„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 

Statut

 Statut 
 Stowarzyszenia
 imienia Ignacego Daszyńskiego 
 
Rozdział I 
 Postanowienia ogólne 
 
§1 
 1. Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego jest organizacją społeczną i w dalszej części zwane jest Stowarzyszeniem. 
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 z 10 kwietnia 1989 r.) oraz Ustawy z 10 stycznia 1996 r. „O zmianie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 27 z 8 marca 1996 r.) z późniejszymi zmianami. 
 
§2 
  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 
§3 
  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto st. Warszawa. 
 
§4 
 1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 
 2. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP. 
 3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania Oddziałów Terenowych. 

§5 
  Stowarzyszenie określa formy swej działalności, strukturę organizacyjną, uchwala akty wewnętrzne.

§6 
  Stowarzyszenie używa:
 1. Pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego " .
 2. Płaskiej pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego " i z adresem . 

§7 
 1. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych. 
 2. Stowarzyszenie ma prawo organizować zgromadzenia publiczne. 
 3. Stowarzyszenie jest stroną w postępowaniu administracyjnym. 
 4. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej w celu ochrony zakresu i zasad działalności Stowarzyszenia. 

§8 
 1. Stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi zasadami, określonymi w odrębnych przepisach. 
 2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe na ogólnych zasadach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
 
 §9
  Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie myśli społecznej, którą wyrażał socjalista, premier i marszałek Sejmu w II Rzeczpospolitej Ignacy Daszyński. Był on współtwórcą i przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej. Traktował nierozerwalnie walkę o niepodległą Polskę z walką o sprawiedliwość społeczną.
Dlatego celem Stowarzyszenia jest prowadzenie własnej działalności i wspieranie inicjatyw, ruchów, partii politycznych i ugrupowań które:
 • dążą do urzeczywistniania w praktyce, w ramach państwa demokratycznego, idei sprawiedliwości i równości wszystkich Polaków;
 • sprzyjają upowszechnieniu wiedzy i nauk, służących człowiekowi i określeniu jego miejsca w społeczeństwie obywatelskim;
 • sprzyjają wdrażaniu w praktyce społecznej zasad demokratycznych, obowiązujących w państwie prawa;
 • pogłębiają wiedzę o współczesnym świecie i służą rozwojowi społeczeństw demokratycznych.
  Celem Stowarzyszenia jest także:
 • upowszechnianie ideałów wspólnotowych i propagowanie integracji obywatelskiej,
 • upowszechnianie i ochrona praw pracowniczych i konsumenckich,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i praw samorządowych.
  Stowarzyszenie stawia sobie także za cel przedstawianie środowiskom zawodowym, młodzieży, inteligencji idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, a których intencją jest obrona interesów ludzi pracy.
  Idee i wartości, którym służył Ignacy Daszyński głosi współczesna Polska Partia Socjalistyczna. Dlatego Stowarzyszenie będzie wspierać działalność statutową PPS.

§10 
  Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
 1. Działania dla kształtowania prospołecznych i obywatelskich postaw i poglądów w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży oraz przygotowywanie jej do aktywnej pracy dla dobra demokratycznej Polski; 
 2. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia, których zadaniem będzie przygotowywanie młodzieży do aktywności obywatelskiej; 
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, kształcenia i badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 
 4. Rozwijanie działalności popularyzatorskiej i oświatowej poprzez wydawnictwa i różne formy szkolenia oraz konferencje, seminaria i spotkania; 
 5. Organizowanie klubów wiedzy społecznej i historycznej, organizowanie spotkań i dyskusji na tematy społeczno-polityczne i gospodarcze; 
 6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, które mają podobne cele statutowe;
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej. 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ,
ich prawa i obowiązki

 §11
  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych 

§12
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, który interesuje się działalnością społeczną lub oświatową oraz złożył pisemną deklarację, zawierającą zobowiązanie do realizacji celów Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec mający lub nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Uzyskanie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§13 
  Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 1. Podejmować zgodne ze Statutem inicjatywy dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Wybierać i być wybieranym do władz. 

§14
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wyraża zainteresowanie działalnością stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową oraz złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający - osoby prawne - działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§15 
  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. Realizować cele Stowarzyszenia oraz przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Opłacać składki członkowskie. 

§16 
  Członkowie wspierający mają obowiązek:
 1. Wywiązywać się z zadeklarowanej współpracy i z przyjętych zobowiązań finansowych.
 2. Przestrzegać Statutu i regulaminów władz Stowarzyszenia. 

§17 
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
 1. Oświadczenia o wystąpieniu, złożonym na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.
 3. Wykluczenia za nieprzestrzeganie Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Śmierci.
 5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania decyzji. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie , członkostwo ulega zawieszeniu. 

§18 
 1. Za aktywną działalność społeczną na rzecz stowarzyszenia Zarząd może nadać godność honorowego członka Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłaty składki członkowskiej.
 4. Pozbawienie tytułu członka honorowego może nastąpić za nieprzestrzeganie Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia. 

Rozdział IV
Władze Statutowe Stowarzyszenia

§19

 1. Władze Stowarzyszenia to:
               Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
               Zarząd Stowarzyszenia,
               Komisja Rewizyjna.
 2. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia będzie większa niż 200, głównym organem statutowym stanie się      Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Stowarzyszenia.
 3. Delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym przez Zebrania Członków Oddziałów Stowarzyszenia.
 4. Delegatów wybiera się w proporcji: 1delegat na 5 członków. Klucz wyborczy delegatów na Walne  Zgromadzenie Delegatów Członków Stowarzyszenia, zależny od stanu osobowego oddziałów terenowych  zatwierdza Zarząd. 
 5. Mandat delegata trwa do następnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Delegatami są także członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§20 
  W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Stowarzyszenia, Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§21
 1. Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie, a swoje decyzje wyrażają w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu tajnym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych.
 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, te organy statutowe mają prawo kooptacji nowych członków, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.

§22
 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd stosownie do potrzeb ale co najmniej raz do roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich członków z wyprzedzeniem 14 dni.
 3. Zarządy oddziałów i członkowie Stowarzyszenia mogą wystąpić do Zarządu z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na żądanie 1/3 członków.
 5. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia mają obowiązek uzasadnić swój wniosek.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia należy odbyć nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

§23
 1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów jeśli Statut nie stanowi inaczej.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym goście, zaproszeni przez Zarząd oraz Członkowie Wspierający Stowarzyszenia.
 4. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są protokołowane. 

§24 
  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:
 1. Zatwierdza porządek dzienny i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Uchwala program działania Stowarzyszenia.
 3. Uchwala Statut względnie dokonuje w nim zmian.
 4. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz - na wniosek tejże Komisji - podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Określa liczbę członków władz i dokonuje wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia.
 7. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd i Członków Stowarzyszenia.

§25 
 Zarząd Stowarzyszenia:
 1. Składa się z minimum 7 członków. Wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Uchwały podejmowane przez Zarząd obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia 

§26
 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd ma prawo do podejmowania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 3. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał, wynikających z postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Zarządu należy: 
   • realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
   • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
   • opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia,
   • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
   • ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
   • określanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia,
   • powoływanie, nadzorowanie oraz wspieranie oddziałów terenowych Stowarzyszenia i koordynowanie ich      działalności,
   • dokonywanie wykładni Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
   • zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków;
   • uchwalanie corocznego budżetu Stowarzyszenia,
   • sprawowanie zarządu nad majątkiem,
   • podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu majątku nieruchomego i ruchomego,
   • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
   • podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Stowarzyszenia.

§27 
Zarząd może powoływać i odwoływać komisje, rady programowe, jako swoje ciała doradcze, w skład których wchodzą członkowie Stowarzyszenia.

 §28 
  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego składu.

§29
 1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, dotyczące spraw majątkowych składają łącznie dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes. 
 2. Przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
 3. Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie, posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. 
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień oraz żądania usunięcia nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rozdział V 
Oddziały Terenowe

§31
  Podstawowymi jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały.

§32 
  Oddziały powoływane są uchwałą Zarządu. W uchwale określone być muszą: siedziba oddziału oraz teren działania.

§33 
  Władzami Oddziału są:
 • Zebranie Członków – zwoływane przez Zarząd oddziału lub na wniosek co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia z danego terenu;
 • Zarząd Oddziału;
 • Oddziałowa Komisja Rewizyjna. 

§34 
  Kadencja władz oddziału trwa trzy lata, a ich wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§35 
  Zarząd Oddziału i Oddziałowa Komisja Rewizyjna mają prawo kooptacji członków, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba nowych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru.

§36 
  Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:
 1. Uchwalanie, planów działania określających kierunki działania oddziałów. 
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz oddziałów.
 3. Uchwalanie - na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu zarządowi.
 4. Wybór Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

§37 
  W Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
 1. Z głosem stanowiącym - członków oddziału, oraz członkowie honorowi.
 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz inne zaproszone przez Zarząd Oddziału osoby. 

§38 
  O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
§39 
  Zebranie Członków Oddziału zwołują:
 1. Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 2. Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/2 członków Oddziału Stowarzyszenia, w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Zgromadzenie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§40 
  Uchwały Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 §41 
  Zarząd Oddziału Stowarzyszenia:
 1. Składa się z minimum 5 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika; 
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 
      a) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
      b) realizowanie uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia;
      c) realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału;
      d) opracowywanie planów działania i planów finansowych;
      e) zarządzanie majątkiem i funduszami, które są w dyspozycji Oddziału, zgodnie z obowiązującymi        przepisami.

§42 
  Do reprezentowania Oddziału na zewnątrz upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału łącznie w tym Prezes.

§ 43 
  Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

§44 
  1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy    członków Zarządu Oddziału. §45 Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

§45 
  Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
 1. Składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. 
 3. Przedkłada Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie, posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Oddziałowa Komisja Rewizyjna przedkłada Komisji Rewizyjnej i Zarządowi Stowarzyszenia.
 5. Oddziałowa Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami pokontrolnymi oraz żądać wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji, ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
 7. Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 §46 
  Oddział działa na podstawie osobowych pełnomocnictw, wydanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 Rozdział VI
Majątek i fundusze
Stowarzyszenia

§47 
  Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 1. Nieruchomości. 
 2. Ruchomości.
 3. Fundusze. 

§48 
  Na fundusz Stowarzyszenia składa się:
 1. Wpisowe i składki członkowskie. 
 2. Darowizny, zapisy, spadki. 
 3. Środki pochodzące z ofiarności publicznej. 
 4. Dotacje.

§49 
  Stowarzyszenia może otrzymywać dotację zgodnie z zasadami, określonymi w odrębnych przepisach.

§50
 
  Zarząd może tworzyć fundusze celowe ze środków będących w jego dyspozycji.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia§51
  Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§52 
  Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

     
Statut uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 23 lutego 2008 roku,
ze zmianami uchwalonymi w dniu 3 czerwca 2008 roku.
 
 
 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW