„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
Jan Pytel

Socjaliści w pierwszych rządach II Rzeczypospolitej i w wyborach do Sejmu Ustawodawczego 

Referat wygłoszony na Konferencji:
 
"Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski"

20 i 21 stycznia 2020 roku
   W końcowym okresie I wojny światowej w atmosferze nasilającej się fali rewolucyjnej powstawały na ziemiach polskich niezależne od słabnących władz okupacyjnych lokalne ośrodki władzy. W pieiwszych dniach listopada 1918 roku powstały m.in. Republika Tarnobrzeska i Republika Pińczowska.
   28 października 1918 roku utworzona została w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna jako tymczasowa niezależna władza dzielnicowa z przewodniczącym Wincentym Witosem, szefem Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast". Członkami zarządu PKL byli również działacze Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego: Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski, Emil Borowski i Herman Diamant. (...)
... W dniu 2 listopaąa 1918 roku odbyło się w Warszawie tajne spotkanie działaczy należących do Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych, Polskiej Organizacji Wojskowej, Konwentu Organizacji ,,A". Na spotkaniu podjęto decyzję o utworzeniu tymczasowego republikańsko-demokratycznego rządu w Lublinie. W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał ,,rząd lubelski" pod kierownictwem działacza PPSD Ignacego Daszyńskiego noszący nazwę Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Był.pierwszym rządem, który obejmował dwie dzielnice: Galicję i Królestwo Kongresowe. (...)
... Rząd Daszyńskiego rozpoczynając działalność przejął kontrolę nad Lublinem oraz częścią obszaru okupacji austro-węgierskiej, likwidując ośrodki władzy Rady Regencyjnej. W dniach 8-9 listopada mianował komisarzy rządowych w Lublinie i kilkunastu powiatach, m.in. w Radomiu i Kielcach. Poparła go Rada Komisarzy Ludowych Zagłębia Dąbrowskie­go. (...)
<<< Strona w opracowaniu - cdn. >>>

Dr Jan Pytel

Dr Jan Pytel urodził się w 1933 roku w Pęczelicach. Do 19 roku życia pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Jednocześnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, uzyskując w 1952 r maturę. W 1956 roku ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ze stopniem magistra. Jego pierwsze zainteresowania historyczne koncentrowały się wokół dziejów powstania styczniowego 1863 - 1864 roku w województwie kieleckim. W 1974 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych za pracę pt: "Polska prasa wojenna w latach 1918 - 1921". 
Jest autorem kilkudzisięciu artykułów, komunikatów naukowych, sprawozdań, recenzji prac historii II RP i PRL.

Żródło: http://www.peczelice.pl/eksperci.aspx
:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW