„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 

Publicystyka PPS

Bogdan Chrzanowski: Dlaczego potrzebne nam są demokratyczne i publiczne media?

   Żyjący przed wiekami wielki filozof Arystoteles, uznając wprawdzie monarchię za ustrój najlepszy, ale niemożliwy do zastosowania w praktyce, opowiedział się za demokracją jako ustrojem możliwym do realizacji. Odtąd demokracja nie została zastąpiona niczym lepszym. (...)
   ... Przykładem może być system oferowany przez Polską Partię Socjalistyczną. Wyraźnie należy w tym miejscu zaznaczyć, że PPS to jedyna w dzisiejszej Polsce partia otwarcie deklarująca, że jej dalekosiężnym celem był i jest Polski Socjalizm. 
   Socjalizm, jako idea wyrażona systemem wartości etycznych i humanistycznych. Socjalizm, jako model ustroju opartego na systemie wartości – równości i sprawiedliwości społecznej, w którym stosunki społeczne organizuje niepodległe, demokratyczne państwo prawa. (...)

Andrzej Ziemski: Wiadomości z PPS
Trybuna / nr 29-30/12-13 lutego 2018
http://przeglad-socjalistyczny.pl/aziemski/
Wiadomości z PPS nie docierają szeroko, rezonują one znacznie słabiej w opinii publicznej, niż eventy dotyczące niektórych celebrytów, również lewicowych, czy też opisy krwawych zdarzeń na ulicach polskich miast i miasteczek. Cóż, takie życie – polityka, szczególnie ideowa, ma swoje ograniczenia. Pomimo tego, chcę dziś napisać kilka zdań o życiu wewnątrzpartyjnym w Polskiej Partii Socjalistycznej.
PPS to najstarsza partia polityczna w Polsce, w listopadzie ub. roku obchodziła 125 rocznicę powstania. Zawsze ideowa, wniosła ogromny wkład w odzyskanie niepodległości w roku 1918. Prochy bojowców PPS zalegają pola bitewne I i II wojny światowej; wielu z nich, choć ich nie zaliczono do tej grupy, to prawdziwi Żołnierze Wyklęci. Do dziś, poczynając od 1987 roku, kiedy została reaktywowana, partia sytuuje się na lewo od socjaldemokracji, zgłasza wiele uzasadnionych zastrzeżeń do procesu transformacji ustrojowej po roku 1990, żąda przestrzegania Konstytucji, szczególnie w sprawach sprawiedliwości społecznej i społecznej gospodarki rynkowej. Szczególnie głośno wypowiada się w sprawach przestrzegania zasad demokracji, budowy społeczeństwa obywatelskiego i zaniechania uczestnictwa Polski w interwencjach wojskowych. (...)
Bogdan Chrzanowski: Polska postsolidarnościowa 
   Każdy system społeczny na świecie musi być karmiony odpowiednią ideologią. Jest to rzecz naturalna i zrozumiała. Nieszczęściem dla ludzi świata najemnej pracy (bez względu na formę zatrudnienia) jest to, że obecny system, siłą rzeczy kapitalistyczny, stoi na niewzruszonym fundamencie neoliberalizmu. Ideologia ta tkwi korzeniami w latach 60-tych ubiegłego wieku, a szczególny jej rozwój należy wiązać z prezydenturą Ronalda Reagana w USA oraz z pełnieniem funkcji premiera przez Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii.
   Kluczowym założeniem neoliberalizmu (ideologii kapitalizmu) jest uznanie, że wolny rynek oraz wolna przedsiębiorczość to podstawowy warunek realizacji praw jednostki, rola państwa zaś powinna być jak najmniejsza, powinna być ograniczona do zagwarantowania prawa własności i realizacji innych działań na rzecz utrzymania wolnego rynku, w którym to najwyższą wartością jest zysk/pieniądz, największą zaś przeszkodą negowane przez piewców tejże ideologii państwo opiekuńcze.
   Ideologia neoliberalna zakłada stosowanie jej zasad nie tylko w gospodarce i przemyśle, lecz również w życiu społecznym – w takich dziedzinach jak ubezpieczenia społeczne, ochrona zdrowia i edukacja – uznawanych przez część ludzi za obszary działalności państwa. Neoliberałowie stawiają postulat dotyczący deregulacji, w rozumieniu prywatyzacji, praktycznie wszystkich dziedzin życia. Realizacja więc tego postulatu i faktyczne wycofanie się państwa z możliwie jak największej liczby dziedzin dopiero ugruntowałoby i pozwoliłoby na realne działanie systemu kapitalistycznego. (...)
Bogdan Chrzanowski: Czy polscy socjaliści to komuniści?
https://www.epiotrkow.pl/ piątek, 02 lutego 2018

Wrzucanie do jednego worka w dzisiejszych czasach socjalizmu i komunizmu jest błędne. Społeczeństwo polskie jest zmanipulowane tymi pojęciami, bowiem stawia się znak równości między tymi dwoma różnymi prądami dziejowymi w ruchu robotniczym, niemożliwymi do pogodzenia z sobą.
Bogdan Chrzanowski: Czy socjalizm to komunizm?

Aby osiągnąć możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i duchowych wszystkich ludzi, trzeba zastąpić ustój kapitalistyczny, ustrojem socjalistycznym.
Ruch socjalistyczny powinien powstać na nowo. Powinien być budowany w drodze ewolucji kapitalizmu, którego celem jest wyzysk jednostki a potem całych społeczeństw, a nie dobro człowieka. Ewoluować powinien poprzez budowanie najpierw socjaldemokracji, w drodze rozwoju naukowego, kulturowego i technologicznego społeczeństw.
Razem z powstawaniem kapitalizmu w XVIII wieku, zaczęły powstawać zalążki ruchu socjalistycznego, w Anglii, Francji, Niemczech, dzięki rozwojowi nowoczesnych, na ówczesne czasy, sił wytwórczych. Organizatorzy tego ruchu wzięli na siebie zadanie urzeczywistniania równości i sprawiedliwości społecznej. Grabarzem kapitalizmu miał być proletariat, któremu trzeba było tylko świadomości i organizacji, by ująć władzę w swoje ręce. (...)
Mirosław Nizielski: Kilka uwag do 
„Tez do dyskusji po II Kongresie Lewicy”

W piątek 26 lipca ukazały się w Trybunie tezy do dyskusji zaprezentowane przez Radę Dialogu i Porozumienia Lewicy. Korzystam z zaproszenia do debaty i przedstawiam kilka uwag do Tez.
„Lewica musi zbudować jak najszybciej alternatywę wobec tego szkodliwego dla Polski duopolu. Społecznie wrażliwa lewica musi iść do celu swoją niezależną drogą”- to cytat z tez programowych.
Podpisuję się pod tym zdaniem i oczekiwałem, że tezy programowe wytyczą tą drogę na mapie obecnej polskiej rzeczywistości. Niestety w tezach brak choćby ogólnych wskazówek w tym zakresie.
Niezależna droga, jeśli ma ją zauważyć wyborca, oznacza pomysły na nowe działania lub co najmniej pomysły jak lewica lepiej zrealizuje, to co głoszą partie duopolu. Oczywistym jest, że bez tego trudno przekonać wyborcę do zmiany „zachowań wyborczych”. (...)
Jerzy Stefański: W sprawie sytuacji na Ukrainie


I. Rozpad Związku Radzieckiego umożliwił zakończenie zimnej wojny. Świat zaczął być jednobiegunowy. USA zaczęło być samodzielnym hegemonem militarnym, gospodarczym i politycznym na świecie. Pomniejszona została strefa wpływów Rosji o dawne kraje demokracji ludowej i republiki nadbałtyckie. Tak było dwadzieścia lat temu. 

Dziś sytuacja jest inna. Od siedmiu lat trwa kryzys systemowy kapitalizmu. Od siedmiu lat USA i Europa Zachodnia mają zerowy lub ujemny przyrost dochodu narodowego. USA przegrało wojnę w Afganistanie. Relatywnie wzrosła pozycja Rosji jako mocarstwa rakietowo-nuklearnego o samodzielnej gospodarce. Ogromnie wzrosła pozycja Chin, a także Indii i Brazylii. 

Cezary Żurawski: Po co do Parlamentu Europejskiego?


Polska należy do Unii Europejskiej już 10 lat. Rocznica przynależności, która stała się faktem 1 maja wywołała lawinę ocen i komentarzy. Co jest istotne, w ocenie Polaków (wg CBOS) prawie 90% obywateli jest zadowolona z naszego członkowstwa. Unia Europejska to dzisiaj bardzo złożony twór polityczny i ekonomiczny, to struktury międzynarodowe, jak Rada Europejska, konfederacyjne, jak Parlament czy federacyjne, jak Komisja Europejska. 

Unia to ponadnarodowe projekty gospodarcze, finanse, przepływ środków produkcji i siły roboczej wcześniej nie znane na naszym kontynencie. Gospodarka UE działa zgodnie z zasadami liberalnego kapitalizmu i, mimo zgrzytów charakterystycznych dla tej struktury ekonomiczno-społecznej, radzi sobie. 


Autor kandyduje do Parlamentu Europejskiego jako członek PPS z listy Zielonych w Warszawie: lista nr 12 w okręgu nr 4, pozycja 8 
Ewa Miszczuk: Domagajmy się naszych praw pracowniczych!


W walce o sytuację ludzi pracy ­nie powinniśmy skupiać się na walce z bezrobociem, gdyż jest ono skutkiem zachwianych stosunków pracy. „Nadwyżka pracowników” jest wpisana w system kapitalistyczny. Powinniśmy się skupić na przyczynach – nad tym, co doprowadza większość społeczeństwa do biedy, odarcia z godności, do niepewności jutra.

Są to zachwiane stosunki pracy oraz postępująca dewaluacja pracy i pracowników. Te zjawiska mają przełożenie na poziom życia i zawartość naszych portfeli. Praca jest tylko „towarem” a pracownicy są umieszczani w rubrykach przedsiębiorców po stronie „koszty”. 

Andrzej Ziemski

Bogdan Chrzanowski

Mirosław Nizielski

Jerzy Stefański

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW