„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 69/14 - Załącznik 1

Samorząd terytorialny w działalności PPS

stanowisko PPS przyjęte przez Radę Naczelną PPS
w dniu 18 października 2014 roku

   Samorząd – demokratyczne zarządzanie wspólnotą terytorialną
   
   Mamy dwie formy demokracji: demokracja bezpośrednia i demokracja przedstawicielska. W początkowym okresie rozwoju społeczeństw dominowała demokracja bezpośrednia: o zasadniczych sprawach decydowali wszyscy członkowie wspólnoty na zgromadzeniach wspólnoty. Mieliśmy do czynienia z samorządną wspólnotą.  
   Samorząd był, jest i pozostanie naturalną formą organizowania się ludzi i decydowania o swoich sprawach. 
   W miarę powstawania i kształtowania się państw, demokracja bezpośrednia, a więc samorządność wspólnoty zaczęła być zastępowana przez władze państwowe. Rządzili panowie, książęta, królowie, tyrani i dyktatorzy. 
   W Europie, po Wielkiej Rewolucji Francuskiej samorządy zaczęły odzyskiwać podmiotowość jako część składowa struktury państwa demokratycznego opartego na demokracji przedstawicielskiej. Na grunt samorządów przeniesiono formy organizacji demokratycznego państwa, a przede wszystkim zarządzanie poprzez wybranych w wyborach powszechnych przedstawicieli. Towarzyszy temu działalność partii politycznych na szczeblu lokalnym, które w mniejszym czy większym stopniu podporządkowują politykę lokalną interesom partii na szczeblu krajowym.

   Samorząd w Polsce

   W Polsce duża część zadań lokalnych i regionalnych należących do władzy państwowej jest realizowana przez samorząd terytorialny. Struktury samorządowe w pierwszym rzędzie realizują delegowane do nich zadania i obowiązki administracji państwa, reprezentując przy tym interesy wspólnoty lokalnej. Uzależnienie samorządów od struktur partyjnych, które układają listy wyborcze, powoduje, że w wielu przypadkach interesy wspólnoty lokalnej znajdują się w cieniu interesów administracji centralnej państwa, uzależnionej od polityki władz partyjnych. 
   Reforma administracji państwa przeprowadzona przez rząd Buzka zatrzymała strukturę władz samorządowych na poziomie sejmików wojewódzkich. Nie przekształcono Senatu, jak to powszechnie było postulowane, w Izbę Samorządową.

   Co oznacza Samorząd dla PPS

   PPS dąży do tego aby ludzie żyli w przyjaznej wspólnocie korzystając z należnych im praw i realizując ustalone obowiązki. Ta wielka wspólnota zaczyna się od wspólnot lokalnych, od miejsca gdzie żyjemy. Samorządowe władze przedstawicielskie mają zarządzać sprawami wspólnoty lokalnej w jej interesie i w jej imieniu. 
   Samorząd terytorialny realizuje ideę wspólnotowości i ustala jej trwałe miejsce w świadomości ludzi. Dziś, gdy we współczesnym neoliberalnym kapitalizmie egoizm, indywidualizm i utrata więzi z innymi ludźmi są wszechobecne, samorządność lokalna staje się częścią innego świata. Świata, w którym ludzie wspólnie rozwiązują swoje wspólne problemy i dbają o wspólne interesy.
   Samorządy to niezwykle ważna sfera stosunków społecznych. Zajęci polityką krajową czy międzynarodową, często zapominamy, że życie toczy się w społecznościach lokalnych. Tu decyduje się o wielu sprawach, które nas dotyczą i czynią, że nasze życie jest mniej lub bardziej spokojne i szczęśliwe.
   Samorządy to niezwykle ważna sfera działania i oddziaływania PPS. Wynika to z deklarowanych przez PPS celów ideowych i programowych. Celem PPS jest rozwijanie i umacnianie wspólnotowości w życiu społecznym i zawodowym. Wyraża się ono w samorządnym zarządzaniu wspólnotą. 

   Zadania dotyczące wszystkich samorządów

   Są sprawy i problemy, które dotyczą wszystkich samorządów. Wybory samorządowe to okazja aby o nich mówić. Ze spraw i problemów, które dotyczą wszystkich samorządów można przykładowo wymienić:
* brak wystarczających środków finansowych na realizację powierzonych zadań. Państwo zleca samorządom prowadzenie zadań społecznych jak oświata, opieka społeczna czy opieka zdrowotna. Nie przekazuje jednak samorządom wystarczających środków finansowych. Dramatycznie odczuwają to biedniejsze gminy i powiaty. Wiele z nich jest już zadłużona ponad miarę;
* wyprzedaż ziemi i nieruchomości należących do samorządu aby pozyskać środki na inwestycje ale także aby sfinansować zadania zlecone przez administrację państwa. Trzeba odstąpić od wyprzedaży majątku społecznego. Środków należy szukać w dzierżawie gruntów i nieruchomości!
* prywata działaczy samorządowych. W wielu przypadkach przybiera ona formy przestępcze. Trzeba usunąć z samorządu ludzi, o których wiadomo, że nie reprezentują interesu społecznego, a wybrani radni powinni podlegać bieżącej ocenie wyborców, z możliwością ich odwołania;
* problemy z utrzymaniem świeckiego charakteru szkolnictwa publicznego;
* prywatyzacja służby zdrowia, powodująca, że prywatne kliniki i szpitale nie są zainteresowane nisko płatnymi procedurami ratowania życia ludzkiego. Należy ponownie uspołecznić sprywatyzowane placówki medyczne!
* aktywne ingerowanie kleru w sprawy nie mające związku z kościołem. Samorząd jako reprezentant wspólnoty powinny stać na straży świeckości państwa, ponieważ samorządy nie są reprezentantem interesów i poglądów hierarchii kościelnej;
* władze samorządowe prowadzą politykę sprzyjania deweloperom, którzy budują mieszkania dla bogatych, kosztem budownictwa komunalnego i spółdzielczości mieszkaniowej;
* odbywa się prywatyzacja komunalnych przedsiębiorstw infrastrukturalnych, których podstawowym zadaniem jest realizacja zadań służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, a nie zysk;
* bezrobocie i wykluczenia społeczne. Zadaniem wszystkich samorządów jest tworzenie nowych miejsc pracy na swoim terenie, a także organizacja nie zbiurokratyzowanej, lecz skutecznej pomocy społecznej.

   Zadania dotyczące spraw lokalnych

   Każda wspólnota samorządowa ma swoje własne sprawy i problemy. Wynikają z nich zadania formułowane w lokalnych programach wyborczych w wyborach samorządowych. 
   Zadaniem członków PPS jest poszerzanie samorządności m.in. poprzez wprowadzenie w większym stopniu elementów demokracji bezpośredniej. Oznacza to organizowanie szerokich konsultacji ze społecznością lokalną i stowarzyszeniami zawodowymi, dotyczących polityki gospodarczej, inwestycyjnej, kulturalnej, edukacyjnej, zdrowotnej na terenie działania samorządu. Przywrócenie znaczenia przesłuchań publicznych przy inwestycjach budzących kontrowersje, czy wreszcie poddawanie spraw najważniejszych pod osąd publiczny przez przeprowadzanie referendów. 
   We wszystkich sprawach PPS reprezentuje najlepiej pojęty interes lokalnej wspólnoty.

   Wybory samorządowe 2014

   Tam gdzie jest to możliwe tworzymy własne Komitety Wyborcze Wyborców lub uczestniczymy w lokalnych koalicjach wyborczych. Popieramy kandydatów, którzy są godni poparcia, a startują w wyborach na listach innych komitetów wyborczych.
   Ważne aby w wyborczych kampaniach propagandowych i informacyjnych podnosić ogólne lub lokalne problemy czy zadania, które wymagają podjęcia przez wybierane samorządy.
   Obserwujemy kryzys zaufania do głównych partii politycznych. Znajdzie to swój wyraz w wyborach samorządowych. Niestety posłuch uzyskują środowiska prawicowe uprawiające polityczną demagogię i głoszące hasła populistyczne. Stanowi to poważne zagrożenie dla interesu społecznego w wyniku nadchodzących wyborów.

   *

   Wybory samorządowe w 2014 roku rozpoczynają zwiększenie aktywności PPS w sprawach samorządów i samorządności.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW