„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
                                                                                                                                                                                    <<  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  
VI. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

 Polskę ogarnęła plaga bezrobocia. Miliony Polaków przeżywają swoje osobiste dramaty – dramaty ludzi, którzy nie mają możliwości uzyskania środków na egzystencję własną i rodziny. Plagę bezrobocia można zlikwidować tylko przez rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Nie służy temu istniejący w Polsce ustrój społeczno- gospodarczy. Odejście od neoliberalizmu, uznanie dobrobytu obywateli za cel działalności gospodarczej to główne warunki, które trzeba spełnić aby trwale zlikwidować bezrobocie w Polsce. Skracanie czasu pracy – szczególnie w sferze produkcji i usług materialnych – tworzy nowe miejsca pracy. W Polsce i w całej Europie poziom cywilizacyjny umożliwia wprowadzenie 35- godzinnego tygodnia pracy. Jest to postulat programowy PPS.

 Bezrobocie jest cechą stałą i właściwą kapitalizmowi. Dlatego w warunkach społecznej gospodarki rynkowej trzeba rozwijać formy pomocy i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

 Dążąc do pełnego zatrudnienia należy podejmować działania, które wpływają na zmniejszenie bezrobocia: • Ochrona istniejących miejsc pracy.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy. 
 • Zatrudnienie i aktywizacja młodzieży. 
 • Pomoc dla osób w wieku przedemerytalnym. 
 • Rozwijanie systemów dokształcania dla bezrobotnych. 

 Długofalowe działania dla naprawy państwa nie powinny przesłonić aktualnych potrzeb ludzi znajdujących się w krytycznej sytuacji materialnej. Oprócz doraźnej pomocy państwa, należy umożliwić skuteczne świadczenie pomocy socjalnej społecznym organizacjom pozarządowym. Należy preferować samopomocowe formy działania, pozwalające na wyrwanie się ze sfery ubóstwa i włączenie do aktywnej walki o byt. Robotniczy Związek Samopomocy, organizacja społeczna o orientacji lewicowej, jest przykładem takiego działania. W walce z bezrobociem powinna następować samoorganizacja społeczeństwa. PPS będzie aktywnie uczestniczyć w tym procesie.
VII. POLSKA - EUROPA - ŚWIAT

VII.1. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA

 W związku z przystąpieniem Polski do UE, Polska Partia Socjalistyczna opowiada się za modelem Europy realizującej aspiracje swych obywateli. Europy likwidującej bariery między narodami, ale zachowującej tożsamość kulturową społeczeństw.
Unia Europejska, zgodnie z aktualną treścią Traktatu o UE, jest związkiem suwerennych państw, współpracujących na zasadach partnerstwa stron, w oparciu o poszanowanie wolności demokracji i praworządności. Unia zapewnia poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich, poszanowanie tradycji, kultury, uznawanych wartości, porządku moralnego i prawnego. Przystąpienie Polski do Unii, przy odpowiedniej polityce władz państwowych, nie może zagrażać suwerenności i ciągłości państwa polskiego.
PPS popiera działania na rzecz równości obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej.
Zgodnie ze swoim programem PPS będzie bronić socjalnych zdobyczy pracujących, w myśl koncepcji państwa opiekuńczego. Polityka socjalna obejmować powinna przede wszystkim te dziedziny życia społeczeństw unijnych, w tym społeczeństwa polskiego, od których zależeć będzie ich potencjał intelektualny i wytwórczy, to jest edukacja, ochrona zdrowia i pełne zatrudnienie. Polityka socjalna zapewnić powinna racjonalne wspomaganie obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, prowadząc do ich życiowego usamodzielnienia.

VII.2 POLSKA A ŚWIAT

 PPS uznaje, że kapitalizm globalny nie zapewnia rozwoju większości krajów, w których panuje. Neoliberalna globalizacja powiększa nierówności społeczne w skali całego świata oraz stanowi zagrożenie dla równowagi ekologicznej naszej planety. Postęp technologiczny jest wykorzystywany przez ponadnarodowe korporacje i w małym stopniu sprzyja postępowi społecznemu.
 
 Obecne protesty antyglobalistyczne wskazują na odradzanie się międzynarodowej solidarności w obronie praw socjalnych i obywatelskich. Polska Partia Socjalistyczna wpisuje się w ten nurt.

 Socjaliści polscy opowiadają się za demokracją socjalną, a przeciwko neoliberalizmowi, stawiają prawa człowieka przed prawami kapitału i dlatego popierają następujące propozycje, wysuwane przez europejskie i międzynarodowe organizacje społeczne:  
 • Redukcję czasu pracy bez obniżenia płacy jako sposób na zmniejszenie bezrobocia, a równocześnie wykorzystanie postępu technicznego. 
 • Rozwój sfery usług społecznych (szkolnictwo, służba zdrowia, komunikacja), mający gwarantować równy do nich dostęp. 
 • Wprowadzenie podatku od krótkoterminowych spekulacji finansowych (tzw. Podatek Tobina). 
 • Umorzenia zadłużenia krajów rozwijających się. 
 • Harmonizację systemów podatkowych, by zapobiec dumpingowi fiskalnemu. 
 • Likwidację rajów podatkowych, służących do prania brudnych pieniędzy. 
 
 PPS opowiada się za tym, by wychowanie patriotyczne łączyć z wychowaniem w duchu braterstwa narodów. Należy kształtować postawy szacunku i uznania dla wartości innych kultur, potrzebę wzajemnego poznawania się, wymiany kulturalnej i współpracy ekonomicznej.

 Postulujemy wzmocnienie roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie rozwiązywania problemów ładu międzynarodowego i wyposażenie jej w prawo stosowania sankcji wobec państw wszczynających jednostronne działania wojenne przeciw innym państwom. 

 PPS opowiada się za aktywizacją politycznych, gospodarczych i kulturalnych stosunków z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
 
 PPS głosi prymat międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa zbiorowego nad organizacjami o charakterze sojuszy militarnych. Popieramy działalność polskich sił zbrojnych w akcjach pokojowych, czego przykładem jest uczestnictwo w wielostronnych siłach zbrojnych ONZ. Odmawiamy poparcia ich udziałowi w jednostronnych siłach ekspedycyjnych.

VIII. PARTIA

 W PPS są ludzie, którzy uznają wartości etyczne i humanistyczne socjalizmu i kierują się nimi w swoim postępowaniu. Jest to warunek autentyczności i siły oddziaływania partii. W zgodzie z tymi wartościami powinna być także realizowana nasza działalność wewnątrzpartyjna.

 W tradycji PPS leży wielonurtowość ideowa. Występuje ona także obecnie. Może być przyczyną swarów i antagonizmów. Może być także źródłem siły politycznej i podstawą do szerszego oddziaływania społecznego. Członkostwo w partii nakazuje – w sprawach politycznych i statutowych – przyjęcie i realizowanie uchwał władz partii.

 Historia PPS, jej wieloletnia tradycja i wkład w rozwój Polski są wielkim kapitałem który powinien służyć kształtowaniu współczesnej PPS oraz kształtowaniu postaw i charakterów członków Partii. W każdym polskim mieście są dokumenty, materiały, dowody walki PPS o poprawę losu ludzi pracy i o Polskę. Należy sięgnąć do dorobku naszych poprzedników by dobrze kontynuować ich dzieło.

 Tradycyjnie siłą PPS było jej zaplecze, tworzone i kształtowane dzięki społecznikowskim postawom członków partii, współpracujących na co dzień z bezpartyjnymi sympatykami PPS. Tradycje te trzeba odnowić. Dzięki posiadaniu szerokiego zaplecza społecznego PPS uzyskiwać będzie znacznie większy wpływ w czasie kampanii wyborczych czy innych akcji społecznych. W tym celu należy wspierać działalność organizacji i stowarzyszeń społecznych, a szczególnie organizacji związanych z PPS: Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polską Unię Lokatorów i inne.
PPS powinna skupiać wokół siebie ludzi nauki i kultury, intelektualistów o poglądach lewicowych. Przed PPS stoją bowiem pilne zadania formułowania odpowiedzi na wyzwania przyszłości, czemu będzie trudno sprostać bez współpracy ze związanymi z nami ideowo środowiskami naukowymi.

 Socjalizm cechują stałe, niezmienne wartości humanistyczne. Zmienia się rzeczywistość przynosząc nowe wyzwania moralne, społeczne i polityczne. Odpowiedzi na nowe wyzwania trzeba szukać w rozwoju myśli socjalistycznej, a także w poznaniu poglądów tych, którzy tworzyli ideologię socjalizmu. Przy strukturach terenowych powinny powstawać kluby dyskusyjne PPS.

 PPS jest inicjatorem różnych form samoorganizowania się społeczności w celu zaspokojenia stwierdzonych potrzeb. Z inicjatywy PPS powinny powstawać:
 • organizacje zajmujące się pomocą społeczną, 
 • spółdzielnie mieszkaniowe, 
 • spółdzielnie produkcyjne, usługowe i handlowe, 
 • organizacje, towarzystwa i wydawnictwa zajmujące się edukacją, kulturą i nauką.

 PPS jest inicjatorem i organizatorem akcji społecznych i politycznych – zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Podejmuje działania prawne, korzysta ze środków masowego przekazu, organizuje wystąpienia i publicznie wyraża swoje stanowisko w różnych sprawach. Podejmuje zorganizowane działania w obronie ludzi pracy i polskiej racji stanu.
                                                                                                                                                                                    <<  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW