polscy socjaliści dokonali oceny systemu kapitalistycznego: „Jak wszędzie, tak i u nas masy pracujące wydane są na łup wyzysku kapitalistycznego, a życie ekonomiczne całego kraju cierpi od tej samej, co wszędzie, rozkiełznanej spekulacji indywidualnej. Jak wszędzie, tak i u nas ilość wywłaszczonych wzrasta, a wszelki niezależny byt ekonomiczny jest podminowany przez rozwój gospodarki kapitalistycznej. Jak wszędzie, tak i u nas rozwija się coraz większe uzależnienie mas pracujących od garstki swojskich i obcych wyzyskiwaczy”. Ta ocena jest ciągle aktualna.
Kliknij, aby edytować treść.............
Apel pierwszomajowy
przyjęty przez RN PPS
w dniu 14 kwietnia 2012 roku

1 Maja –Święto Pracy 

Żyjemy dzięki ludzkiej pracy. Wszystkie dobra współczesnej cywilizacji to plon  naszej pracy i pracy minionych pokoleń.

1 Maja –Święto Ludzi Pracy 

Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko co jest potrzebne w naszym życiu – dobra materialne i niematerialne. To jest Ich święto – to jest Nasze święto.   

               Więcej >>                        Zobacz też: pps.info.pl  

Info CKW PPS nr 51/21

Stanowisko 
Rady Naczelnej PPS
w sprawie ACTA*- międzynarodowej umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi 
przyjęte w dniu 28.01.2012 r.

Współczesny neoliberalny kapitalizm zamienia wszystko – łącznie z twórczością naukową i artystyczną – w relację pomiędzy dostawcą i nabywcą. Wszystko staje się transakcją handlową, z której dostawca musi mieć zysk. (...)
Więcej >> 

*ACTA (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)
- Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi
Uchwała 
Rady Naczelnej PPS 
w związku z 120-leciem 
Polskiej Partii Socjalistycznej 
podjęta w dniu 28.01.2012 r.

Polska Partia Socjalistyczna rozpoczęła sto dwudziesty rok swej działalności. PPS powstała na zjeździe założycielskim w listopadzie 1892 roku w Paryżu, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji lewicowych: II Proletariat, Związek Robotników Polskich, Zjednoczenie Robotnicze, Gmina Narodowo-Socjalistyczna. PPS powstała jako partia polityczna klasy pracującej „walczącej o swe wyzwolenie z jarzma kapitalizmu”. (...)

Uchwała 
Rady Naczelnej PPS
w sprawie zwołania
41-ego Kongresu 
Polskiej Partii Socjalistycznej 
podjęta w dniu 28.01.2012 r.

Na podstawie Art. 46 Statutu Polskiej Partii Socjalistycznej, Rada Naczelna PPS zwołuje 41-szy Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej na dzień 15 grudnia 2012 roku. Kongres odbędzie się w Warszawie.(...)
Uchwała 
Rady Naczelnej PPS 
„Zadania polityczne i organizacyjne PPS w 2012 roku” 
podjęta w dniu 28.01.2012 r. 

W 2012 roku minie 120 lat od powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Partii, która wiele zrobiła dla odzyskania przez Polskę państwowości i wiele zrobiła dla kształtowania sprawiedliwych stosunków społecznych i gospodarczych w państwie polskim. Mamy okazję i okoliczność do przypomnienia o co PPS walczyła i walczy. Mamy okazję by głosić, że cele ideowe i dążenia polityczne PPS nie zmieniły się - kontynuujemy realizację zadań postawionych przed PPS przed stu dwudziestu laty.(...)


Info CKW PPS nr 49/19

Stanowisko

Polskiej Partii Socjalistycznej
po wyborach parlamentarnych
przyjęte przez Prezydium RN I CKW PPS
w dniu 22. 10. 2011r. 

 I. Wybory parlamentarne w dniu 9 października były konfrontacją prawicy liberalnej i prawicy konserwatywnej. Wygrała prawica liberalna. Na wiele miesięcy przed wyborami Platforma Obywatelska przestała eksponować swój liberalizm gospodarczy i zaczęła przedstawiać się jako partia centrum politycznego. Sprawiała wrażenie, że rozumie problemy obywateli i dąży do ich rozwiązywania. To pozorne odejście od liberalizmu umożliwiło jej sukces wyborczy. Dodatkowo, zamieszanie na tle wolności obyczajowych - wniesione przez RP Palikota - oddaliło zainteresowanie mediów od realnych i poważnych problemów ekonomicznych i społecznych. Uchwała
Prezydium RN PPS i CKW PPS

w sprawie zmian w systemie społeczno-gospodarczym państwa
podjęta na posiedzeniu w dniu 22. 10. 2011 roku 

   Polska Partia Socjalistyczna przedstawi swoje propozycje zmian w istniejącym systemie społecznym i gospodarczym, zmian odpowiadających potrzebom i interesom ludzi pracy.
 Uchwała
Prezydium RN PPS i CKW PPS

w sprawie organizacji obchodów 120-lecia PPS
podjęta na posiedzeniu w dniu 22. 10. 2011 roku

   Zjazd Założycielski Polskiej Partii Socjalistycznej odbył się w Paryżu w dniach 17-23 listopada 1992 roku. W przyszłym roku obchodzimy 120-lecie naszej Partii.
 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW