„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Festiwal nauki

STRUKTURA FESTIWALU

Imprezy odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe).
Imprezy ogólnie dostępne:

  • Debaty główne, na tematy istotne w bieżącym życiu społecznym i naukowym.
  • Popołudniowe wykłady i warsztaty dla maturzystów. Ich celem ma być zainteresowanie nauką i pomoc w wyborze dalszych kierunków kształcenia.
  • Wieczorne kluby dyskusyjne i warsztaty poświęcone osiągnięciom poszczególnych nauk.
  • Weekendowe spotkania z ludźmi i instytucjami naukowymi. Warsztaty w laboratoriach i salach akademickich. Wycieczki terenowe i do muzeów.
  • Pokazy filmowe i teatralne. Prezentacje muzyczne.Imprezy dedykowane dzieciom, tematyczne warsztaty naukowe z pokazami zjawisk przyrodniczych.

FAKTY I LICZBY

Festiwal odbywa się przez 10 dni w ostatnich tygodniach września. Spotkania organizowane są przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające kulturę oraz stowarzyszenia i towarzystwa naukowe. Od kilku lat w ramach Festiwalu swoje spotkania przygotowujeponad sto instytucji, co roku też nowe instytucje dołączają do grona organizatorów.

W zależności od roku Festiwal obejmuje zasięgiem od 45 tys. do 75 tys. indywidualnych wizyt. Wszelkie inicjatywy podejmowane lub wspierane przez Festiwal ogłaszane są na stronie internetowej oraz koncie prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook. Główne debaty i ważniejsze spotkania festiwalowe są rejestrowane i są udostępniane za pomocą kanału serwisu internetowego YouTube oraz na stronie Festiwalu.

  • W każdej instytucji wybierany jest lokalny koordynator, który będąc łącznikiem między Sekretariatem Organizacyjnym Festiwalu a swą instytucją, odpowiada za przebieg projektu. Na czele Festiwalu stoi Sekretariat: dyrektor oraz dwóch sekretarzy. Sekretariat zajmuje się koordynacją całości programu, podejmuje działania z zakresu public relations, pozyskuje sponsorów i partnerów medialnych oraz jest odpowiedzialny za prowadzenie finansów Festiwalu. Ze środowiska naukowego powoływana jest też dwudziestoosobowa Rada Programowa, której zadaniem jest organizacja debat głównych oraz ogólna kontrola merytoryczna i ocena spotkań festiwalowych.

  • W przygotowanie i prowadzenie spotkań festiwalowych rokrocznie zaangażowanych jest ok. 1000 pracowników merytorycznych i technicznych. 

  • W okresie międzyfestiwalowym w Warszawie działa Kawiarnia Naukowa. Festiwal wspiera również comiesięczne spotkania Kawiarni Filozoficznej organizowanej przez stowarzyszenie Ośrodek Badań Filozoficznych oraz przez cały rok za pomocą swojej strony internetowej oraz konta Facebook udostępnia materiały popularnonaukowe oraz informuje o spotkaniach upowszechniających naukę (...)

NIECO HISTORII

Festiwal w Warszawie był pierwszym polskim festiwalem nauki. W ślad za nim powstało ok. 20 festiwali nauki (sztuki, techniki) w miastach akademickich oraz duża liczba szkolnych festiwali w całej Polsce. Działacze festiwalowi inicjowali także w wielu ośrodkach budowę i powołanie centrów nauki, z których największym i najbardziej znanym jest współpracujące z Festiwalem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przedstawiciel Festiwalu znalazł się w grupie sześciu osób z Europy, które w 2000 roku powołały do życia w Goeteborgu European Science Communication Association (obecnie ponad 100 członków). Festiwal uczestniczył w czterech Projektach Unii Europejskiej, w tym kilkakrotnie w Researchers’ Night.
INAUGURACJA 
XIX FESTIWALU NAUKI - 

Znikający Polak 
prof. dr hab. Janusz Czapiński
Powody, konsekwencje i możliwe przeciwdziałania wyludnianiu się Polski, w tym: Zmiany rodziny – czy muszą prowadzić do niższej dzietności? Zahamowanie emigracji Polaków remedium na spadek urodzeń? Czy możemy liczyć na imigrację z innych krajów?

sob., 2015-09-19 17:00
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula w starym BUWie

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW