„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

80 lat od XXIV Kongresu PPS

styczeń - luty 2017 r.:

80 lat temu, 31 stycznia 1937 roku rozpoczął się XXIV Kongres PPS - tzw. radomski
Program Polskiej Partii Socjalistycznej

uchwalony na XXIV Kongresie w Radomiu dnia 2 lutego 1937 r.

"PROGRAM RADOMSKI"
   Od chwili swego powstania Polska Partia Socjalistyczna prowadzi walkę nieustanną o całkowitą zmianę ustroju społecznego, o wyzwolenie mas pracujących z pęt przemocy i wyzysku. Polska Partia Socjalistyczna, będąc wyrazicielką potrzeb i dążeń mas pracujących, stawia sobie za cel zniesienie wyzysku i ucisku wszelkiego rodzaju, W łączności z masami pracującymi całego świata, jako członek Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej, Polska Partia Socjalistyczna dąży do utworzenia Polskiej Rzeczypospolitej Socjalistycznej, z wszystkich ziem polskich złożonej, złączonej z innymi Republikami Socjalistycznymi węzłami stałego pokoju i ścisłej braterskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej. Rzeczpospolita Socjalistyczna obejmie środki wytwarzania i komunikacji na własność społeczną i przetworzy Państwo z narzędzia ucisku klasowego w organ zbiorowej woli społeczeństwa, nie znającego już podziału na wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych. (...)

II. SIŁY KLASOWE
   Okres kapitalizmu monopolistycznego i dyktatury kapitału finansowego nad życiem gospodarczym pociągnął za sobą głębokie przemiany w układzie sił i klas społecznych. Koncentracja kapitałów przybrała inne niż dawniej formy: nie łączy się z rozrostem liczebnym proletariatu, ze stopniowym zanikaniem warstw pośrednich. Wręcz przeciwnie, zachodzą odwrotne procesy rozwojowe. Obok proletariatu fabrycznego i jego kosztem powstała nowa milionowa warstwa - nieomal klasa społeczna - stałych bezrobotnych, ludzi, którzy nie są już chwilową armią rezerwową przemysłu, lecz zostali na lata całe wyrzuceni poza nawias życia gospodarczego, stali się „ludźmi zbytecznymi'' w ramach ustroju kapitalistycznego. (...)

Jerzy Stefański
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Im. Ignacego Daszyńskiego

Aktualność „programu radomskiego” PPS

     W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 1937 roku w Radomiu obradował XXIV Kongres PPS. W dniu 2 lutego Kongres jednogłośnie przyjął nowy program działania partii nazwany później „programem radomskim”. W lutym minęło 80 lat od uchwalenia nowego programu PPS w Radomiu.

     Program ten praktycznie obowiązywał do 15. 12. 1948 roku, czyli do Kongresu Zjednoczeniowego z PPR. Wiele elementów ideowych i programu działania z „programu radomskiego” znalazło się w programie powstałej PZPR. Trzeba pamiętać, że w czasie jednoczenia się z PPR, PPS liczyła ponad ½ miliona członków, a więc była potężną siłą polityczną. (...)

     (...) Kongres PPS w Radomiu odbywał się w czasie gdy Polską rządziła „sanacja” ale już nie żył Józef Piłsudski (zm. 12. 5. 1935). Nie żył także wieloletni Przewodniczący, a później Honorowy Przewodniczący PPS Ignacy Daszyński (zm. 31. 10. 1936).

     „Program radomski” był dziełem młodszych działaczy PPS. Wśród nich był także syn Ignacego Daszyńskiego. Program PPS przyjęty na Kongresie w Radomiu wyraża ideowe i polityczne dążenia Ignacego Daszyńskiego. (...)

Z wystąpienia Jerzego Stefańskiego wygłoszonego na konferencji 
„Patriotyzm, Pacyfizm,
Socjalizm – idee Ignacego Daszyńskiego” 
w dniu 15 marca 2017 roku.  - zobacz pełny tekst referatu  > > >
Zygmunt Zaremba: Dorobek ideologiczny XXIV Kongresu PPS

(...) Oficjalnym zadaniem Kongresu było uchwalenie nowego programu i statutu. Problemy te, zwłaszcza zaś zagadnienie programu, przepracowywała partia przez cztery prawie lata, poczynając od przyjęcia w 1932 r. tez programowych, akceptowanych przez poprzedni kongres. Przyczyniło się to niewątpliwie do wewnętrznego uzgodnienia w szeregach Partii i dojrzałości przyjętych uchwał. Poza programem i statutem przyjął Kongres aktualną platformę polityczną i szereg uchwał w sprawach bieżących. (...)"Gazeta Robotnicza" - Nr 30 z 1937 r., Numer Kongresowy

Zobacz również: 

pełny tekst referatu :

wygłoszonego 15 marca 2018 r. przez Jerzego Stefańskiego - Prezesa Stowarzyszenia im. I.Daszyńskiego 

oraz opracowanie 
prof. Janusza Żarnowskiego

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW